AERO Police Repport - 3 April 2003

 

 

 

 

                        

    POLITIMESTEREN I AALBORG

                           Postboks 161                                                                                      Dato         3. april 2003.

          Jyllandsgade 27  - 9100 Aalborg

          Fax 96 30 14 81 - Tlf. 96 30 14 48                                                                     Journ.nr.   5100-83990-00445-02.

 

         

 

 

 

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

JEAN MICHEL JARRE-KONCERTEN ”AERO” I

Gl. VRÅ ENGE

DEN 7. SEPTEMBER 2002

 


Fotograf Lars Horn

 

1. Indledning............................................................................................................................................................................................ 5

2. Kommissorium..................................................................................................................................................................................... 5

3. Undersøgelsens tilrettelæggelse og gennemførelse..................................................................................................................... 6

3.1 Indledning..................................................................................................................................................................................... 6

3.2 Indsamling af oplysninger m.v................................................................................................................................................... 6

3.3 Redegørelsens opbygning.......................................................................................................................................................... 7

3.4 Redegørelsens form..................................................................................................................................................................... 8

4. Koncertens forberedelse................................................................................................................................................................... 8

5. Ansøgninger og tilladelser.............................................................................................................................................................. 20

5.1. Indledning.................................................................................................................................................................................. 20

5.2. Regler vedrørende udfærdigelse af tilladelser....................................................................................................................... 20

5.3.2 Byggetilladelse og Ibrugtagningstilladelse til scenen m.v............................................................................................... 26

5.3.3. Ansøgning til Beredskabscenter Aalborg fra Eventmus Fonden c/o Muskelsvindfonden, Århus, samt tilladelse fra Beredskabscenter Aalborg.............................................................................................................................................................................................. 29

5.3.4  Muskelsvindfondens beredskabsplan................................................................................................................................ 32

5.3.5 Tilladelse til H. C. Andersens Festfyrværkeri A/S til afbrænding af festfyrværkeri...................................................... 46

5.3.6 Ansøgning og tilladelse til faldskærmsopvisning fra Q-Faldskærmscenter ApS.......................................................... 47

5.3.7 Aalborg politis tilladelse........................................................................................................................................................ 47

5.3.8 Forklaringer vedrørende ansøgningerne og tilladelserne samt indretningen af koncertområdet............................... 49

5.4 Sammenfatning af de indhentede ansøgninger og tilladelser, samt forklaringer.............................................................. 68

6. Koncertområdets opbygning og indretning/logistiske forhold................................................................................................ 69

6.1 Indgangspartiet.......................................................................................................................................................................... 69

6.2 Adgangen til koncertpladsen for publikum inden for koncertområdet.............................................................................. 71

6.2.1 Lyssætning i koncertområdet................................................................................................................................................ 77

6.2.2  Flaskehalsproblemer ved indgangspartiet.......................................................................................................................... 79

6.2.3 Sammenfatning af de afgivne forklaringer og indhentede undersøgelser vedrørende indgangspartiet og adgangen til koncertpladsen.............................................................................................................................................................................................................. 81

6.3 Adgang- og tilkørselsvejene til koncertpladsen for publikum uden for koncertområdet................................................ 82

6.3.1 Trafikregulering vedrørende det ”ydre vejnet”.................................................................................................................. 91

6.3.2 Sammenfatning af adgangen til koncertpladsen for publikum uden for koncertområdet............................................. 93

6.4 Bus- og transportforhold.......................................................................................................................................................... 94

6.4.1  Sammenfatning af de afgivne forklaringer vedrørende busplanen................................................................................. 96

6.5 Terrænbeskrivelse, herunder fyrværkeripladsen................................................................................................................... 96

6.5.1 Sammenfatning vedrørende terrænbeskrivelse herunder fyrværkeripladsen............................................................... 116

6.6 Vejrforhold................................................................................................................................................................................. 117

6.7 Falck........................................................................................................................................................................................... 120

6.7.1 Sammenfatning vedrørende forklaringer afgivet af Falck................................................................................................ 123

6.8 Mobiltelefonnettet................................................................................................................................................................... 123

7. Forklaringer vedrørende koncertens afvikling........................................................................................................................... 124

7.1 Arrangørerne............................................................................................................................................................................. 124

7.1.1 Sammenfatning af forklaringer afgivet af arrangørerne vedrørende koncertens afvikling......................................... 126

7.2 Politi............................................................................................................................................................................................ 127

7.2.1 Sammenfatning af forklaringer afgivet af politiet vedrørende koncertens afvikling................................................... 129

7.3  Beredskabscenter Aalborg.................................................................................................................................................... 129

7.3.1 Sammenfatning af forklaringer afgivet af Beredskabscentret vedrørende koncertens afvikling............................... 130

7.4  Dansk Røde Kors.................................................................................................................................................................... 131

7.4.1 Sammenfatning af forklaringer afgivet af Dansk Røde Kors vedrørende koncertens afvikling................................ 132

7.5 Hjemmeværnet.......................................................................................................................................................................... 133

7.5.1 Sammenfatning af forklaringer afgivet af Hjemmeværnet vedrørende koncertens afvikling..................................... 136

7.6  Militærpolitiet........................................................................................................................................................................... 137

7.6.1  Sammenfatning af forklaringer afgivet af Militærpolitiet vedrørende koncertens afvikling...................................... 138

7.7 Buschauffører........................................................................................................................................................................... 139

7.7.1 Sammenfatning af forklaringer afgivet af buschauffører vedrørende koncertens afvikling....................................... 142

7.8 Sponsorer.................................................................................................................................................................................. 143

7.8.1 NEG-Micon............................................................................................................................................................................. 143

7.8.2 Elsam....................................................................................................................................................................................... 144

7.8.3 Aalborg kommune................................................................................................................................................................. 145

7.8.4 Sammenfatning af forklaringer afgivet af sponsorerne.................................................................................................... 149

7.9  Tilskadekomne......................................................................................................................................................................... 150

7.9.1 Sammenfatning af forklaringer afgivet af tilskadekomne................................................................................................. 154

7.10      Kunstnere........................................................................................................................................................................... 154

7.10.1 Aalborg Symfoniorkester................................................................................................................................................... 155

7.10.2  Jean Michel Jarre................................................................................................................................................................ 155

7.11  Anmeldelser og klagere........................................................................................................................................................ 156

7.11.1  Anmeldelsernes og klagernes art..................................................................................................................................... 156

7.11.2 Afhøringer af anmeldere og klagere................................................................................................................................. 157

7.11.3  Sammenfatning af forklaringer afgivet af anmeldere og klagere.................................................................................. 165

7.12  Lodsejere................................................................................................................................................................................ 166

7.12.1  Sammenfatning af forklaringer afgivet af lodsejere, som overværede koncerten som gæster................................ 168

7.13  Publikum i øvrigt.................................................................................................................................................................... 168

7.13.1  Sammenfatning af forklaringer afgivet af publikum i øvrigt......................................................................................... 176

8. Kronologisk gennemgang af forløbet frem til koncertens afholdelse..................................................................................... 176

9. Diverse sammenfatninger.............................................................................................................................................................. 178

5.4  Sammenfatning af de indhentede ansøgninger og tilladelser  mv.  og forklaringer...................................................... 178

6.2.3  Sammenfatning af de afgivne forklaringer og indhentede undersøgelser vedrørende indgangspartiet og adgangen til koncertpladsen............................................................................................................................................................................................................ 180

6.3.2 Sammenfatning af adgangen til koncertpladsen for publikum uden for koncertområdet........................................... 180

6.4.1 Sammenfatning af de afgivne forklaringer vedr. busplanen........................................................................................... 181

6.5.1 Sammenfatning vedrørende terrænbeskrivelse herunder fyrværkeripladsen............................................................... 181

6.6 Sammenfatning vedr. vejrforhold........................................................................................................................................... 182

6.7.1  Sammenfatning vedrørende forklaringer afgivet af Falck............................................................................................... 182

6.8 Mobiltelefonnettet................................................................................................................................................................... 183

7.1.1  Sammenfatning af forklaringer afgivet af arrangørerne vedrørende koncertens afvikling........................................ 183

7.2.1  Sammenfatning af forklaringer afgivet af politiet vedrørende koncertens afvikling.................................................. 184

7.3.1  Sammenfatning af forklaring  afgivet af Beredskabscentret vedrørende koncertens afvikling................................ 185

7.4.1  Sammenfatning af forklaringer afgivet af Dansk Røde Kors vedrørende koncertens afvikling............................... 185

7.5.1 Sammenfatning af forklaringer afgivet af Hjemmeværnet vedrørende koncertens afvikling..................................... 186

7.6.1  Sammenfatning af forklaringer  afgivet af Militærpolitiet vedrørende koncertens afvikling..................................... 186

7.7.1 Sammenfatning af forklaringer afgivet af buschauffører vedrørende koncertens afvikling....................................... 187

7.9.1  Sammenfatning af forklaringer afgivet af tilskadekomne:............................................................................................... 188

7.11.3 Sammenfatning af forklaringer afgivet af anmeldere og klagere:.................................................................................. 189

7.12.1  Sammenfatning af forklaringer afgivet af lodsejere,  som overværede koncerten som gæster:.............................. 189

7.13.1  Sammenfatning af forklaringer afgivet af publikum i øvrigt......................................................................................... 190

10. Resume og konklusion vedrørende sikkerhedsforholdene.................................................................................................... 190

10.1. Forud og op til koncerten..................................................................................................................................................... 190

10.2  Under koncerten.................................................................................................................................................................... 194

10.3  Efter koncerten....................................................................................................................................................................... 194

10.4  Ansvarsfordelingen vedrørende sikkerhedsforholdene................................................................................................. 197

11. Påtalespørgsmål............................................................................................................................................................................ 199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Indledning.

 

Efter tilladelse fra politimesteren i Aalborg afholdt ”Eventmus Fonden” den 7. september 2002 Jean Michel Jarre koncert ”AERO” – en hyldest til vinden og de danske vindmøller – i Gl. Vrå Enge ved Tylstrup, nord for Aalborg.

 

Koncerten var programsat fra kl. 2100 til kl. 2300, men koncertpladsen var åben fra kl. 1500, idet det var planen, at der hele dagen skulle være forskellige aktiviteter i koncertområdet.

 

Der var 40.000 betalende koncertgæster, heraf 5.000 VIP-gæster, ligesom et større ukendt antal personer uden billetter deltog i og udenfor koncertpladsen. Hertil kom et stort antal medhjælpere, hjemmeværnsfolk, militærpoliti, politi m.v., i alt ca. 1.240 personer.

 

I løbet af eftermiddagen og aftenen kom der flere voldsomme regnbyger, hvilket i forbindelse med bl.a. de forskellige logistiske forhold, herunder vejnettet og jordbundsforholdene, bevirkede, at bl.a. trafikforhold og forholdene ved selve koncertpladsen medførte gener for publikum.

 

Disse omstændigheder gav efterfølgende anledning til en række klager, anmeldelser og henvendelser om forholdene for publikum ved koncerten samt presseomtale herom, herunder  kritik af forhold af sikkerhedsmæssig karakter.

 

2. Kommissorium.

Politimesteren i Aalborg besluttede den 3. oktober 2002 med hjemmel i retsplejelovens § 108, at der i strafferetsplejens former skulle iværksættes en politimæssig undersøgelse til belysning af det samlede faktuelle hændelsesforløb vedrørende koncertens forberedelse, tilladelser samt afvikling.

 

Undersøgelsen skulle belyse, om der kunne antages at foreligge overtrædelser af straffeloven eller særlovgivningen, dels i relation til de opstillede vilkår for koncertens afvikling, dels i forbindelse med sikkerhedsforholdene under koncerten.

 

Undersøgelsen skulle endvidere kunne danne grundlag for den nødvendige evaluering hos de involverede i arrangementet.

 

Den samlede efterforskning skulle herefter kunne danne baggrund for:

·        politimesterens afgørelse vedrørende de modtagne anmeldelser om strafbare forhold,

·        udarbejdelse af et resumè vedrørende sikkerhedsforholdene i forbindelse med koncertens forberedelse og tilladelser, og under selve afviklingen af hele koncertarrangementet, samt

·        en redegørelse for, hvordan ansvarsfordelingen vedrørende sikkerhedsforholdene må antages at være under et sådant arrangement.

 

3. Undersøgelsens tilrettelæggelse og gennemførelse.

 

3.1 Indledning.

 

Undersøgelsen er foretaget efter en projektorienteret model:

Styregruppe: Politimesteren og chefkriminalinspektøren.

Efterforskningsgruppe: 1 vicekriminalkommissær, 1 politiassistent og 1 kriminalassistent.

Jurist på sagen: 1 politiassessor

 

Der er indhentet sagkyndig bistand, i det omfang det er skønnet nødvendigt og relevant.

 

3.2 Indsamling af oplysninger m.v.

 

Der er foretaget afhøring af 118 personer.

Der er herunder blandt andet foretaget afhøring af Muskelsvindfondens ledelse og flere af medhjælperne, ledelse og personale fra politiet, falck, hjemmeværnet, militærpolitiet, beredskabscentret samt Dansk Røde Kors, anmeldere, klagere, tilskadekomne, lodsejere, buschauffører, koncertgæster, sponsorer m.v.

 

Der er indhentet kriminaltekniske og geotekniske erklæringer vedrørende området, samt oplysninger om vejrforholdene fra DMI.

 

Endvidere er der indhentet alt det materiale, der vedrører behandlingen af Muskelsvindfondens ansøgning samt politimesterens tilladelse til afholdelse af koncerten.

 

3.3 Redegørelsens opbygning.

 

I afsnit 4 – Koncertens forberedelse – er der ved kortmateriale og fotos vist området, hvor koncerten fandt sted og selve koncertpladsens indretning.

 

Ved sammenhold af mødereferater og forklaringer fra arrangørerne, sponsorerne, Beredskabscenter Aalborg, Dansk Røde Kors, Aalborg politi, samt Falck, hjemmeværnet og militærpolitiet er i kronologisk rækkefølge beskrevet hovedtrækkene i koncertens forberedelse.

 

I afsnit 5 – Ansøgninger og tilladelser – er der dels en beskrivelse af det retsgrundlag, som ligger til grund for udstedelse af tilladelserne, dels en gengivelse af ansøgningerne og tilladelserne, herunder beredskabsplanen. Endvidere er der ved gengivelse af forklaringer, foretaget en beskrivelse af sagsbehandlingen af arrangørens ansøgninger.

 

I afsnit 6 – Koncertområdets opbygning og indretning/logistiske forhold – er der en beskrivelse af adgangsforholdene i og udenfor koncertområdet, trafikreguleringen af det ”ydre vejnet”, bus- og transportforholdene, lyssætningen, terrænnet, vejrforholdene og Falcks beredskab med supplerende forklaringer fra de implicerede personer.

 

I afsnit 7 – Forklaringer vedrørende koncertens afvikling – er der ved gengivelse af forklaringer fra arrangøren, politiet, Beredskabscentret, Dansk Røde Kors, Hjemmeværnet, Militærpolitiet, buschauffører, sponsorer, tilskadekomne, kunstnere, anmeldere/klagere og publikum foretaget en beskrivelse af de pågældendes oplevelse af koncertens afvikling.

 

I afsnit 8 – Kronologisk gennemgang af forløbet frem til koncertens afholdelse – er en kort tidsmæssig beskrivelse af koncertens forberedelse.

 

I afsnit 9 – Diverse sammenfatninger – er en samlet oversigt over de forskellige punkters sammenfatning.

 

I afsnit 10   Resume og konklusion vedrørende sikkerhedsforholdene – er  et sammenfattet resultatet af undersøgelsen. 

 

I afsnit 11 – Påtalespørgsmål - er politimesterens vurdering af hvorvidt arrangøren eller de implicerede myndigheder har overtrådt straffeloven og/eller særlovgivningen.

 

3.4 Redegørelsens form.

 

Da akter i straffesager, herunder afhøringsrapporter, som udgangspunkt ikke er undergivet de almindelige regler om aktindsigt, sammenholdt med at redegørelsen ønskes at være egnet til umiddelbar offentliggørelse, er der valgt en form, hvor alene de væsentligste dele af vidnernes forklaring er gengivet. Forklaringerne er delvist anonymiseret, således at der alene er angivet, hvilken funktion eller titel vidnet havde. Der henvises i parentes til de numre, som bilagene har i straffesagens akter, og hvorfra oplysningerne er indhentet.

 

Tilsvarende med hensyn til forskellige bilag bestående af mødereferater, erklæringer, skrivelser, tilladelser m.v., men konklusionen beror på samtlige sagens akter.

 

4. Koncertens forberedelse.

(jfr. 12-1, 12-1-1, 12-2, 12-4, 12-5, 13-2, 13-2-1.)

 

 

Nordvest

 

Foto: Politiet

 

Ny Tilskuervej

 

Mark 15

 

Koncertpladsen

 

Skovmarkvej

 

Milbakvej

 

Luneborgvej

 

Koncertplads

 

Skovmarkvej

 

Ny Tilskuervej

 

Parkeringspladser for busser og privatbiler

 

 

 

Ovennævnte kort er anvendt som arbejdsgrundlag, og samtlige afhøringer, påvisninger med videre er taget med udgangspunkt i dette kort.

 

 

 

Sydvest

 

Foto: Politiet

 

Ny Tilskuervej

 

Skovmarkvej

 

Koncertplads

 

Fotoet viser koncertpladsen  med tilstødende arealer

 

 

 

Nordvest

 

Indgang VIP

 

VIP-område

 

Arrangør,

politi mv.

 

Ny Tilskuervej

 

VIP-tribune

 

Indgang

 

Skovmarkvej

 

Fotoet viser koncertpladsen  i retning mod nordvejst mellem kl. 1700 og 1730. Fotograf Hans Ravn.

Kortet viser selve kon-

certområdets indretning

med placering af centrale

funktioner

 

 

 

Fotoet viser koncertpladsen i retning mod nordvej umiddelbart efter kl. 1500. Fotograf Lars Horn.

 

Fotoet viser koncertpladsen  i nordvestlig retning lidt senere på eftermiddagen. Fotograf Lars Horn.

 

Møllefabrikanten Neg-Micon modtog i marts 2000 en henvendelse fra B & O i Frankrig om, at Jean Michel Jarre i forbindelse med et ophold i Danmark havde fået en ide til at afholde en koncert, der relaterede sig til vedvarende energi med vindmøller som hovedtema. Neg-Micon var interesseret og arbejdede herefter med ideen – hvor skulle det finde sted, finansieringen, medsponsorer m.v. - indtil april 2001. Gl. Vrå Enge, hvor Neg-Micon havde opstillet en vindmøllepark, fandtes umiddelbart at opfylde de logistiske krav med hensyn til vejnettet, parkeringsforhold m.v., ligesom man fandt en egnet mark, hvor der kunne være op til 50.000 personer, beregnet ud fra gældende krav om ca. 1 kvadratmeter pr. tilskuer, jfr. (12-2 og 13-2).

 

Omkring årsskiftet 2000/2001 blev Muskelsvindfonden via Tuborg, som ligeledes var kontaktet af B & O, forespurgt om de ville indgå i projektet, og efter at have besigtiget området blev Muskelsvindfonden i eftersommeren 2001 engageret som medarrangør og udarbejdede et arbejdsbudget, hvorefter der var et budgetteret overskud til Muskelsvindfonden på knap 8 mill. kr.

( jfr. 12-9-1).

 

I april 2001 tog Neg-Micon kontakt til en planteavlskonsulent i området med henblik på, at få klarlagt om projektet, var realistisk. Planteavlskonsulenten skulle kontakte de lokale lodsejere og undersøge vilkårene vedrørende eventuel leje af jorden, hvornår markerne kunne benyttes, erstatningsoplæg m.v.

 

Den 11. september 2001 blev der afholdt promotionsmøde i Kulturministeriet med deltagelse af mulige sponsorer og Jean Michel Jarre, og efterfølgende afholdt Tuborg et lignende møde.

 

Ved årsskiftet 2001/2002 meldte Elsam A/S og Aalborg Kommune sig som medsponsorer i forening med Neg-Micon.

 

Allerede inden Muskelsvindfonden blev involveret i projektet, var det bestemt, at koncerten skulle finde sted i august 2002 set i relation til Jean Michel Jarres tidsplaner.

 

Flere gange i løbet af foråret 2002 var man dog ved at opgive koncerten på grund af forholdene omkring økonomien, tidspresset og infrastrukturen i området – især vejnettet og parkeringsforholdene gav problemer.

 

I juni 2002 blev projektet gennemgået af tekniske specialister m.fl., og da budgettet endvidere fandtes bæredygtigt, blev projektet godkendt af Muskelsvindsfondens bestyrelse.

 

Primo juli 2002 overtog Muskelsvindfonden alene ansvaret som arrangør.

 

Grundet tidspresset havde Muskelsvindfonden ikke folk nok til at løse alle opgaver selv. Derfor ansatte Muskelsvindfonden den - efter deres opfattelse - bedst  tænkelige ekspertise i landet.

 

Der blev primo juli engageret en jordbrugskonsulent, der skulle assistere ved kontakten til de aktuelle lodsejere, udfindelse og bedømmelse af egnede/påtænkte marker i området, medio juli en produktionsansvarlig til alt omkring sceneopbygning og tekniske installationer, herunder koordinering omkring selve scenearrangementet, mixertårnet, lyset, lyden og dertil hørende installationer, samt medio august en trafikkoordinator, som bl.a. fik ansvar for indretning af parkeringsområder  og planlægning af trafikafviklingen.

 

Muskelsvindfonden overvejede, hvorvidt der skulle laves en jordbundsundersøgelse (geotekniske undersøgelser), men besluttede at holde sig til den hyrede ekspertise.

 

Aalborg kommune, Borgmesterens forvaltning, v/servicechefen, indkaldte ved en skrivelse af 1. juli 2002 til et møde  den 5. juli 2002 på Aalborg Rådhus. Muskelsvindfonden havde forinden fremsendt en ønskeliste til Aalborg kommune (jfr. 3-2 ,13-3-1 og 19-3-1).

I mødet deltog foruden servicechefen, Muskelsvindfondens indsamlingschef og projektleder, repræsentanter for Trænregimentet, Flyvestation Aalborg, Hjemmeværnsdistrikt Aalborg, Hærens Logistikskole samt Aalborg politi v/chefpolitiinspektøren og vicepolitikommissæren fra politiets planlægningsafdeling. Beredsskabscenter Aalborg kunne på grund af det korte varsel ikke deltage.

 

På orienteringsmødet den 5. juli 2002 redegjorde Muskelsvindfondens repræsentanter for projektet og anmodede om myndighedernes bistand, som de modtog tilsagn om, som følger:

 

Hærens Logistikskole tilbød assistance med materiel/maskiner og personel til opbygning af scenen m.v., samt Militærpoliti til færdselsregulering på selve dagen,

Flyvevåbenet tilbød ligeledes materiel/maskiner samt faldskærmsudspringere,

Hjemmeværnet tilbød materiel til vejvisning, indretning af P-pladsen og lignende,

Aalborg politi skulle stå for trafikreguleringen på dagen støttet af Militærpolitiet,

Politiet gjorde opmærksom på, at man ikke havde ressourcer til at deltage i planlægningen, og at man kun i meget begrænset omfang kunne stille med politipersonale på selve koncertdagen, (jfr.3-3)

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

I ”Presseinformation juli 2002” præsenterede Muskelsvindfonden koncerten således:

 

Muskelsvindfonden præsenterer den unikke Jean Michel Jarre-koncert:

AERO

en hyldest til vinden og de danske vindmøller

i Gl. Vrå Enge ved Tylstrup, nord for Aalborg, den 7. september 2002

Billetsalget åbner den 12. juli 2002”

 

Af presseinformationen fremgår det endvidere, at følgende er hovedsponsorer for ”AERO”:

Aalborg kommune

Elsam A/S

Neg-Micon

 

Den 11. juli 2002 underskrev ejeren af størsteparten af de marker, der blev benyttet til koncerten, heriblandt koncertmarken, lejekontrakt med Muskelsvindfonden, (jfr. 29-1).

 

Kontrakten mellem Jean Michel Jarre og Muskelsvindfonden v/indsamlingschefen er dateret den 12. juli 2002, jfr. (28-3).

 

Den 16. juli 2002 afholdtes koordineringsmøde på politigården i Aalborg  med deltagelse af Beredskabschefen og yderligere en repræsentant for Beredskabscenter Aalborg, politiet i Aalborg v/1. vicepolitiinspektør og 1 politiassistent med speciel indsigt i tilladelsesforhold, 1 vicepolitikommissær fra planlægningsafdelingen, og 1 politikommissær, der var udpeget som politiets indsatsleder på koncertpladsen samt som politiets repræsentant i forbindelse med planlægningen af parkerings- og trafikforholdene, Muskelsvindfondens projektleder, den produktansvarlige for scenen og vagtchefen for Dansk Røde Kors.

 

På mødet gav repræsentanterne for Muskelsvindfonden bl.a. følgende fakta vedrørende afvikling af koncerten:

·        afvikles i vindmøllepark i Gl. Vrå Enge,

·        koncertpladsen er på 66.000 m²  - den normale beregningsmodel anvender 1 m² pr. person,

·        anvendelse af det eksisterende vejnet,

·        ét arrangement 7. september 2002 i tiden kl. 15.00 – 23.00,

·        der forventes max 35.000 tilskuere,

·        militærpoliti og hjemmeværn assisterer med henholdsvis trafikregulering og vejvisning ved parkering,

·        stort fyrværkeri,

·        opstilling af ca. 10 salgsboder,

·        minimum 20 sikkerhedsfolk ved scenen,

·        opstilling af bølgebrydere ved scenen,

·        2-3 ambulancer på stedet, 2 lægehold og samarittertelte samt varsling af Nordjyllands Amt via Det præhospitale Udvalg,

·        etablering af redningsvej – Skovmarkvej – forbeholdt udrykningskøretøjer (bortset fra busser på dagen),

·        opstilling af kommandovogn på stedet,

·        medhjælpere fra Muskelsvindfonden.

 

På mødet den 16. juli 2002 blev arrangørerne herefter gjort bekendt med myndighedernes krav med hensyn til:

·        arrangørens beredskabsplan

·        tilladelse fra Beredskabscenter Aalborg

·        bygge- og ibrugtagningstilladelse (sceneopbygning)

·        polititilladelser (forlystelse, udskænkning, fyrværkeri)

·        luftsikkerhed (svævefly – faldskærmsudspring)

·        trafiksikkerhed (færdselsregulering, afspærring af P-pladser, vejvisning på P-området, belyste skilte, skilte på tilkørselsveje m.v.)

·        personel/sikkerhed (risikovurdering), beslutningskompetence, kontrollører på pladsen, uniformering, informationsskilte, zoneopdeling af pladsen, nødbelysning, vagtberedskab, flugtveje og toiletforhold.

 

Diverse kortmateriale over området blev uddelt.

(Jfr. 3-6 – 3-14, 12-4, 17-10, 17-10-1, 17-11, 17-12).

 

Den 16. juli 2002 afholdt Muskelsvindfondens projektleder endvidere sammen med landbrugskonsulenten på Tylstrup Kro et orienteringsmøde for de aktuelle lodsejere, hvorunder man bl.a. talte om markernes egnethed som P-pladser og koncertplads, jfr. (12-1 og 12-4).

 

Den 1. august 2002 blev der på ny afholdt et koordineringsmøde i Tylstrup/Gl. Vrå Enge. På mødet deltog 1 vicepolitikommissær fra Aalborg politi  planlægningsafdeling, 1 politiassistent fra tilladelsesafdelingen, den tidligere udpegede politikommissær, Muskelsvindfondens projektleder, den produktionsansvarlige for scenen, vagtchefen fra Dansk Røde Kors, samt 2 repræsentanter  fra Beredskabscenter Aalborg.

 

Formålet var at besigtige området og gøre status over planlægningen af koncerten. Der ses følgende referat fra politiet jfr. (3-19):

Koncertområdet:

·        Vejnettet fandtes i orden – bliver ”høvlet af” inden koncerten. Umiddelbart ingen bemærkninger til området.

 

Status for planlægning:

·        endelig plan forventes klar den 7. august 2002

·        ansøgning til politiet senest den 7. august 2002

·        speciel effekt – fyrværkeri og evt. svævefly/helikopter

·        personel – ankommer 10 dage før koncerten til opbygning af pladsen, opstilling af boder

·        teknisk del klar den 4. september. – Boder opstilles den 6. september.

·        generalprøve den 6. september 2002

·        placering af kommandostation ved siden af scenen (mark 11) i tilknytning til Muskelsvindfonden og produktionsledelsens kontorer

·        samaritervagt – etableres flere steder på pladsen i kombination med læger og 2 ambulancer

·        Dansk Røde Kors er på pladsen under hele opbygningsfasen (10 dage før koncerten)

 

I forbindelse med mødet 1. august 2002 modtog Aalborg Politi fra arrangøren Muskelsvindfonden et udkast til Beredskabsplan (Dansk Røde Kors) dateret 1. august 2002 og løfte om senere aflevering af færdig beredskabsplan, byggetilladelse til scenen fra Aalborg Kommune og kort over pladsen.

 

Den 8. august 2002 blev det på et møde med deltagelse af Muskelsvindfondens projektkoordinator samt repræsentanter fra Aalborg kommune, Nordjyllands Trafikselskab og busselskabet aftalt, at selskabet i et direkte samarbejde med Muskelsvindfonden skulle forestå den offentlige bustransport til og fra koncertpladsen dels fra Aalborg Rutebilstation dels Brønderslev Banegård. Der  engageredes 68 busser à 50 passagerer. Aalborg kommune skulle dog stå for transporten af VIP-gæsterne fra Aalborg. Til denne transport anvendtes 18 busser, som skulle køre den samme rute som de øvrige busser. Muskelsvindfonden skulle opstille boder og sælge billetter,( jfr. 12-5, 22-1).

 

I løbet af august 2002 og frem til koncertdagen blev der desuden afholdt diverse møder mellem de implicerede parter, hvilket vil blive nærmere beskrevet i de følgende afsnit.

 

5. Ansøgninger og tilladelser.

5.1. Indledning.

 

I dette afsnit beskrives Muskelsvindfondens ansøgning til afholdelse af koncerten samt den af politimesteren i Aalborg meddelte tilladelse, samt de tilladelser fra andre offentlige myndigheder, som var en betingelse herfor. De dele af ansøgningerne og tilladelserne, der angår forhold af mere ordensmæssig karakter, såsom retningslinier for restaurations- og serveringsvirksomhed, vil ikke blive nærmere beskrevet. Der redegøres tillige for reglerne , der ligger til grund for tilladelserne.

 

5.2. Regler vedrørende udfærdigelse af tilladelser.

 

Afholdelse af et arrangement som Jean Michel Jarre-koncerten i Gl. Vrå Enge er omfattet af Politivedtægt for Aalborg politikreds § 48, der er identisk med den af justitsministeriet udarbejdede ”normalpolitivedtægt”.

I politivedtægtens § 48 hedder det:

§ 48. Offentlige forlystelser, herunder koncerter, cirkus- og varieteforestillinger, dans, afbrænding af fyrværkeri, karusselkørsel, præmiekortspil, forevisning af seværdigheder, skydning ved skydeboder, spil ved spilleautomater, boksekampe og væddeløb må ikke finde sted uden politiets tilladelse. Før tilladelse er meddelt, må bekendtgørelse om forlystelsens afholdelse ikke foretages

Stk.2 Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse med hensyn til kirkekoncerter

 

Det fremgår endvidere af justitsministeriets cirkulære nr. 16 af 4. februar 1988 med senere ændringer om offentlige forlystelser § 2, stk. 1, at  politiet skal godkende den plads, hvor forlystelserne anbringes. Der skal i den forbindelse særligt lægges vægt på til- og frakørselsforhold, parkeringsmuligheder og sanitære forhold.

 

Herudover kan politiet i medfør af politivedtægtens § 48 fastsætte nærmere vilkår for tilladelser, herunder bl.a. vilkår om, at indehaveren af en tilladelse skal overholde de anvisninger, som måtte blive givet af brandvæsenet m.v.

 

Afholdelse af et arrangement som Jean Michel Jarre koncerten er klart omfattet af politivedtægten § 48 og kræver derfor tilladelse.

 

 

I Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 6. april 2001 til politikredsene orienterede Justitsministeriet politikredsene om anbefalingerne i Festivaludvalgets rapport om sikkerheden ved danske musikfestivaler og tilsvarende større musikarrangementer, der tiltrækker et meget stort publikum.

Justitsministeriet pegede i den forbindelse på, at en af udvalgets centrale anbefalinger er udarbejdelsen af en skriftlig, detaljeret, obligatorisk risikovurdering fra festival- eller koncertarrangørens side.

Justitsministeriet understregede samtidig, at politikredsene – ved meddelelse af en tilladelse efter normalpolitivedtægtens § 48 til afholdelse af en musikfestival – navnlig bør drage omsorg for, at der fra arrangørens side foretages en risikovurdering, der udover en vurdering af publikum og de optrædende kunstnere især skal vedrøre sikkerhedsberedskabet, herunder vagtberedskabet, kommandoveje og beslutningskompetence samt indretningen af festivalpladsen. Justitsministeriet anførte endvidere, at det bør være en betingelse for meddelelse af en tilladelse, at denne risikovurdering afspejles i arrangørens sikkerhedsforanstaltninger.

 

Som opfølgning på Festivaludvalgets anbefaling blev der udarbejdet et foreløbigt udkast til vejledning om sikkerhed ved musikfestivaler m.v.

 

Ved justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 3. maj 2002 til samtlige politimestre vedrørende sikkerhed ved musikfestivaler m.v. fremsendtes det foreløbige udkast til en samlet vejledning om sikkerhed ved musikfestivaler m.v.

 

Et udkast til vejledningen blev samtidig med cirkulæreskrivelsen af 3. maj 2002 fremsendt til diverse festival- og koncertarrangører, og justitsministeriet henledte i den forbindelse festivalernes opmærksomhed på, at også det foreløbige udkast til vejledning naturligt ville kunne indgå i arrangørernes vurdering af de risikomæssige forhold i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen  af musikfestivaler m.v.

 

Det fremgår af justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 3. maj 2002, at formålet med udarbejdelse af vejledningen er som nævnt at give arrangører af større musikarrangementer et værktøj, der kan bruges til at planlægge og gennemføre arrangementer på en sikker måde.

 

Det nævnes endvidere, at selv om vejledningen således er udformet med umiddelbart sigte på arrangørerne, vil det være naturligt, at den også indgår i grundlaget for sagsbehandlingen hos de myndigheder, herunder politiet, som skal give tilladelse til afholdelse af arrangementerne.

 

Justitsministeriet anmoder derfor om, at politikredsene i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om tilladelse til afholdelse af musikfestivaler i 2002 er opmærksomme på de forhold og anbefalinger, der indgår i det foreløbige udsendte udkast.

 

Justitsministeriet anmoder samtidig politikredsene om, at afviklingen af festivalerne fortsat følges nøje, og at det herved påses, at arrangørerne efterlever de vilkår, der stilles, herunder om sikkerhedsforanstaltningerne er i orden.

 

I Vejledning om sikkerhed ved musikfestivaler m.v. kapitel 1, omhandlende planlægning af sikkerhed, anføres, at det er arrangøren – den enkelt person eller organisation – der planlægger og styrer afviklingen af et arrangement , der som udgangspunkt har ansvaret for , at arrangementet kan gennemføres på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Det anføres endvidere, at for store arrangementers vedkommende viser erfaringen, at det ikke er for tidligt at starte planlægningen mindst 9-12 mdr. før.

Vedrørende forbindelsen til lokale myndigheder anføres blandt andet, at i forbindelse med afholdelse af musikarrangementer er det efter politivedtægten nødvendigt at indhente en tilladelse fra politiet til offentlig underholdning, og der vil meget ofte skulle indhentes tilladelser også fra andre offentlige myndigheder.

 

Ifølge vejledningen vil arrangøren eventuelt – og afhængig af arrangementets størrelse – med fordel kunne invitere politi, beredskabstjenester, sygehuse og andre lokale myndigheder og samarbejdspartnere til et indledende møde, så forslag vedrørende arrangementet kan blive præsenteret og diskuteret. Det kan være en god ide at få vejledning fra de lokale myndigheder om, hvilke betingelser der vil blive stillet, og hvilke informationer der skal skaffes, for at der kan gives tilladelse til arrangementet. Man bør også undersøge, om der gælder tidsfrister for fremsendelse af ansøgninger og informationer til de forskellige myndigheder.

 

Arrangøren vil bl.a. skulle tilvejebringe de fornødne oplysninger til, at myndighederne kan vurdere arrangementets sikkerhedsmæssige opbygning og tilrettelæggelse og om fornødent undersøge/vurdere de udarbejdede planer, beregninger og tegninger, der indgår i arrangørens risikoanalyse og sikkerhedsvurdering.

 

Afhængig af arrangementets karakter vil det kunne være en fordel at etablere en løbende kontakt til myndighederne, også efter at de nødvendige tilladelser til arrangementet er blevet givet. Myndighederne vil eventuelt blandt andet kunne deltage i sikkerhedsplanlægningsmøder og evalueringer i forbindelse med arrangementet.

 

Der henvises i øvrigt i vejledningen særligt til kapitel 10 om redningsberedskabet og brandsikkerhed og til kapitel 11 om præhospitalt beredskab.

 

Ifølge kapitel 10 vedrørende Brandsikkerheden er der under pkt. 10.1. anført følgende regler på området.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet:

·        Beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 912 af 2. oktober 2000.

·        Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 553 af 21. juni 2001 om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet.

·        Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter af 25. juni 2001 for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet.

·        Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler.

·        Bekendtgørelse nr. 160 af 26. april 1985 om F-gas (Flaskegas).

·        Tekniske forskrifter for F-gas, udsendt den 15. juni 1985 af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen).

·        Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 778 af 14. oktober 1999 om fyrværkeri, som ændret ved bekendtgørelse nr. 227 af 29. marts 2001.

·        Beredskabsstyrelsens Tekniske forskrifter for Fyrværkeri, udsendt november 1999.

 

Økonomi- og Erhvervsministeriet:

·        Byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998.

·        Elektricitetsrådets stærkstrømsbekendtgørelse.

 

Beskæftigelsesministeriet:

·        Bekendtgørelse nr. 514 af 16. oktober 1998 om forskrifter for udførelse af gasinstallationer (Gasreglementet). bekendtgørelsen administreres af Danmarks Gasmateriel Prøvning (DGP).

·        Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994 om sikkerhedsskiltning op anden form for signalgivning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 497 af 29. juni 1998.

·        Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999 om indretning af trykbærende udstyr, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/EF.

 

Vedrørende det Præhospitale beredskab bemærkes i vejledningen, at det er en forudsætning for at sikre publikum hurtigst mulig hjælp i tilfælde af spontant opstået sygdom eller ulykker, at arrangøren har klarhed over, hvilket præhospitale beredskab, der er til rådighed og hvordan det aktiveres. Det bør derfor undersøges, hvilket præhospitale beredskab, der vil være til rådighed – herunder vurderes, om der er behov for at arrangøren selv stiller et supplerende beredskab til rådighed.

 

Vedrørende Trafik og transportforhold, kap. 7, fremgår det bl.a. af vejledningen, at planlægningen af trafik og transportforhold må indgå som et naturligt led i tilrettelæggelsen af sikkerheden og vil samtidig kunne være helt nødvendig også for at undgå forstyrrelse af trafikken uden for arrangementsområdet.

 

Trafikplanlægningen må ifølge vejledningen sikre en betryggende og fleksibel afvikling af trafikken til og fra arrangementet samt sikre, at publikum, medarbejdere, mediefolk, kunstnerne, redningsmandskab, politi m.fl. ledes hen til og får adgang til de rigtige indgange/porte.

 

Arrangøren bør udfærdige en særskilt plan for trafik- og transportforhold.

 

Det vil derfor ifølge vejledningen også være hensigtsmæssigt tidligt i planlægningen at drøfte de relevante forhold med vedkommende myndighed med henblik på at sikre en løbende koordinering med den øvrige planlægning af arrangementet – bl.a. i forhold til arrangementspladsens indretning. Ved større arrangementer vil det eventuelt kunne være en fordel at udpege en koordinator for trafikplanlægningen, som kan varetage samarbejdet med politiet, kommunen, amtet og Vejdirektoratet.

 

5.3.1 Ansøgning til Aalborg politi.

(jfr. 1-1)

Ved skrivelse af 7. august 2002 ansøgte Eventmus fonden c/o Muskelsvindfonden v/projektkoordinatoren, Kongsvang Allè 23, 8000  Århus C, Aalborg politi om tilladelse til afholdelse af offentligt arrangement AERO-koncert med Jean Michel Jarre i Gl. Vrå Enge ved Tylstrup lørdag den 7. september 2002 i tidsrummet kl. 1500 – 0200, samt ansøgning om lejlighedstilladelse til salg af øl, vand, vin samt stærke drikke til samme arrangement.

 

Det var anført, at der forventedes et besøgstal på ca. 40.000 mennesker, og at koncerten forventedes afsluttet kl.ca. 2300, hvorefter der søgtes om tilladelse til afholdelse af et ”aftenparty” for mellem 1.000 og 2.000 personer.

 

 

Organisationsdiagram over Eventmus Fondens opbygning.

(jfr. 1- 2, 1-2-1, 1-2-2 og 12-10)

Af udskrift af Erhverv- og Selskabsstyrelsen, fremgår det, at ”Fondens formål er at støtte initiativer, der er til gavn for børn og unge med muskelsvind, herunder Muskelsvindfonden gennem at forestå udvikling, planlægning og gennemførelse af kulturelle arrangementer, herunder festivaler og koncerter samt anden virksomhed i forbindelse hermed stående eller afledt virksomhed”.

 

Hjemstedsadresse:

c/o Muskelsvindfonden, Kongsvej Alle 23, 8000 Århus C.

 

Bestyrelse:

består af 1 formand, 1 næstformand, 2 medlemmer og 1 direktør.

 

Projektlederen for Muskelsvindfonden har godkendt nedenstående organisationsdiagram og oplyst, at Eventmus fonden blev oprettet af Muskelsvindfonden i forbindelse med Jean Michel Jarre-koncerten.

 

 

 

 

 

 

Dansk Røde Kors:

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.3.2 Byggetilladelse og Ibrugtagningstilladelse til scenen m.v.

(jfr. 18-1-1)

På grundlag af ansøgning modtaget den 22. august 2002, med supplerende materiale modtaget 28. august 2002, gav Aalborg kommune, Teknisk forvaltning, den 2. september 2002 byggetilladelse til sceneopbygning i en højde på ca. 20 meter, en tilskuertribune, opstilling af forsamlingstelte og diverse mindre service- og salgsbygninger/boder.

Byggeriets adresse er: Koncertpladsen ved Milbakvej, 9381  Sulsted.

Bygherren er: Muskelsvindfonden, Kongsvej Allè 23, 8000  Århus C.

Ansøger: Welcome Event Marketing, København.

 

I Byggetilladelsen er det bl.a. anført, at anlægget ikke må tages i brug uden tilladelse fra teknisk forvaltning, og i den anledning skal bygherren/ansøgeren rette henvendelse til teknisk forvaltning, for at de kan aftale besigtigelse fredag den 6. september 2002.

 

Vedrørende  de brand- og beredskabsmæssige forhold henvises i byggetilladelsen til tilladelsen fra Beredskabscenter Aalborg, dateret 28. august 2002.

 

I byggetilladelsen er der endvidere anført, at for bygge- og anlægsarbejdet gælder følgende betingelser:

Materialer og konstruktioner, som er omfattet af ”Boligministeriets godkendelsesordning”, skal anvendes i overensstemmelse med godkendelsesvilkårene.

Fundering af bygninger og konstruktioner skal ske på bæredygtigt jordlag eller udlagte og komprimerede gruspuder. Med de aktuelle jordbundsforhold, der formodes at være vandmættede engarealer, skal opmærksomheden særligt henledes på risikoen for at der kan ske bæreevnesvigt ved dynamiske påvirkninger enten fra anlægsarbejdet eller fra konstruktionernes påvirkninger og benyttelse. Det færdige underlag for den videre opbygning skal inspiceres af en person, der har tilstrækkelig geologisk og geoteknisk viden.

Byggepladsen skal indrettes og drives efter bestemmelserne i BR (bygningsreglement) kap. 5.5.

Der skal hertil fremsendes reviderede tegninger og beregning af sceneopbygningen, idet de foreliggende beregninger ikke illustrerer den aktuelle opbygning. Beregningerne skal være attesteret af en anerkendt statiker og det forudsættes, at der føres tilsyn med konstruktionerne efter opstillingen.

Scenebagvæggen, der opføres ved stabling af containere i op til 7 lag, skal samles, forankres og tilføres ballast som forudsat i beregningerne.

Siddetribunen skal opstilles nøje efter fabrikantens anvisninger. Med risikoen for at der på tribuneopbygningen kan forekommer væsentlige dynamiske påvirkninger fra tilskuerne  skal der være stor opmærksomhed på funderingsforholdene og indbygges de nødvendige afstivninger til sikring af stabiliteten. Tribunen skal på de fri sider forsynes med forskriftsmæssig værn og ved adgangstrapperne til siddepladserne skal der opsættes håndlister.

Telte og andre lette overdækninger skal forankres forsvarligt til terræn.

I diverse beregninger er der gjort nogle forudsætninger om størrelsen på den maksimale beregningsmæssige vindlast. Vindstyrken skal holdes under observation ved målinger og overstiger den det forudsatte, er det den ansvarlige arrangørs pligt øjeblikkeligt at afbryde arrangementet og sikre, at området rømmes for personer.

Et passende antal toiletter skal være indrettet og have adgangsmuligheder således at de kan benyttes af personer i kørestol.

Parkeringsarealerne og adgangsvejene herfra frem til koncertpladsen skal være velbelyste, jfr. bestemmelserne i BR (bygningsreglementet) kap. 2.6.3.

 

Den 6. september 2002 udstedte Aalborg kommune, Teknisk forvaltning, i medfør af byggelovens § 16, stk.. 2, Ibrugtagningstilladelse.

 

I en følgeskrivelse af 6. september 2002 til ansøgeren Welcome Event Marketing bemærkes, at man ved besigtigelsen har konstateret enkelte forhold, der skal afklares, inden publikum lukkes ind. Disse forhold vedrørte mangler, der ikke kunne berettige til nægtelse af ibrugtagningstilladelsen som bl.a. opstramning af wirer og barduner ved sceneopbygning, containervæg og samtlige telte.

 

Fotoet viser sceneopbygningen før koncerten. Fotograf Lars Horn.

 

5.3.3. Ansøgning til Beredskabscenter Aalborg fra Eventmus Fonden c/o Muskelsvindfonden, Århus, samt tilladelse fra Beredskabscenter Aalborg.

(jfr.16-1-2 og 16-1-3 )

Beredskabscenter Aalborg modtog den 26. august 2002 ansøgning fra Eventmus Fonden c/o Muskelsvindfonden v/ projektlederen  om afholdelse af Jean Michel Jarre-koncert den 7. september 2002 i Gl. Vrå Enge.

 

Ansøgningen består udover overskriften af 7 punkter:

·        Koncerten afholdes på mark 12 Skovmarkvej  Gl. Vrå Enge, 9382  Tylstrup.

·        Dato 7. september fra kl. 1500 – 2300.

·        Person belastning: Publikum 40000, Personale 400, Militær/politi 200, Frivillige 800, i alt 41400.

·        Ansvarlig arrangør indsamlingschefen.

·        Beredskabsplan kommer direkte fra vagtchefen hos Dansk Røde Kors.

·        Publikum vil komme til pladsen fra 2 retninger Øst og Vest fra de 2 P-arealer ved Milbakvej og Luneborgvej. Der vil være en indgang i sydlige ende af pladsen. Skovmarkvej vil være friholdt for personbiler. Der vil kun køre beredskabsbiler, produktionsbiler, busser. Der vil være boomvagt i hver ende af vejen.

·        Pladsfordelingsplan for VIP-område er afleveret personligt til sagsbehandleren ved beredskabscentret.

·        Byggetilladelser for scene- og containervæg er fremsendt gennem Welcome ApS, København. Byggetilladelse for tribune er vedlagt.

·        Tegninger for salgsområde er afleveret personligt til sagsbehandleren ved beredskabscentret.

 

Der anmodes om  forståelse for at ansøgningen er sendt alt for sent, men man håber, at man  i dialog kan løse opgaven.

Underskrevet på Muskelsvindfondens vegne af projektlederen.

 

Den 28. august 2002 gav beredskabschefen i Aalborg tilladelse til afholdelse af koncerten på bl.a. følgende vilkår:

 

·        Det samlede personantal på den indhegnede koncertplads skal dimensioneres i forhold til etablerede nødudgange i det omgivende hegn (min. 0,5 cm per. person).

·        Brand- og redningsvejen via Skovmarkvej fra henholdsvis Luneborgvej og Milbakvej skal friholdes for køretøjer og oplag af enhver art før, under og til efter koncerten er afviklet. Brand- og redningsvejen omkring koncertpladsen skal friholdes for køretøjer, oplag mv. af enhver art før, under og til efter koncerten. Parkering og oplag m.v. langs Skovmarkvej må ikke finde sted. Brand- og redningsveje skal have en mindste fri bredde på 4 meter.

·        Brand- og redningsveje skal dimensioneres for et hjultryk på mindst 4 tons.

·        Der skal til stadighed føres kontrol med at brand- og redningsvejen er friholdt (se punkt 2) før, under og til efter koncerten er afviklet. Såfremt Skovmarkvej anvendes til transport af publikum i køretøjer frem til koncertpladsen skal denne transport gøres ensrettet og der må højst befinde sig 2 transportkøretøjer på Skovmarkvej samtidig.

·        Der skal ved publikumsindgangen ophænges målfast oversigtsplan over området, som viser brand- og redningsveje, telte, tribune, scene, salgsområder, campingområde, flugtvejene, nødudgangene og brandslukningsmateriellet m.v. Planen skal være tydelig og let læselig for publikum. Planen skal orienteres i overensstemmelse med de faktiske forhold og fremsendes i mindst 2 eksemplarer til Beredskabsforvaltningen til godkendelse.

·        Ved alle nødudgange skal der etableres synlige flugtvejsskilte og henvisningsskilte, som skal godkendes af Beredskabsforvaltningen. Forslag er vedlagt som bilag.

·        Der skal etableres nødbelysning ved alle flugtvejsskilte og henvisningsskilte samt panikbelysning til oplysning af koncertpladsen.

·        Nød- og panikbelysningen skal tænde ved strømsvigt og skal endvidere kunne tændes manuelt fra sceneområdet ved brand, uheld eller andre situationer, hvor belysning kræves. Installationen skal udføres af autoriseret elinstallatør.

·        Samtlige nødudgange skal være bemandet under hele koncertens afholdelse med vagter som kan åbne flugtvejene og medvirke til evakuering af publikum i tilfælde af uheld.

·        Der skal fremsendes Byggetilladelse for opstilling af scene og publikumstribune.

·        Beredskabsplan kap. 9 Forebyggende indsats vedrørende pkt. 9.5 Pyro-teknik & speciel effekter. Der skal fremsendes en risikovurdering samt nødvendige tilladelser for anvendelse af Pyroteknik. Endvidere skal der foretages en risikovurdering af alle speciel effekter, som anvendes i forbindelse med koncerten.

·        Der skal udarbejdes en brand- og evakueringsinstruks gældende for koncertpladsen og forsamlingstelte, som nøje beskriver personalets opgaver og ansvar i forbindelse med alarmering af redningsberedskabet og evakuering af publikum. Vedlagte kopi af forslag til brand- og evakueringsinstruks skal udfyldes af den ansvarlige for arrangementet og tilrettes de aktuelle forhold og fremsendes til Beredskabscenter Aalborg til godkendelse.

·        Indretning og opstilling af forsamlingstelte, campingområder og salgsområder skal udføres i henhold til ”Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet” af 25. juni 2002. Vejledninger og ordensregler er vedlagt som bilag.

·        Der skal fremsendes dokumentation for at anvendte teltduge er brandmæssigt egnede. Ved indretning og opstilling af forsamlingstelte og salgsboder skal det sikres, at de bærende konstruktioner er stabile under alle forhold.

·        Der skal fremsendes pladsfordelingsplaner for samtlige forsamlingstelte over 150 personer til Beredskabsforvaltningen i mindst 2 eksemplarer til godkendelse. Pladsfordelingsplanerne skal efterfølgende ophænges i solid udførelse, f.eks. laminering, umiddelbart ved forsamlingsteltenes hovedindgange.

·        Den ansvarlige leder for arrangementet eller en af denne udpeget stedfortræder skal drage omsorg for, at der føres en driftsjournal for forsamlingstelte over 150 personer. Den ansvarlige leder skal kvittere for modtagelse af driftsjournalen med dato og underskrift på begge eksemplarer, hvorefter et eksemplar returneres til Beredskabcenter Aalborg.

·        Den ansvarlige arrangør, eller den der på vegne af den ansvarlige arrangør udfører kontrollen, skal kvittere med sine initialer på ”Kvitteringsskema til kontrol af Brandsikringsforanstaltninger”. Personalet for forsamlingsteltene skal instrueres om indholdet af udarbejdet brand- og evakueringsinstruks for arrangementet.

·        Der skal forefindes en ansvarlig sikkerhedsleder på koncertpladsen under afvikling af koncerten. Den ansvarlige sikkerhedsleders navn og telefonnummer skal fremgå af brand- og evekueringsinstruksen for arrangementet.

·        Sikkerhedslederen skal til enhver tid kunne kontaktes på det anførte telefonnummer før, under og til umiddelbart efter koncerten er afviklet.

·        Sikkerhedslederen har ansvaret for at alt personale er instrueret om de opgaver, de er pålagt ved brand, uheld og tilløb til samme.

·        Personalet skal endvidere være instrueret om placering og brug af brandslukningsmateriellet.

 

Det skal samtidig meddeles, at Beredskabsforvaltningen onsdag den 2. september 2002 kl. 13.00 vil foretage eftersyn af pladsen med den ansvarlige arrangør. Såfremt at fremsatte vilkår er overholdt, kan der gives endelig tilladelse til arrangementet.

 

 

5.3.4  Muskelsvindfondens beredskabsplan.

(jfr. 6-47, 6-48)

Som det fremgår af Muskelsvindfondens ansøgning til Beredskabscenteret fremsendtes der en Beredskabsplan – opdateret den 1. august 2002 – udarbejdet af Muskelsvindfondens cheflæge og Dansk Røde Kors`s vagtchef. Beredskabsplanen blev endeligt opdateret den 4. september 2002. Det fremgår heraf bl.a., at målgruppen for koncerten forventes aldersmæssigt at være fordelt fra 25 – 80, og at planen er udviklet med udgangspunkt i Dansk Røde Kors´ s erfaring fra førstehjælpsindsatsen i forbindelse med Grøn Koncert og Slotskoncerterne.

Såvel Welcome Event Marketing, Aalborg politi, Beredskabscenter Aalborg og Muskelsvindsfondens cheflæge har medvirket ved tilblivelsen af den endelige Beredskabsplan.

 

Der redegøres i planen detaljeret for Dansk Røde Kors´s opgaver, organisering, bemanding, kompetencer og udstyr, ligesom der redegøres for politiets, beredskabscentrets, Falck og Welcome Event Marketing og Muskelsvindfondens kompetencer.

 

Det anføres således:

Beredskabets deltagere:

 

Dansk Røde Kors

Kontaktperson:

Vagtchefen

Koordinering af beredskabet

Udarbejdelse af beredskabsplan

Samaritervagt ved indgang og scene

Hurtig Respons Enhed med akutbehandlingsfunktion under opbygning af scene og koncertplads

Kontakt til Falck

Muskelsvindfonden

Kontaktperson:

Sikkerhedschefen

Cheflæge med det overordnede behandlingsmæssige ansvar

Welcome Event Marketing

Kontaktperson:

Direktøren

Production Director

Teknisk hovedansvarlig

Ansvarlig for specials

Beredskabscenter Aalborg

Kontaktperson:

Beredskabschefen

Brandmyndighed

Brandsyn på pladsen

Koordinering af evt. slukningsindsats

Tilladelser

Konsulent på Beredskabsplanen

Aalborg politi

Kontaktperson:

Vicepolitikommissær

Indsatsledelse på koncertpladsen

Trafikregulering

Tilladelser

Konsulent på Beredskabsplanen

Falck Redningskorps

Kontaktperson:

Se Dansk Røde Kors

Ambulanceberedskab på koncertpladsen

Nordjyllands Amt

Kontaktperson:

Præhospital koordinator er orienteret om beredskabet

 

1. Dansk Røde Kors:

Samaritervagtens opgaver

Dansk Røde Kors opretter samaritervagt fra lørdag den 31. august til og med søndag den 8. september. Beredskabet fra mandag til fredag kan opfattes som en HRE (hurtig-respons-enhed) med ansvar for akutbehandling ved eventuel tilskadekomst blandt medarbejderne under opbygning af scene og koncertplads.

 

På koncertdagen lørdag den 7. september udvides beredskabet til at omfatte en samaritervagt (hovedvagten) ved indgangen og en samaritervagt ved scenen (scenevagten). Samaritervagten modtager, visiterer, behandler og registrerer alle former for tilskadekomst eller pludselig opstået sygdom i forbindelse med JMJ, ligesom akutbehandling iværksættes og opretholdes, til den fornødne ambulancefacilitet er tilvejebragt.

 

Hovedvagten er fuldt tilgængelig for alle og placeres på koncertspladsens langside (i salgsfladen) med størst mulig hensyntagen til køreveje for redningskøretøjer. Scenevagten har tilsvarende tilgængelighed.

 

Ved såvel hovedvagt som scenevagt placeres et ambulanceberedskab, som disponeres fra Kommandostationen (KST).

 

I tilfælde af storulykke vil vagtsamaritterne iværksætte den nødvendige skadestedsikring og akutbehandling efter anvisninger fra politiets indsatsleder og ambulancelederen.

 

Funktionsbeskrivelser og uddannelsesniveau:

 

Dansk Røde Kors har dannet et specialhold, som udgøres af 14 udvalgte vagtsamaritter. Holdet er gennemgående på samtlige koncertarrangementer afholdt af Muskelsvindfonden, hvilket har allerstørste betydning for den enkelte vagtsamarits erfaringsgrundlag og for kendskabet til sikkerheds- og storulykkeinstrukser.

 

Holdet ledes af en sektionschef, der har det overordnede ledelsesmæssige og administrative ansvar for førstehjælpsindsatsen. I tilfælde af storulykke har sektionschefen ansvaret for ledelsen af samaritternes indsats på selve skadestedet og er således bindeleddet mellem Dansk Røde Kors og Falck. Ved eventuel storulykke kan ambulancelederen kommunikere med KST via sektionschefens radio.

 

Sektionschefen har udpeget en souschef, som varetager en supervisorfunktion i behandlingsteltet. Ved storulykke leder souschefen hovedvagten, mens sektionschefen arbejder på skadestedet.

 

Hos Dansk Røde Kors opereres med 2 niveauer for kompetence:

 

Assistenter har grunduddannelsen for vagtsamaritter, som består af 70 timeres førstehjælp med mange praktiske øvelser. Kurset afsluttes med mundtlig, skriftlig og praktisk prøve og skal repeteres årligt. Derudover har assistenter mindst 1 års erfaring fra forskellige vagter. Der deltager 8 assistenter på JMJ.

 

Behandlere er særligt udvalgte vagtsamaritter med grunduddannelsen og minimum to års erfaring fra forskellige vagter. De er endvidere uddannede i anvendelse af genoplivningsudstyr, halskraver, observationsteknik, medicingivning, pulsoximetri, vagtledelse på samaritervagter og ledelse på større skadesteder, indtil professionelt mandskab ankommer. De nævnte kurser afsluttes med prøver og skal repeteres årligt.

Der deltager 6 behandlere på JMJ.

 

Såfremt publikum, Security, KST eller lignende ønsker Dansk Røde Kors` assistance på pladsen, afgår et udrykningshold fra hovedvagten. På alle udrykningsopgaver samt på scenevagten arbejder behandlere og assistenter sammen som et makkerpar. Behandleren har ansvaret for indsatsen på skadestedet, men lader i første omgang assistenten indlede behandling, så denne får mest mulig rutine.

 

Hurtig Respons Enheden under opbygningen mandag til fredag udgøres af 1 behandler og 1 assistent med alt nødvendigt behandlingsmateriel til rådighed. Se nedenfor.

 

Samaritervagtens organisering:

Hovedvagten er placeret i salgsfladen, som grænser op til publikumsarealet. Der er direkte adgang for alle, der måtte have brug for hjælp. I tilfælde af storulykke foran scenen bliver der etableret opsamlingsplads for gående i hovedvagten.

 

En fremskudt vagt (kaldet scenevagten) er etableret bag hegnet til venstre for scenen set fra publikumssiden. Her er tilsvarende let adgang for publikum.

 

I tilfælde af en storulykke i umiddelbar nærhed af scenen etableres der venteplads på scenevagten.

 

Bemanding:

Hovedvagten er bemandet med 1 sektionschef, 1 souschef og 3 assistenter i behandlingsafsnittet. 6 personer står til rådighed som 3 udrykkerhold. Endnu et udgående hold kan etableres efter behov. De to af udrykkerholdene vil være spredt over området, så hurtig indsats er muligt. Endvidere vil et udrykkerhold være placeret i en terrængående mini-traktor ved hovedvagten, så hurtig indsats er muligt på de omkringliggende parkeringsarealer.

 

Scenevagten er i hele koncertpladsens åbningstid bemandet med 1 behandler og 1 assistent. Yderligere personel kan rekvireres fra hovedvagten med sekunders varsel efter behov.

 

Patientens vej igennem samaritervagten:

Samaritervagten råder over venterum med 15 siddepladser, 3 aflukkede behandlingsrum, 1 akut behandlingsplads, observationsrum med 3 pladser samt opholdsrum for vagtsamaritter og ambulancepersonale.

 

Patienter, der henvender sig eller bringes ind i samaritervagten, bliver behandlet og registreret. Hvis behandlingen ikke kan afsluttes på stedet, bliver patienten henvist til skadestue/modtagelse, egen læge eller tandlæge.

 

Kompetencer:

På samaritervagten behandles alle former for tilskadekomst og sygdom. Der medbringes udstyr til behandling af såvel store som små skader. Endvidere anvendes genoplivningsudstyr, halskraver samt observationsudstyr som blodtryksmanchet og pulsoximeter, samt blodfortyndende medicin ved blodprop i hjertet og ventoline ved alvorlige astmaanfald. Alle behandlinger og observationer registreres på en journal, der medsendes den tilskadekomne, såfremt færdigbehandling ikke kan foregå på samaritervagten.

 

Udstyr på vagten:

På hovedvagt og scenevagt findes førstehjælpsmaterialer til behandling af mindre skader, så som vabler, sår, småskrammer m.v. Desuden er ventilationsudstyr, blodtryksmanchet, pulsoximeter, halskraver, forstøver til forbrændinger, anti-chock-tæpper, scoopbåre og uriasbandager tilgængeligt. På ansvar af Muskelsvindfondens cheflæge administreres ventoline til svære astmatiske anfald samt pulsoximeter til monitorering.

 

Til lægelig brug findes 1 lægetaske med medicin til nødbehandling herunder adrenalin til anafylaktisk shock, venflons, slanger og infusionsvæsker.

 

Udrykkerhold råder over 3 nødbehandlerkufferter, model Falck, indeholdende bl.a. ventilationsudstyr, pulsoximeter, sug, forstøversystem, forbindinger, isposer, anti-shock-tæpper m.m. Ved mistanke om brud på hals- eller ryghvirvler anvendes såvel halskraver som scoopbåre.

 

Ambulancen ved hovedvagt og scenevagt råder over defibrillator, alnotox til smertelindring, stesolid til behandling af kramper, medikamina til behandling af astma, nitrolingualspray til hjertekramper. Derudover findes i ambulancen ventilationsudstyr, uriasbandager, halskraver og pulsoximeter.

 

2. Muskelsvindfonden:

Cheflæge.

Muskelsvindfondens cheflæge er den øverste behandlingsmæssige ansvarlige for behandlinger ydet af Dansk Røde Kors` vagtsamaritter. Cheflægen vil være tilstede under selve koncertarrangementet, og kan i opbygningsfasen rådgive via telefon.

 

Reservelæge på pladsen:

Lørdag den 7. september 2002 i tidsrummet fra kl. 08.00-24.00 vil der ligeledes være en reservelæge tilknyttet hovedvagten. Reservelægen kan anvendes til forefaldende lægeligt arbejde samt til lægestøttet ambulancetransport til sygehus.

 

Reservelægen arbejder på selvstændigt ansvar under supervision af Muskelsvindfondens cheflæge.

 

Muskelsvindfondens frivillige.

En række af Muskelsvindfondens frivillige har gennemgået kursus i elementær brandbekæmpelse samt førstehjælp. De vil således kunne iværksætte en effektiv nødbehandling, indtil et udrykkerhold fra Dansk Røde Kors når frem.

 

3. Welcome Event Marketing:

Production Direction varetages af den øverste tekniske ansvarlige for hele den tekniske produktion.

 

Hovedområder:

Arrangementets dimensionering

Produktions planlægning

Produktions afvikling

Alle tekniske aftaler

 

Welcome Event Marketing har i produktionsperioden produktionskontor på sceneområdet, og varetager herfra opgaven som Production Director. Kontoret er forsynet med Internet, fastnet og telefax.

 

4. Beredskabscenter Aalborg:

Beredskabscenter Aalborg etablerer et beredskab i forbindelse med Jean Michel Jarre-koncerten. Beredskabscenter Aalborg stiller med en automobilsprøjte, 1 holdleder og 2 beredskabsassistenter til forebyggelse og indsats.

 

I beredskabet indgår endvidere en mobil kommandostation (KST), hvorfra den beredskabsmæssige, den politimæssige og den førstehjælpstekniske indsats koordineres.

 

5. Aalborg Politi:

Aalborg politi vil være tilstede på arrangementsdagen og forestå den overordnede ledelse af beredskabet på pladsen. Politiets engagement omfatter bl.a. ledelse i KST, motorcykelenheder, patruljevogne, trafikregulering ved Politikompagniet samt kontakt til militærpoliti fra Aalborg.

 

Politiets leder på dagen er en vicepolitikommissær.

 

6. Ambulanceberedskab:

Primær-ambulancer.

I tilknytning til både hovedvagt og scenevagt placeres en ambulance med 1 behandler og 1 assistent. Ambulancen kan aktiveres af samaritervagtens leder samt af KST. Ambulancen skal fortrinsvis anvendes til kørsel 1 opgaver, d.v.s. udrykningsopgaver i forbindelse med alvorlig tilskadekomst eller livstruende sygdom. Den ene af ambulancerne kan dog også anvendelse til kørsel 2, således at publikum får særdeles hurtig, korrekt og effektiv behandling ved mindre tilskadekomst, som kræver hospitalsbesøg.

 

Alle opkald fra publikum til politiets alarmcentral i Aalborg sendes videre til KST. herfra udsendes et udrykkerhold fra Dansk Røde Kors, som hurtigt vurderer, hvorvidt ambulance er nødvendig. Skal pladsambulancerne aktiveres, sker dette fra KST. Denne ordning er iværksat for at undgå opsigtsvækkende og unødig ambulancekørsel på og omkring koncertpladsen.

 

Udgifterne til leje af ambulanceberedskaber afholdes af Muskelsvindfonden.

 

Lægeambulance beredskab undlades.

Efter samråd med præhospital koordinator, adm. overlæge på anæstesiologisk afdeling, Aalborg sygehus Syd, er det besluttet, at koncertspladsens beredskab i dens nuværende udformning er tilstrækkeligt til den forestående begivenhed. Etablering af en fremskudt lægeambulance-post vil således ikke blive tilfældet, som det tidligere har været diskuteret.

 

 

Den forebyggende indsats er nærmere beskrevet således:

En række initiativer er iværksat således, at Storulykker kan undgås. De potentielle årsager til en Storulykke på Jean Michel Jarre vurderes som angivet nedenfor, ligesom Muskelsvindfondens og Welcome Event Marketings forholdsregler for at undgå en eventuel kritisk udvikling er angivet:

 

Generelt  informationsniveau.

Ankomst tidligt og i dagslys.

Pladsen åbner allerede kl. 15.00, hvilket giver publikum mulighed for at ankomme længe før arrangementsstart og før mørket falder på. Det betyder, at en meget stor del af publikum vil have fin tid til at orientere sig om placering af nødudgange, samaritervagten, servicevagter, salgsboder, toiletforhold o.s.v. inden koncerten starter.

 

Nødudgangene.

Er indtegnet på de til alle relevante myndigheder fremsendte pladstegninger. Nødudgangene er tydeligt afmærkede med bannere. Alle fag i nødudgangene bliver låst op af udvalgte securityvagter, som udpeges af securitychefen forud for arrangementet.

 

Der er endvidere lavet 3 m flugtvej for hver 50 m salgsbod. Friarealet er hegnet. Sektionschefen og souschefen i nærmeste salgsbod er udpeget som ansvarlige for at hegnet fjernes, såfremt der opstår en situation, der kræver det. Flugtvejene er afmærkede med skilte med teksten ”Flugtvej”.

 

Se Beredskabsplanens afsnit 10 for detaljer om procedure for håndtering af Storulykke.

 

Brand ved scenen.

Opstår der brand ved scenen kan denne imødegås med de kulsyreslukkere, der er placeret. Stagemanager kan umiddelbart afbryde koncerten. Alarm meldes via Nødkanal 3.

 

Brand ved mixer-tårnet.

Der er anbragt kulsyreslukkere i mixertårnet så evt. brand hurtigt kan slukkes. Der er radiokontakt mellem mixertårnet og Stagemanager, så en eventuel brand i mixertårnet kan meldes. Brand meldes på Nødkanal 3.

 

Brand i salgsboder/brand i terræn.

Der placeres 4 håndsprøjtebatterier jævnt fordelt langs hver salgsflade. Derudover findes brandtæpper og pulverslukkere. Der placeres 6 kg pulverslukkere ved alle boder med gasflasker. Der slås alarm via Nødkanal 3.

 

Samtlige  hjælpere er instrueret i vigtigheden af at holde alle arealer rene og ryddelige. Specielt er det understreget at køreveje altid skal holdes fri, og at al emballage skal være placeret i de dertil indrettede affaldscontainere. Alle større affaldscontainere er placeret bag salgsfladen og inden for hegnet, så ildspåsættelse ikke kan komme på tale. Alle sektionschefer i salgsboderne har modtaget Beredskabscenter Aalborgs ordensregler i kopi.

 

Endvidere beskrives følgende:

 

Procedure for indsats ved Storulykke foran scenen.

 

I tilfælde af større ulykke ved scenen følges nedenstående procedure:

 

PRODUCTION DIRECTOR / STAGEMANAGER AFBRYDER SHOWET

OG MELDER STORULYKKE TIL KST

DER SLÅS ALARM VIA NØDKANAL 3

 

Showet afbrydes fra pulten på selve scenen.

 

NØDUDGANGE

Ved musikkens afbrydelse åbner vagterne ved nødudgangene hegnet.

 

FLUGTVEJE MELLEM SALGSBODER

Sektionschef og souschef i nærmeste salgsbod er ansvarlig for at åbne hegnet ved flugtvejen, hvis musikken afbrydes. Flugtvejen er åben senest 10 sekunder efter musikken er afbrudt.

 

Ved ankomst fortsætter Politiets indsatsleder den koordinerende ledelse

Politiets og Redningsberedskabets indsatsledere har følgende ressourcer:

Sygehusvæsen

 
Dansk Røde

Kors

Læge

Ambulanceleder

Brandmyndighed

Teknisk indsats

 

 

 

 

 

Brand- og evakueringsinstruks.

 

INTERN ALARMERING FRA FOLK PÅ PLADSEN

 

Foretages af:

De personer på pladsen, der

har brug for hjælp.

 

 

KALD RØDE KORS PÅ

KANAL 3 PÅ FONDSRADIO

ELLER RING

 

OPLYS: Hvem du er

OPLYS: Hvad der er sket

OPLYS: Hvor er det sket

 

 

 

EKSTERN ALARMERING

 

Foretages af:

 

Ved behov for assistance:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved behov for assistance:

 

 

 

 

 

Ved behov for assistance:

 

 

Vagtchef i KST

 

Fra Brandvæsen:

Beredskabscenter Aalborgs

repræsentant i KST kontakter

brandfolk på pladsen som sendes til området.

Derefter kontaktes Beredskabscenterets vagtcentral, såfremt yderligere assistance er nødvendig. Politiets alarmcentral orient-

teres.

 

Fra Falck:

Vagtchef disponerer de to am-bulancer på pladsen eller kon-takter Falcks vagtcentral via radio.

 

Fra Politiet:

Politiets repræsentant i KST dirigerer patruljer til området via radio.

Tlf.

 

 

 

 

MUSIKKEN STANDSES – LYSEFFEKTER M.M. AFBRYDES

 

Foretages af:

Production Director fra scenen

 

 

 

PUBLIKUM ANMODES OM AT FORLADE OMRÅDET OG GÅ MOD NØDUDGANGENE

 

Foretages af:

Production Director fra scenen

 

 

 

5)  PERSONALET VEJLEDER PUBLIKUM MOD NØDUDGANGENE

 

Foretages af:

Sektionscheferne i de enkelte boder

 

 

 

BRANDSLUKNINGSMATERIELLET BEMANDES OG BETJENES, HVIS DET SKØNNES FORSVARLIGT. ELLERS AFVENTES REDNINGSMANDSKABETS ANKOMST.

 

KOMMUNIKATION MELLEM ANSVARLIG LEDELSE OG PERSONALE

 

Foretages ved hjælp af:

Radiokommunikation på lukket frekvens.

Koordineres via KST.

 

 

 

KOMMUNIKATION

 

Der oprettes kommandostation (KST) i Beredskabscenter Aalborgs kommandovogn. Herfra samles ledere fra Aalborg politi og Dansk Røde Kors. KST har således mulighed for at koordinere enhver form for kommunikation under såvel normale forhold som ved Storulykke.

 

 

 

Kommunikationsvejene er angivet på nedenstående radionetværksskitse.

 

 

KOMMANDOSTATION (KST)

Dansk Røde Kors                           Politi                     Beredskabscenter Aalborg

AUTOMOBIL-SPRØJTE

 

ALARMCENTRAL

 

STAGEMANAGER PROD. DIRECTOR

 

 

 

 

HOLDLEDER

 

FÆRDSELSREG.

 

PROJEKTLEDER

 
 

 

SALGSBODER

 

POLITIHJEMMEV.

 

BEREDSKABS-ASSISTENT 2

 
 

 

 

 


PYROTEKNIK

 

PARKERINGSVAG-TER

 

AMBULANCE

Scenevagt

 

AMBULANCE

Hovedvagt

 

FALCKS VAGTCEN-TRAL

 

Hovedvagt– læge sce-

vagt  udrykkerhold 1,2,3

 

POLITIHJEMMEV.

 

BEREDSKABETS

VAGTCENTRAL

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ambulanceveje, kontaktpunkt og venteplads:

Generelt.

På koncertpladsen etableres der faste ambulanceveje til samaritervagten og til den eventuelle venteplads. Kortene fremsendes til Falck, Brandvæsen og Politi primo september. På kortene vil KONTAKTPUNKT  være angivet. Her modtages alle redningskøretøjer af en medarbejder i fluorescerede vest, som hurtigt kan dirigere køretøjerne til enten skadested eller aktuelle venteplads. Redningsmandskabet orienteres om ulykkens omfang og karakter samt om hurtigste vej til skadestedet.

 

Vejafspærringer.

Skovmarkvej anvendes alene til brand- og redningsvej i forbindelse med arrangementet. Ligeledes friholdes kørevej bag salgsfladen for biler og oplag. Redningsvejen har mindst 4 m bredde og kan klare et hjultryk på over 4 tons. Der kan ikke parkeres på Skovmarkvej. Biler fjernes uden varsel til ejerne, såfremt dette ikke overholdes. Dette koordineres via KST.

Skovmarkvej er ensrettet fra Luneborgvej.

 

Fotoet viser  et udsnit af Skovmarkvej den 29. august 2002. Fotograf Lars Horn.

 

5.3.5 Tilladelse til H. C. Andersens Festfyrværkeri A/S til afbrænding af festfyrværkeri.

(jfr. 18-2-2, 18-2-3, 18-2-4 og 18-2-5 ).

 

Efter ansøgning af 31. juli 2002 modtaget hos Aalborg politi og Beredskabsstyrelsen i Birkerød 1. august 2002 meddelte Aalborg politi ved skrivelse af 4. september 2002 en tilladelse med følgende indhold til H. C. Andersen A/S:

 

I ansøgning af 1. august 2002 ansøges om afbrænding af fyrværkeri i Gl. Vrå Enge den 7. september 2002 til 21.00 – 23.30, herunder ansøges der om dispensation til affyring af luftbomber op til 400 meter. Efter høring ved Beredskabsstyrelsen kan der meddeles tilladelse på betingelse af, at luftbomber på 400 mm affyres i en afstand på skønsmæssigt 600 m, medens de øvrige luftbomber skal have en sikkerhedsafstand på 300 m til publikum.

Det er ligeledes en betingelse, at der foretages afspærring af sikkerhedszonen, så uvedkommende ikke har adgang efter at fyrværkeriet er klargjort.

 

 

5.3.6 Ansøgning og tilladelse til faldskærmsopvisning fra Q-Faldskærmscenter ApS.

(jfr. 6-53).

Den 4. september 2002 ansøgte Q-Faldskærmscenter ApS om tilladelse til faldskærmsudspring lørdag den 7. september 2002 i tiden kl. 15.30 – 21.30 med landing på pladsen ved Gl. Vrå Enge i forbindelse med Jean Michel Jarre-koncert.

 

I medfør af politivedtægtens § 48 samt bestemmelser for civil luftfart BL 9 om faldskærmsudspring meddeltes der den 6. september 2002 af politiet tilladelse hertil.

 

5.3.7 Aalborg politis tilladelse.

(jfr. 6-25, 6-26 og 6-28)

 

Aalborg politi meddelte ved skrivelse af 6. september 2002 til Eventmus Fonden v/projektkoordinatoren i medfør af politivedtægtens § 48 og restaurationsbekendtgørelsens § 22 tilladelse til afholdelse af koncerten på det ansøgte tidspunkt på baggrund af den foreløbigt fremsendte Beredskabsplan, Byggetilladelsen for scenen m.v., og kort over indretning af koncertpladsen, og på betingelse af, at punkterne 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 i ”Generelle Vilkår for afholdelse af offentlige forlystelser i Aalborg politikreds i medfør af politivedtægtens § 48 m.v.” samt punkterne i ”Betingelser for afholdelse af enkeltstående arrangementer i medfør af restaurationslovens § 22” overholdes.

 

Det anføres i tilladelsen, at endelig godkendelse fra Beredskabscenter Aalborg og Ibrugtagningstilladelse fra scenen m.v. fremsendes senere.

 

Ved skrivelse af 17. september 2002 fra Eventmus Fonden v/projektkoordinatoren til Aalborg politi (jfr. 6-28) fremsendtes endelig godkendelse fra Beredskabscenter Aalborg i form af nedenfor gengivne kort (jfr. 6-44) og Ibrugtagningstilladelsen, (jfr. 6-29). 

 

 

 

Siteplan med beredskabschefens godkendelse

 

I skrivelsen bemærkes, at Beredskabsplanen af 4. september 2002 blev mundtligt godkendt under forudsætning af, at den på dette tidspunkt ikke færdig opbyggede koncertplads ville opfylde en række krav, som blev kontrolleret ved et endeligt eftersyn af beredskabschefen og sagsbehandleren ved beredskabscenter Aalborg den 6. september 2002.

 

 

 

 

5.3.8 Forklaringer vedrørende ansøgningerne og tilladelserne samt indretningen af koncertområdet.

 

Chefpolitiinspektøren ved Aalborg politi (jfr. 17-12) har forklaret, at han deltog i orienteringsmødet hos Aalborg kommune den 5. juli 2002 sammen med en vicepolitikommissær fra planlægningsafdelingen. Det var 1. gang han konkret hørte om planerne for koncerten. Det blev fra kommunens side tilkendegivet, at man meget gerne så, at koncerten, der var bestemt til den 7. september 2002, blev en realitet.

 

Der var dog endnu ikke noget fastlagt program, ingen aftaler med lodsejerne, og koncertpladsen var ikke endeligt udpeget. Afhørte gjorde opmærksom på, at det var en meget kort tidsfrist, og at politiets ressourcer var begrænsede. Mødet resulterede i en generel tilkendegivelse fra de tilstedeværende om, at koncerten skulle finde sted på det anførte tidspunkt, og at parterne skulle arbejde sammen bedst mulig. Det blev aftalt, at der hurtigt skulle afholdes et planlægningsmøde med deltagelse af Beredskabscenter Aalborg. Mødet fandt sted den 16. juli 2002. Der blev udpeget en vicepolitikommissær, der skulle være politiets indsatsleder på koncertpladsen, og hvis primære opgave var at få planlagt en fornuftig afvikling af trafikforholdene. Henset til koncertkonceptet - et familiearrangement med et helt almindeligt publikum - mente politiet ikke, at koncerten udgjorde noget problem i relation til ro og orden.

 

Den udpegede vicepolitikommissær skulle i samarbejde med arrangørerne og de øvrige myndigheder sikre, at de forskellige problemstillinger, som f.eks. adgangsvejens bredde, nødbelysningens omfang, skiltning m.v., og løsningsmodeller blev drøftet og aftalt på planlægningsmøderne. Det var ikke vicepolitikommissærens opgave at kontrollere de øvrige myndighedernes kompetenceområder.

 

Afhørte deltog på grund af ferie ikke i detailplanlægningen, men fik et par dage før koncertens afholdelse forevist politiets operationsbefaling, ligesom han diskuterede eventuelle risici, ordensmæssige problemer, trafikafviklingen og vejrforholdene med politiets indsatsleder.

 

Konklusionen blev, at der intet var til hinder for koncertens afvikling som planlagt.

Afhørte er bekendt med justitsministeriets skrivelse af 3. maj 2002 vedrørende sikkerheden ved musikfestivaler og vejledningen herom.

 

Vicepolitikommissæren fra Aalborg politis planlægningsafdelingen (jfr. 17-10 og 17-10-01) har forklaret, at han deltog i Aalborg kommunes orienteringsmøde den 5. juli 2002, hvor Muskelsvindfonden erklærede, at de på trods af den korte forberedelsestid – de brugte normalt 1 år – var i stand til at arrangere koncerten den 7. september 2002. Det aftaltes, at politiet til det næste møde den 16. juli 2002 skulle fremlægge de krav, der skulle være opfyldte, for at politiet kunne udstede en tilladelse.

 

På mødet den 16. juli 2002 blev det bl.a. besluttet, at militærpolitiet skulle tage sig af trafikreguleringen, hjemmeværnet af vejvisning på parkeringspladserne m.v. Skiltning på tilkørselsvejene, belysning af skilte på stedet, parkeringsforbuds skilte, vejafspærring og belysning af parkeringspladserne skulle Muskelsvindfonden sørge for.

Vedrørende kontrollører på stedet, medhjælpernes uniformering, informationsskiltningen på og zoneopdelt kort over koncertpladsen, nødbelysning, vagtberedskab, flugtveje, ambulance og lægeberedskab samt samaritter oplyste Muskelsvindfonden, at det alt sammen var på plads.

Politiet præciserede, at man lagde stor vægt på, at kommandovejene var i orden, ligesom politiet forlangte, at Muskelsvindfonden udfærdigede en risikovurdering.

Muskelsvindfondens repræsentanter virkede meget professionelle og det, de ikke havde tænkt på, blev noteret og lovet lavet.

Parkeringsforholdene var endnu ikke på plads, hvorimod afhørte fandt, at selve tilkørselsforholdene var i orden, dels da parkeringspladserne lå tæt på motorvejen, dels fordi tilkørslen forventedes spredt over et stort tidsrum. Det stod dog klart, at der ville blive kødannelser, når koncerten sluttede, men dette blev folk advaret om.

 

Afhørte deltog i mødet den 1. august 2002 på koncertområdet og påtalte jordbundsforholdene overfor Muskelsvindfondens repræsentanter, som oplyste, at man havde forespurgt relevante personer, som ikke mente, at jordbundsforholdene ville give problemer. Beredskabscentret stillede nogle krav til vejenes beskaffenhed, herunder at redningskøretøjer kunne køre forbi hinanden.

 

Afhørte havde herefter ikke mere med koncerten at gøre.

 

Politiets administrative sagsbehandler af tilladelser (jfr. 18-3 og 18-3-1 og 18-3-2) har forklaret, at hans opgave er at foretage politiets administrative sagsbehandling i forbindelse med afholdelse af diverse forlystelser. Tilladelserne gives i medfør af politivedtægtens § 48 for så vidt angår selve afviklingen af arrangementet og restaurationslovens § 22 for så vidt angår udskænkningen. Vedrørende fyrværkeri anvendes fyrværkeriloven. I forbindelse med sagsbehandlingen i øvrigt indgår justitsministeriets cirkulære (vejledningen ) , der giver en masse gode forslag med hensyn til, hvilke overvejelser, der skal gøres.

Det er afhørtes opfattelse, at det er politiet, der har det egentlige ansvar for godkendelsen af planerne for afviklingen i og med, at det er politiet, der udsteder tilladelsen. Politiet støtter sig til beredskabscentret, der godkender pladsens indretning m.v., og til kommunen, der udsteder byggetilladelse til og godkendelse af scenen og tribune.

Det er således politiets opgave at samle disse godkendelser sammen og på baggrund af disse at udstede den egentlige tilladelse til arrangøren. Det har aldrig været kotume ved politiet i Aalborg at kontrollere, om beredskabscentrets og kommunens godkendelser reelt blev efterlevet af arrangøren.

Afhørte oplyste endvidere, at det først er efter ulykken på Roskildefestivalen, at beredskabscentret er med til at godkende arrangementerne i et omfang, som nu.

Vedrørende ansvarsfordelingen ved politiet, oplyste afhørte, at det er ”manden på dagen”, der har ansvaret for afviklingen af selve arrangementet. Afhørte udsteder tilladelsen til arrangøren, når alle formalia er i orden. Det har som nævnt aldrig været meningen, at afhørte skulle kontrollere, om planernes indhold blev efterlevet.

 

Den 8. juli 2002 modtog afhørte en mail fra chefpolitiinspektøren om til forberedelse af et møde med Muskelsvindfonden og beredskabschefen at opgøre de sædvanlige krav fra politiet til koncertarrangementer. Det var første gang, afhørte hørte om koncerten, udover en avisomtale heraf i februar 2002.

 

Der blev herefter afholdt et møde den 16. juli 2002 med deltagelse af beredskabschefen i Aalborg, Muskelsvindfondens projektleder, Welcome Event Marketing, vagtchefen fra Dansk Røde Kors og politiet, hvor afhørte oplyste Muskelsvindfonden om, hvilke godkendelser der skulle foreligge, for at der kunne meddeles tilladelse til koncerten.

Den 1. august 2002 var han igen til et møde på selve koncertpladsen, hvor man bl.a. diskuterede tilkørselsforholdene og parkeringspladserne. På dette møde blev der nævnt muligheden for to koncerter, men Muskelsvindfondens projektleder tilkendegav klart, at der på grund af koncertpladsens beskaffenhed ikke ville blive afholdt to koncerter.

 

Planen var, at der skulle etableres parkeringspladser på hjørnet af Luneborgvej og Skovmarkvej (mark 15 og 19), og at folk skulle gå ad den midlertidige Ny Tilskuervej. Skovmarkvej skulle ensrettes og kun benyttes som redningsvej med bemandede poster på hjørnet af henholdsvis Luneborgvej og Skovmarkvej. Det var derfor planen, at kun markerne 15, 19 og 1, 2, 3 og 4 skulle anvendes som parkeringspladser.

 

Den 6. september 2002 sidst på eftermiddagen var afhørte i kontakt med Muskelsvindfondens projektkoordinator, som endnu ikke havde Beredskabscentrets godkendelse og Aalborg kommunes ibrugtagningstilladelse, men han oplyste, at det var i orden. Afhørte forsøgte at få dette verificeret hos beredskabscentret og Aalborg kommune, men da det var efter normal arbejdstid, traf han ingen af sagsbehandlerne. Da afhørte imidlertid stolede på oplysningerne fra projektkoordinatoren, udstedte han tilladelsen til koncerten.

 

Politikommissæren, politiets indsatsleder ved koncerten  (jfr. 17-11 og 17-11-1) har forklaret, at han 1. gang hørte om arrangementet på mødet den 16. juli 2002 på politigården, hvor ligeledes beredskabschefen deltog. Muskelsvindfondens repræsentanter virkede utroligt professionelle og besvarede alle spørgsmål fra politiet og beredskabscentret overbevisende. Afhørte fik efterfølgende fra chefpolitiinspektøren besked om, at han kun kunne regne med begrænsede politimæssige ressourcer, men til gengæld kunne råde over det nødvendige antal militærpoliti og politihjemmeværnspersonale. Hjemmeværnet sorterede under Muskelsvindfonden – altså arrangøren.

Det var politiets opfattelse, at der ikke krævedes en større politistyrke på grund af koncerttypen – et modent publikum, der ikke indtog større mængder spiritus -  hvorfor der ikke forventedes nævneværdig politimæssig ro og orden problemer. Afhørtes primære opgave forud for koncerten, var planlægningen af parkerings- og trafikforholdene.

 

På mødet den 16. juli 2002 foreslog politiet, at der blev etableret større P-pladser i Aalborgområdet, hvorfra publikum i busser blev kørt til koncertområdet. Dette afviste Muskelsvindfonden, og politiet lod sig overbevise på baggrund af det professionelle indtryk man havde af Muskelsvindfonden. I den indledende fase var det planen, at der skulle etableres adgangskontrol til hele koncertområdet med stor portal i krydset Luneborgvej – Skovmarkvej og ved krydset Milbakvej – Skovmarkvej, og at der skulle etableres parkeringspladser til privatbiler i tilknytning hertil. Det stod imidlertid hurtigt klart, at markerne ved Luneborgvej ikke kunne bære parkerede biler, derfor blev der etableret parkeringspladser på mark 7, 7a, 7b og 8, 8a, 8b og 8c med tilkørsel dels ad Skovmarksvej, dels Gl. Grå Vej. Forinden havde man undersøgt markernes bæreevne ved at køre rundt på markerne, ligesom landmændene oplyste, at de kunne køre på markerne til hen i oktober.

 

Da det hurtigt blev klart for afhørte og Muskelsvindfondens trafikkoordinator, at Skovmarkvej skulle benyttes til trafik i et vist omfang, rettede afhørte henvendelse til Beredskabscentret og fik indføjet pkt. 4 i tilladelsen, hvorefter det blev tilladt med trafik af 2 køretøjer af gangen på Skovmarkvej. Samtidig blev det besluttet, at Skovmarkvej skulle ensrettes. Da afhørte opfattede Muskelsvindfondens trafikkoordinator som den ansvarlige hos Muskelsvindfonden, orienterede afhørte denne herom.

 

Afhørte planlagde trafikreguleringen således, at han hele tiden havde to løsninger. Var der propdannelser ad Skovmarkvej via Luneborgvej, kunne trafikken afvikles ad Kæragerholmvej og videre ad Gl. Vrå Vej. Afhørte mente, at militærpolitiet automatisk ville lede trafikken den mest hensigtsmæssige vej.

 

Afhørte forudså trafikale vanskeligheder, især i regnvejr, men lod sig i samarbejdet med Muskelsvindfondens trafikkoordinator overbevise om, at det kunne lade sig gøre.

 

Afhørte skrev sin operationsbefaling et par dage før koncerten, som han gennemgik med chefpolitiinspektøren (jfr.17-1).

 

Afhørte havde 4 politiassistenter til rådighed til ordensmæssige opgaver og 3 motorcykelbetjente til patruljering i og udenfor området.

 

Politikommissæren var bekendt med justitsministeriets skrivelse af 3. maj 2002 vedrørende sikkerheden ved musikfestivaler og vejledningen herom (jfr. 17-12) , men anvendte den ikke , da den ikke berørte emnet trafik, som afhørte hovedsagelig beskæftigede sig med .

 

Beredskabschefen i Aalborg (jfr. 16-2) har forklaret, at beredskabscentrets ansvarsområde var de brandmæssige forhold, herunder flugt- og redningsveje samt indretning af forsamlingstelte, d.v.s. markerne 11, 12 og 13 samt Skovmarkvej fra Luneborgvej til Milbakvej.

Den fornødne lejlighedstilladelse til koncerten samt tilladelse til opstilling og anvendelse af forsamlingstelte skulle udstedes af beredskabsforvaltningen, som ligeledes forud for arrangementet skulle kontrollere, at tilladelsernes indhold blev overholdt.

 

Afhørte blev indbudt til mødet den 5. juli 2002 på Aalborg Rådhus, men var forhindret. Afhørte bemærkede, at han blev meget sent varslet om mødet, set i forhold til det nødvendige forarbejde.

 

Der blev afholdt flere møder på et i forhold til koncerttidspunktet meget sent tidspunkt, på hvilke møder beredskabsforvaltningen rådgav arrangørerne om, hvad der skulle til for at opnå de fornødne tilladelser samt med hensyn til indholdet af den endelige beredskabsplan.

 

På de omtalte møder havde afhørte gjort arrangøren opmærksom på, at det ville blive vanskeligt at få de mange forventede tilskuere hurtigt ud fra koncertpladsen.

Beredskabsforvaltningen havde foretaget beregninger, som viste, at det ville tage mindst 18 minutter gennem nødudgangene ud på de omliggende område.

Ved normal afgang efter koncertens afslutning ville det tage 3 timer og 12 minutter, mens det under ugunstige forhold ville tage ca. 6 timer.

Arrangøren blev ikke orienteret om alle detaljer, men blev mundtligt orienteret om de ca. 3 timer.

 

Arrangørens ansøgning om lejlighedstilladelsen af 26. august 2002 var ikke fyldestgørende, hvorfor afhørte efterfølgende opstillede 17 vilkår for tilladelsens udstedelse, hvilket ikke er helt normalt. Tilladelsen til koncertarrangementet blev herefter givet den 28. august 2002. At den kunne laves så relativt hurtigt skyldtes, at man på forhånd havde modtaget en del materiale fra arrangøren og holdt møder med teltansvarlige. Man så igennem fingrene med, at 30 dages fristen (§ 9 i bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet ) ikke kunne overholdes, da man forud havde holdt møder  med teltansvarlig – så det gav ikke anledning til problemer.

Afhørtes folk kontrollerede den 6. september 2002 teltene, og da forholdene omkring teltene ikke var i orden, blev der udstedt en række påbud. Der blev foretaget et nyt kontroleftersyn af hele afhørtes ansvarsområde på selve koncertdagen, hvor der stadig var et par småting, som arrangøren  fik påbud om at udbedre.

 

På de forudgående møder havde man drøftet vejrforholdene, og alle var enige om, at man var noget afhængig af et rimeligt godt vejr.

 

Afhørte bemærkede, at hans afdeling var under et stort tidspres, og han er af den opfattelse, at man fra arrangørens side skulle have brugt ikke under et halvt år til konkrete forberedelser.

 

Adgangsforholdene til hele området var også blevet diskuteret, og afhørte havde udtrykt bekymring vedrørende adgangsforholdene på de ”ydre veje” i området, da vejene lidt længere borte fra selve koncertpladsen var smalle og let kunne blive blokerede af tilfældigt parkerede biler. Politiet havde dog forsikret, at man ved patruljering ville sikre, at de pågældende veje blev friholdt.

Beredskabsforvaltningen var ikke forpligtet til at stille med materiale på forhånd, men besluttede desuagtet at stille med en terrængående automatbilsprøjte, 1 holdleder og 2 assistenter. Automatbilsprøjten blev med personale anbragt ved Skovmarkvej og det var vurderet, at den kunne komme ud, såfremt redningsvejen blev friholdt som planlagt. 

På politiets foranledning stillede beredskabsforvaltningen endvidere med en KST-vogn bemandet med en radiooperatør, der blev opstillet på mark 11. KST-vognen blev tillige anvendt af politiet og Dansk Røde Kors, og var indrettet med politiradio, falckradio og beredskabscentrets eget radioanlæg. Beredskabscentrets kommunikation foregik via radioen i køretøjerne samt mobiltelefoner og virkede tilfredsstillende.

 

Beredskabscentret skal efter loven ikke føre tilsyn under arrangementet .

 

Afhørte er forespurgt, om Beredskabscentret har følt sig under politisk pres fra kommunens side, hvilket afhørte afviste.

Afhørte bemærkede, at Beredskabscentret kunne have brugt lidt mere tid til planlægningen, og at ”startskuddet” kom noget sent, men det lykkes for hans eget vedkommende at få klaret alt til tiden.

 

Afhørte bemærkede, at alle involverede med lidt bedre tid og flere møder ved fælles hjælp ville have kunnet udfinde og modvirke en række af de problemer, der senere opstod, ligesom arrangøren ville have haft bedre muligheder for at få afhjulpet påpegede fejl og mangler.

Afhørte anførte således, at han forud for koncerten havde anbefalet arrangøren at lægge flis på gangvejene mellem parkeringspladserne og koncertpladsen, men dette fik arrangøren, så vidt afhørte bekendt, ikke gjort.

 

 

Viceberedskabsinspektøren (jfr. 16-4) har forklaret, at han var sagsbehandler vedrørende koncerten, og hans opgave bestod i at udfærdige tilladelsen til arrangøren med de vilkår som følger af beredskabsloven. Tilladelsen med de anførte vilkår blev forelagt for beredskabschefen, der godkendte den. Arrangementet var anderledes på den måde, at alle pludselig kom under et vist tidspres, og derfor skete sagsbehandlingen i en løbende dialog med arrangøren, politiet og Aalborg kommune. Dette havde dog ikke betydning for afhørtes sagsbehandling, der blev foretaget kontinuerligt og med løbende besigtigelser i området. Det var afhørtes generelle opfattelse, at det var et vanskeligt koncertområde infrastrukturmæssigt, hvilket tilladelsen også bærer præg af. F.eks. blev der stillet krav om, at brand- og redningsvejen skulle kunne bære 4 tons og have en fri bredde på 4 meter af hensyn til beredskabscentrets køretøjers hjultryk og vendediameter, selv om beredskabsloven ikke kræver dette. Det var således en tilladelse med skærpede vilkår, der blev stillet arrangøren.

 

I den indledende fase blev der stillet krav om, at Skovmarkvej helt skulle friholdes for køretøjer, men da arrangøren havde et ønske om at benytte denne som transportvej, foretog beredskabscentret en risikovurdering af spørgsmålet. Da der var flere ”lommer” i forbindelse med Skovmarkvej, blev det anset som forsvarligt at benytte denne på de modificerede vilkår, som nævnt i tilladelsens pkt. 4 (jfr. 16-1-3).

 

Det var arrangørens pligt at påse, at Skovmarkvej blev friholdt som brand- og redningsvej, og at betingelserne i tilladelsen generelt blev overholdt.

 

Efter beredskabsloven er beredskabscentret ikke forpligtet til at være til stede under koncerten.

 

Det er afhørtes helt klare opfattelse, at såfremt arrangørerne bevidst kalkulerede med, at der skulle være mere end 2 køretøjer ad gangen på Skovmarkvej, ville beredskabscentrets tilladelse være blevet inddraget.

 

Muskelsvindfondens indsamlingschef (jfr. 12-2) har forklaret, at han var chef for hele arrangementet, men at hans hovedopgave var sponsorkontrakterne og økonomien i arrangementet. Bustrafikken, koordineringen af persontrafikken og VIP-delen af arrangementet, var nye dimensioner for Muskelsvindfonden indenfor koncertafvikling. På grund af tidspresset blev en del af opgaverne uddelegeret. Der blev valgt de dyreste løsninger og ikke gået på økonomisk kompromis med noget.

 

På det indledende møde den 5. juli 2002 hos Aalborg kommune gjorde chefpolitiinspektøren det klart, at politiet havde det overordnede ansvar for trafikafviklingen. Muskelsvindfondens ansvarsområde var kun selve koncertpladsen. Afhørte forklarede, at han først dagen før koncerten blev underrettet af Muskelsvindfondens trafikkoordinator om, at politiet havde lavet om på planen vedrørende benyttelse af Skovmarkvej, og da politiet var øverste myndighed, mente afhørte ikke, at han havde nogen vetoret heroverfor.

 

Den 24. juli 2002 blev der afholdt en pressekonference i Gl. Vrå Enge, hvor det hele stod under vand. Afhørte var derfor ikke tryg ved området, og lod sin projektleder se på alternative muligheder.

 Det var klart, at pladsen og vejene måtte udbedres. Der blev lagt dræn ned, gravet en ny grøft og lagt jernplader ud. Muskelsvindfonden har aldrig brugt så mange penge, ressourcer af eksperthjælp samt udgifter til udbedring af forholdene i forbindelse med koncertarrangementer, som i Gl. Vrå Enge. Afviklingen frem mod koncerten gik derefter planmæssigt. Der kom varme og tørvejr og markerne blev tørre, så alle var trygge ved situationen.

 

Afhørte boede i en containervogn på koncertstedet fra den 2. september 2002 til efter koncerten, hvor han sammen med projektkoordinatoren fungerede som servicekontor for alle medhjælpere og leverandører.

Den 6. september 2002 blev afhørte endeligt underrettet af sin trafikkoordinator om, at politiet havde lavet om på planen vedrørende benyttelse af Skovmarkvej. Muskelsvindfonden havde anmodet om, at Skovmarkvej skulle spærres, men dette havde politiets indsatsleder afvist, og da politiet havde det overordnede ansvar for trafikafviklingen, mente afhørte ikke, at han havde nogen vetoret heroverfor.

 

Muskelsvindfondens projektleder (jfr. 12-4) har forklaret, at han havde ansvaret for den praktiske del af arrangementet vedrørende opbygning og indretning af selve koncertområdet, herunder logistikken, kontakt til entreprenører og lodsejere samt samarbejdet med fa. Welcome Event, der stod for opbygning af scenen.

Afhørte blev først direkte impliceret i planerne i februar/marts 2002, hvor han sammen med Muskelsvindfondens indsamlingschef og den sceneansvarlige beså området. Afhørte blev betænkelig på grund af markernes beskaffenhed, vejnettet og mulighederne for afvikling af trafikken, men han mente dog, at disse problemer kunne løses.

I juli 2002 begyndte afhørte planlægningen, som i første omgang drejede sig om at få kontakt med lodsejerne. Via Landbo Nord fik han kontakt til en landbrugskonsulent, der blev engageret til at hjælpe med udfindelse af marker, bedømmelse af markernes beskaffenhed m.v., og i juli indkaldte afhørte alle relevante lodsejere til et møde på Tylstrup kro. Enkelte lodsejere udtalte, at arrangementet ikke kunne lade sig gøre, men da man arbejdede under tidspres, måtte afhørte holde sig til de råd og anvisninger, som den engagerede landbrugskonsulent gav.

Op til koncerten havde afhørte et møde med politiet og beredskabscentret omkring indretningen af selve området, og afhørte gav  helt klart, på baggrund af sin erfaring,  udtryk for, at Skovmarkvej skulle friholdes som redningsvej såvel før, under og efter koncerten. Dette blev også vedtaget, og efter de første planer skulle der være personbilparkering i hver ende af Skovmarkvej på mark 15 og 19.  Det var endvidere i den indledende fase planlagt, at mark 18 skulle være VIP-parkering, men da man forudså, at presset af biler i rundkørslen fra motorvejen ville blive så markant, at militærpolitiet ikke havde mulighed for at frasortere VIP-bilerne, blev denne plan  ændret.

Afhørte arbejdede tæt sammen med politiets indsatsleder, hjemmeværnet, Aalborg Garnison og Beredskabscenter Aalborg, der alle udviste stor velvillighed. Afhørte opfattede det sådan, at politiet havde ansvaret for trafikafviklingen, hjemmeværnet for parkeringsarealerne og Muskelsvindfonden havde ansvaret for koncertpladsen og områderne lige uden for koncertpladsen.

Afhørte gennemgik sammen med politiets indsatsleder og en ingeniør fra Aalborg kommune vejnettet, og de besluttede i fællesskab, hvilke veje, der skulle udbedres, hvilket Aalborg kommune stod for.

Udvælgelsen og indretningen af parkeringsarealerne og den trafikale planlægning viste sig at tage utrolig lang tid, og afhørte ansatte derfor en trafikkoordinator, som han overlod planlægningen af det trafikale i samarbejde med politiets indsatsleder. Efter nogle dage erfarede afhørte, at de havde truffet beslutning om, at der skulle være almindelig bilkørsel på Skovmarkvej, idet der skulle være mulighed for via Skovmarkvej at komme frem til mark 8a. Afhørte protesterede, men da politiet havde det overordnede ansvar for det trafikale, måtte grundlaget herfor være i orden. Afhørte ved ikke, om beredskabscentret havde accepteret dette.

 

Afhørte arbejdede selv under tidspres videre med indhentelse af de øvrige tilladelser, bl.a. godkendelse af tribunen og teltene.

 

Der blev opsat bølgebrydere foran scenen. Koncertpladsen blev tromlet op til koncerten, der blev lagt flis på foran scenen, ligesom der blev gravet en grøft langs østsiden af koncertmarken for at den sidste smule vand, der var i marken, kunne blive drænet bort.

Afhørte forklarede, at der ikke i nogen beredskabsplaner stilles krav til sikkerheden uden for koncertpladsen. Muskelsvindfonden havde ikke anset det som noget problem, at grøfterne ikke var afskærmede eller markerede. Man havde dog besluttet, at der skulle opsættes orienteringslys på Ny Tilskuervej og vest for koncertpladsen samt på parkeringsarealerne, selv om der ikke var krav herom.

 

Muskelsvindfondens projektkoordinator (jfr. 12-5 og 12-5-1) har forklaret, at hans opgave var billetsalg, markedsføring, aftaler med DSB og busleje, kontakt med sponsorerne m.v.

Billetsalget startede først i juli 2002, og de almindelige ca. 35.000 billetter blev solgt i løbet af 1 uge. De resterende 5.000 dyrere billetter blev solgt løbende hen over sommeren.

 

Sponsorerne havde kontraktligt krav på senest 5. august 2002 at få tilsendt kortmateriale til deres gæster, men da planerne hele tiden ændredes, og da trafikkoordinatoren oplyste, at parkeringsarealerne var dynamiske og afhængige af vejret, kunne der ikke laves noget endeligt reelt kortmateriale.

Selv om interessen for arrangementet havde været enorm, havde Muskelsvindfonden slet ikke drømt om, at tilstrømningen af gratister ville blive så stort, som tilfældet var. Afhørte havde dog overfor de andre ledere i Muskelsvindfonden gjort opmærksom på, at den trafikale afvikling ville give anledning til problemer, uanset om der kom regn eller ej, da han ud fra nogle praktiske beregninger kunne se, at rundkørslerne slet ikke kunne tage alle de biler, som forventedes.

Det var afhørtes opfattelse, at alt omkring trafikafviklingen, parkeringspladserne og kontakten til andre myndigheder vedrørende trafikafviklingen henhørte under Muskelsvindfondens trafikkoordinator, og at pågældende havde kompetence til at handle og disponere på Muskelsvindfondens vegne i forhold til myndighederne.

 

Muskelsvindfondens trafikkoordinator (jfr. 12-6) har forklaret, at han medio august 2002 blev ansat af Muskelsvindfonden  som trafikkoordinator mellem Muskelsvindfonden og myndighederne uden nogen selvstændig beslutningsmyndighed. Der blev ikke lavet nogen kontrakt med beskrivelse af hans arbejdsopgaver. Afhørtes opgave var af rent trafikmæssig karakter.

Afhørte beså forholdene og kunne se det var en vanskelig opgave. Planlægningen af trafikafviklingen og parkeringsområderne ville kunne give problemer. Afhørte gjorde Muskelsvindfonden opmærksom på, at stedet var valgt forkert og advarede om at såfremt, der kom regn, ville der blive store problemer. Da afhørte fik udleveret planen over parkeringsområderne (15-1-1), kunne han straks se, at der skulle bruges dobbelt så meget P-plads til ca. 15.000 – 18.000 biler, og afhørte fik lavet aftaler med nogle lodsejere om alternative P-arealer. Parkeringsplanen skulle være dynamisk. I godt vejr en plan, i regnvejr en anden, som omfattede mark 2, 3, 4 og 22. Man havde på forhånd opgivet trafiksortering af VIPèrne.

 

Afhørte var klar over, at Skovmarkvej skulle friholdes som brand- og redningsvej. Afhørte foreslog, at folk skulle køre så tæt på området som muligt, idet han mente, at der fare for, at biler, busser og gående blev blandet på det begrænsede vejnet, hvis publikum skulle gå langt fra parkeringsområderne. Afhørte talte med politiets indsatsleder herom, ligesom de talte om, at Skovmarkvej skulle ensrettes, og at der måtte accepteres en mindre trafikmængde på Skovmarkvej fra og til mark 8a. Beslutningen herom var afhørte ikke involveret i, idet det var politiets ansvar. Afhørtes opgave var sammen med politiets indsatsleder at lave en plan, således at publikum i egne biler kunne køre frem til parkeringsområderne og væk derfra igen.

 

Afhørtes opgave var endvidere at lave en plan for afvikling af busserne fra rundkørslerne og frem til koncertpladsen og væk derfra efter koncerten.

Den endelige plan for tilkørsel og parkering kom først en uge før koncerten.

Afhørte opsatte selv 8 busskilte den 7. september 2002. Der blev opsat vejvisningsskilte af militærpolitiet med alternativ kørselsrute. Hjemmeværnet skulle opsætte markskilte på parkeringsmarkerne.

Den 6. september 2002 havde en lodsejer i forbindelse med forpremieren ringet til Muskelsvindfondens ledere og afhørte og forklaret, at der ville blive kaos i trafikafviklingen især i og omkring Milbakvej. De havde diskuteret det igennem i Muskelsvindfonden, men der var umiddelbart ikke noget at gøre ved det.

Afhørte forklarede endvidere, at der i planlægningsfasen havde været et stort tidspres. Vejnettet burde muligvis have været større og bedre.

 

Muskelsvindfondens cheflæge (jfr. 12-3 og 12-3-1) har forklaret, at han har det overordnede sikkerhedsmæssige ansvar ved Muskelsvindfondens arrangementer, og at han i forbindelse med Jean Michel Jarre koncerten virkede som sikkerhedschef og som sådan godkendte og kontrollerede udførelsen af arbejdet, der vedrørte hans ansvarsområde. Afhørte er med i Muskelsvindfondens ledergruppe og har siden 1987 medvirket ved udviklingen af en velfungerende sikkerhedsorganisation i Muskelsvindfonden.

Omkring 1. august 2002 deltog han selv første gang i et planlægningsmøde vedrørende koncerten, og var i den følgende tid med til en række interne møder i Muskelsvindfonden. Afhørte var ganske tryg ved arrangementet bl.a. henset til, at myndighederne i stort omfang var inddraget i planlægningen og udfærdigelsen af beredskabsplanen.

 

Under diverse møder med myndighederne foretog man i fællesskab en vurdering af brandberedskab/risiko, flugtveje, ambulancekørsel, i det hele taget alle tænkelige risikoprofiler. Transport/færdsel og specielt redningsvejene var en vigtig del i planlægningen. Det var i vidt omfang vagtchefen for Dansk røde Kors, som udarbejdede planerne, men det var afhørtes ansvar, og afhørte havde vetoret med hensyn til alt sikkerhedsmæssigt.

Afhørte er bekendt med justitsministeriets vejledning om sikkerheden ved musikfestivaler m.v., udsendt ved cirkulæreskrivelse af 3. maj 2002, og den har i et vist omfang indgået i afhørtes planlægning.

Securitychefen havde 60 udvalgte medarbejdere til rådighed, hvoraf ca. 30 havde bærbare radioer. Afhørte kontrollerede selv ved koncertens start, at de specielt udvalgte personer var til stede på de rette pladser med fornødent værktøj til at nedbryde hegnet på strategiske steder i forbindelse med f.eks. en storulykke. Andre af securitymedarbejderne var ledere/ansvarlige i boderne samt ved scenen.

 

I overensstemmelse med beredskabsplanen var der etableret ”udrykkerhold” bestående af en behandler og en assistent fra Røde Kors. Det var afhørte, som skønnede hvor mange medarbejdere, der skulle bruges fra Røde Kors, og hvilket materiel der var fornødent.

 

Man havde på forhånd diskuteret vejret og vurderet vejrudsigten, og der var foretaget ekstra dræning/opgravning af grøften ved pladsen. Det var således arrangørernes bestemte forventning, at pladsen også ville kunne anvendes med nogen regn. Faktisk frygtede afhørte mere et støvproblem.

 

Skovmarkvej og Ny Tilskuervej var udvalgt og planlagt anvendt i samarbejde med beredskabsmyndighederne og politiet. Afhørte havde dog ikke selv været medbestemmende vedrørende anvendelsen af Ny Tilskuervej, og afhørte har ikke foretaget en egentlig risikovurdering vedrørende vejens anvendelse, herunder omkring vejens beliggenhed langs en usikret grøft. Afhørte havde set grøften den 6. september 2002 om aftenen, men skønnet, at den ikke udgjorde nogen fare. Afhørte havde endvidere vurderet, at Ny Tilskuervej var betydeligt bredere end et almindeligt fortov, hvor man under andre omstændigheder har lukket større menneskemængder ud, så afhørte mente, der var tilstrækkelig plads til strømmen af tilskuere. Efterfølgende ”set i bakspejlet” er afhørte af den opfattelse, at grøften ikke var tilstrækkeligt belyst og sikret.

 

Det var afhørtes plan, at udrykningskørsel skulle foretages ad stålpladevejen på mark 13 og ud på Skovmarkvej, men ambulancekørsel uden udrykning skulle foregå ad Ny Tilskuervej mod øst ad ”slaggervejen” mellem mark 9 og 10, eller stålpladevejen på mark 11 til Skovmarkvej og videre mod udvalgte hospital. Afhørte havde i sin planlægning antaget, at Ny Tilskuervej, når koncerten var kommet egentlig i gang, ville være stort set fri for mennesker, således at der uden problemer kunne køre ambulancer ad Ny Tilskuervej mod øst.

Afhørte havde kompetence til at foranledige koncerten og/eller fyrværkeriet afbrudt, såfremt en ambulance under udrykningskørsel skulle passere ad Skovmarkvej og forbi det afspærrede område for fyrværkeriafbrænding.

 

Vagtchefen for Dansk Røde Kors (jfr. 20-1-2) har forklaret, at han var engageret af Eventmus Fonden som vagtchef for Dansk Røde Kors, (jfr. 20-1-5). Afhørte har deltaget i Muskelsvindfondens koncertarrangementer siden 1998. Afhørte fik oplyst, at man forventede ca. 40.000 tilskuere, og ud fra dette planlagde han sit behov for personale og materiel – i alt 12 samaritter, inklusive afhørte selv.

Afhørte var på koncertområdet fra 31. august 2002 til 9. september 2002, hvor han oprettede samarittervagten. Samariterteltenes placering blev på afhørtes foranledning af praktiske grunde ændret i forhold til den oprindelige plan. Teltene blev således anbragt sammen med ambulancerne ved den nordlige- og sydlige ende af koncertpladsen.

Afhørte, der opholdt sig på pladsen ca. en uge, var godt orienteret om ambulanceveje, flugtveje og alle andre funktioners placering i området. Der var anlagt stålpladeveje langs koncertpladsen i nord- og sydgående retning på mark 11 og 13, og afhørte fandt disse ambulanceveje i orden. Det var myndighederne, der havde bestemt vejenes placering og udførelse. Afhørte havde regnet med, at folk om nødvendigt ville have givet plads for ambulancerne på Ny Tilskuervej, ligesom han ikke på forhånd opfattede grøften langs Ny Tiskuervej som problematisk. Det var først efterfølgende, at afhørte af ambulanceførerne blev gjort opmærksom på, at vejarealet på Ny Tilskuervej og grøften var så smal, at folk rent faktisk ikke kunne gå til side for ambulancerne, uden at de derved ville falde i grøften.

Samariterteltene blev på koncertdagen bemandet med 2 personer i scenevagten og 9 personer i hovedvagten ved sydenden af pladsen. Afhørte opholdt sig selv i KST, hvorfra han havde forbindelse med samariterteltene via bærbare radioer, som var i et ”lukket” system, ligesom afhørte også som planlagt var i radioforbindelse med Muskelsvindfondens cheflæge/sikkerhedschef, der befandt sig ”flydende” over hele pladsen.

Ved mark 11 ud mod Skovmarkvej var det i beredskabsplanen beskrevne ”kontaktpunkt”, hvor eventuelt tilkaldte redningskøretøjer ville blive mødt af en af afhørte på forhånd udpeget medarbejder, hvis der skete en ulykke.

Alt afhørtes personale var instrueret i beredskabsplanens procedure ved eventuel storulykke og kort over området. Der var opsat skilt med ”flugtvejplan” på 3 stk. byggepladshegn tæt ved indgangspartiet, læseligt i 15 meters afstand.

Afhørte mener, at alle sikkerhedsmæssige forskrifter på forhånd var opfyldte.

 

Den produktionsansvarlige for sceneopbygningen (jfr. 14-19), som er indehaver af firmaet Welcome Event Marketing, har forklaret, at han fra efteråret 2001 til ca. medio juli 2002, hvor det stod klart, at koncerten skulle afholdes, førte forhandlinger med Muskelsvindfondens  indsamlingschef, hvilket endte med, at afhørte i juli 2002 blev engageret af Muskelsvindfonden til at udføre den tekniske koordinering omkring selve scenearrangementet, mixertårnet, effektbelysning og de lysmæssige forhold med brug af danske underleverandører. Afhørte havde endvidere ansvaret for indhentning af de fornødne tilladelser. Afhørte deltog ikke i udvælgelsen af koncertpladsen, men i valget af sceneplaceringen i det nordøstlige hjørne.

 

 

Fotoet viser opbygningen af scenen. Fotograf Lars Horn.

 

Scenen blev opbygget helt i overensstemmelse med ansøgningen, som indeholdt omfattende detaljerede tegninger og beregninger udarbejdet af ingeniører. Afhørte, som er relevant teknisk uddannet, kontrollerede selv løbende arbejdet, tillige med teknisk forvaltning.

 

Fundamentet under scenen blev beregnet og planlagt af en lokal entreprenør i samarbejde med ingeniører med ekspertice på området. Der blev bl.a. nedlagt et tykt lag stabilgrus og stålplader for at forstærke scenens stabilitet. Afhørte havde taget hensyn til eventuelt regnvejr ved sin planlægning af scenens konstruktion.

Afhørte havde deltaget i alle de indledende møder med arrangørerne og diverse myndigheder og var helt fortrolig med beredskabsplanen og sin egen opgave ved f.eks. en større ulykke.

Afhørte havde sin egen kontorvogn på mark 11.

 Afhørte havde i sin egenskab af teknisk koordinator kompetence til at afbryde koncerten og/eller fyrværkeriet, hvis han af sikkerhedsmæssige grunde fandt dette nødvendigt. Afhørte havde radiokontakt til selve scenen.

Der var 3 selvstændige strømforsyninger til belysning af scenen, til lyd og til TV, med fornødne nødgeneratorer til alle tre dele. Alt fungerede fejlfrit under afprøvningen forud for koncerten.

Afhørte opholdt sig selv uafbrudt ved koncertpladsen fra den 29. august 2002 til den 10. september 2002. Den tekniske del af arrangementet omkring scenen forløb helt efter planen uden nogen problemer.

 

Leverandøren af stabilgrus (jfr. 14.5) har forklaret vedrørende funderingen og stabilisering af jordbunden, hvor scenen skulle opbygges, at der blev gravet mellem 30 og 50 cm jord af, hvorefter området blev dækket med ca. 25o kubikmeter stabilgrus, hvorpå scenen blev opført.

 

Sagsbehandleren ved Aalborg kommune, Teknisk forvaltning (jfr. 18-1-1 og 18-1-1-1) har forklaret, at der med ansøgningen om byggetilladelsen var selvstændige beregninger vedrørende opbygning og fundering af sceneområdet. Selv om ansøgningen var mangelfuld, blev manglerne udbedret i løbende dialog med arrangørerne. Der var tilknyttet et rådgivende ingeniørfirma til at følge projektet.

Efter besigtigelse den 6. september 2002 om eftermiddagen blev der givet ibrugtagningstilladelse. Ved besigtigelsen blev det pålagt arrangøren, at der skulle ske en opstramning af wirer og barduner i sceneopbygning og containervæg og samtlige telte m.v., inden publikum blev lukket ind, men disse forhold var ikke af en sådan karakter, at de berettigede til at nægte ibrugtagningstilladelse (jfr. 18-1-1-1). Afhørte bemærkede under besigtigelsen, at koncertpladsen virkede blød, men Muskelsvindfondens indsamlingschef oplyste, at dette havde man styr på, da man den 7. september 2002 ville strø flis over de områder, hvor der var fugtig jord. Afhørte kontrollerede ikke den ny tilskuervej, (jfr. 18-1-1 og 18-1-1-1).

 

Fyrværkeren (jfr. 14-18) har forklaret, at han ca. 1 måned forud  for koncerten besigtigede koncertområdet i forening med politiet, arrangøren, beredskabsforvaltningen m.fl. Han fandt ingen specielle sikkerhedsmæssige problemer vedrørende selve området, og arrangøren lovede at opfylde afhørtes betingelser vedrørende sikkerhedsforholdene, herunder at Skovmarkvej skulle være helt friholdt for færdsel af enhver art under affyringen, og at aktuelle veje/punkter skulle være spærrede eller bemandet med personale til afspærring.

Afhørte sørgede for indhentelse af de fornødne tilladelser, og den 2. september 2002 påbegyndte afhørte i forening med 22 assistenter samt nogle franske medarbejdere med konkret kendskab til musikken, som affyringen rent kunstnerisk var bygget op om, opstillingen af teknikken, herunder opstilling af plastmontèrrør til affyring af luftbomber, ligesom der blev trukket et netværk af lavvoltskabler.

 

Selve affyringen blev styret digitalt via en computer sammen med lyset og musikken, således at affyringen kunne foretages af 1 person.

 

Inden koncerten startede den 7. september 2002 kl.ca. 2110, var de fornødne sikkerhedsafstande etablerede. Der var opsat minestrimler på strategiske steder, udsat poster af militærpoliti og hjemmeværnsfolk i fornødent omfang og opsat metalhegn mellem koncertpladsen og affyringsmarkerne. Afhørte havde en medarbejder anbragt til betjening og opsyn med fyrværkeriet i umiddelbar nærhed af sceneområdet, som på denne position ligeledes kunne stoppe fyrværkeriet, (jfr. 14-18).

 

En politiassistent fra Aalborg politis våbenkontor (jfr. 18-2) har forklaret, at han i overensstemmelse med fyrværkeribekendtgørelsen den 7. september 2002 omkring middag ved øjemål kontrollerede, at sikkerhedsafstandene for affyring af luftbomberne var overholdt, jfr. vedlagte kort, hvor afhørte har indtegnet, hvor der var opsat minestrimmel. Afhørte bemærkede endvidere, at der på Hejbækvej var posteret hjemmeværnsfolk, som ligeledes havde til opgave at afspærre området. Afhørte talte med fyrværkerimesteren, der er uddannet ved beredskabscentret, som bekræftede, at alt var i orden.

Nord

 

Kortet viser det afspærrede område

ifølge forklaring afgivet af politias-

sistent ved Aalborg politi

 

 

5.4 Sammenfatning af de indhentede ansøgninger og tilladelser, samt forklaringer.

 

På baggrund af de afgivne forklaringer og indhentede ansøgninger og tilladelser mv. kan følgende lægges til grund:

 

·        at politimesteren som betingelse for meddelelse af tilladelsen har stillet en række betingelser til arrangøren af sikkerhedsmæssig karakter.

·        at disse vilkår og betingelser primært fremgår af beredskabscentrets tilladelse og godkendelse, beredskabsplanen samt kommunens bygge- og ibrugtagningstilladelse til scenen m.v.

·        at beredskabscentret og kommunen forud for koncerten kontrollerede, at de betingelser, der var stillet indenfor deres kompetenceområder, var opfyldte.

·        at de endelige tilladelser først forelå umiddelbart forinden koncertens afholdelse.

·        at arrangøren efter tilsagn om myndighedernes velvillige samarbejde bekendtgjorde koncertens afholdelse og åbnede for billetsalget samt solgte størsteparten af billetterne, inden der forelå nærmere planer for og tilladelser til koncertens gennemførelse, jfr. politivedtægtens § 48, 2. pkt.

·        at der herved kom til at ligge et stort tidsmæssigt pres på arrangøren og myndighederne.

·        at tidspresset bevirkede, at kommunikation og koordineringen mellem parterne blev utilstrækkelig og medførte uklarheder om nogle af ansvarsområderne

·        at sceneopbygningen med tilhørende installationer – lyd og lys, VIP-tribunerne og restaurationsteltene opfyldte gældende regler og således var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt opbyggede

·        at afspærringen af fyrværkeripladsen forud for koncertens begyndelse var i overensstemmelse med tilladelsen for så vidt angår sikkerhedsafstand, afmærkning m.v.

·        at betingelserne for brand- og redningsvejen, sammenholdt med parkeringsområdernes placering, vejnettet og busplanen må vurderes som risikable

·        at der var risiko for, at de ”ydre veje” i området, der var smalle og let   blokeredes af parkerede biler, ikke kunne friholdes

·        at der ikke var planlagt og taget højde for afmærkning og sikring af bl.a. grøften langs Ny Tilskuervej

·        at det ikke blev kontrolleret, om der var tilstrækkelig belysning på parkeringsarealerne og adgangsvejene herfra frem til koncertpladsen.

·        at arrangøren havde ansvaret for at de sikkerhedsmæssige forhold blev efterlevet, herunder for afviklingen af parkeringsforholdene og trafikreguleringen på tilkørselsvejene til området.

·        at politimesteren som tilladelsesgivende myndighed havde det overordnede ansvar for sikkerheden i koncertområdet, herunder for afviklingen af parkeringsforholdene og trafikreguleringen på tilkørselsvejene til området.

·        at politiet ikke kontrollerede, at de sikkerhedsmæssige betingelser, der var stillet, blev efterlevet af arrangøren.

 

6. Koncertområdets opbygning og indretning/logistiske forhold.

 

6.1 Indgangspartiet.

(jfr. 14-21)

Indgangspartiet var beliggende i koncertpladsens sydlige ende. Der var etableret indgang til denne fra Ny Tilskuervej.

 

Nordøst

 

Foto: Hans Ravn

 

Belysning

af tilskuervej

 

Ny Tilskuervej

 

Indgang

 

Koncertpladsen

 

Fotoet viser Indgangen til koncertpladsen den 7. september 2002 umiddelbart efter kl. 1500.

 

Indgangspartiet til koncertpladsen bestod af 4 pavilliontelte med hver 4 sluser, således at der  i alt var 16 sluser.

 

Der er foretaget afhøring af Muskelsvindfondens praktiske koordinator, en projektleder, en projektmedarbejder og en frivillig medhjælper vedrørende indgangsforholdene, (jfr. 14-21).

 

Det fremgår heraf, at det ved planlægningen var påregnet, at ca. 35.000 tilskuere i perioden kl. 15.00 til koncertens start kl. 21.00 skulle passere indgangen. Slusernes antal var baseret på et skøn fra arrangementer af lignende karakter.

 

Der var ikke fra Jean Michel Jarres side stillet krav om specifik visitation. Visitation skete efter et konkret skøn, og ifølge de afhørte officials på stedet, skete det i begrænset omfang.

 

Der blev ikke solgt billetter, men kun foretaget kontrol  af billetter.

 

5000 tilskuere var VIP-gæster, der  havde adgang til koncertpladsen fra VIP-området på mark 13 til VIP-Tribunen.

 

Der var i alt beskæftiget ca. 40 officials på dette område. Ifølge de afhørte officials blev adgangen til koncertpladsen ikke  hæmmet selvstændig af indgangspartiets kapacitet.

 

Når der alligevel opstod kødannelse omkring indgangspartiet forklares dette med, at der opstod en flaskehals – illustreret på fotoet – på Ny Tilskuervej ved skellet mellem Mark 11 og Mark 12.

Dette tema behandles under punktet: Adgang til koncertpladsen for publikum inden for koncertområdet, se nedenfor under punkt 6.2.

Endelig var der ifølge de afhørte officials en tilbøjelighed til, at publikum på koncertpladsen forblev i området omkring Indgangen og kun nødtvunget gik længere ind på koncertpladsen især ca. 1 time før koncertens start, hvor flaskehalsproblemerne angiveligt var størst.

 

Beredskabschefen har forklaret, (jfr. bilag 16-2), at han forud for arrangementet gjorde arrangørerne opmærksom på, at det ville blive vanskeligt at få det forventede antal tilskuere hurtigt ud fra koncertpladsen. Beredskabscentret havde foretaget konkrete beregninger, der viste, at det ville tage mindst 18 minutter at få folk ud gennem nødudgangene.

Ved normal afgang efter koncerten ville det tage ca. 3 timer og 12 minutter, mens det under ugunstige forhold ville tage ca. 6, 1 time.

 

Der er af undersøgeren af denne redegørelse foretaget beregning af indgangskapaciteten med følgende forudsætninger. Antal tilskuere 35.000. Passage 5 sekunder pr. tilskuer. Lige antal tilskuer pr. sluse.

 

(35000x5) – 175000 sekunder.

(175000:3600) – 48,6 timer.

(48,6:16) – 3,03 timer i total tidsforbrug.

 

 

 

 

Nordøst

 

Foto: Hans Ravn

 

Ny Tilskuervej

 

Indgang

 

Mark 11

 

Mark 12

 

Mark 10

 

Mark 9

 
Rektangulær billedforklaring: Flaskehals

Fotoet viser koncertpladsen den 7. september 2002 mellem kl. 1700 og 1730.

 

6.2 Adgangen til koncertpladsen for publikum inden for koncertområdet.

(jfr. 14-1-1)

Adgangen til koncertpladsen var planlagt på den måde, at fra de nordøstlige parkeringspladser og busholdepladser, skulle publikum gå ad Ny Tilskuervej til Indgangspartiet. Publikum, der kom fra parkeringspladserne fra den sydøstlige parkeringsplads, skulle ligeledes gå ad Ny Tilskuervej til indgangspartiet. VIP-publikum var planlagt at komme med enten bus eller privatbiler. Der var arrangeret særskilt program for VIP.erne med spisning mv., som foregik i teltene sydvest for koncertpladsen. På fotoet er vist overgangen fra VIP-området til koncertpladsen, som VIP-publikum var planlagt at anvende.

 

Nordøst

 

Adgang for publikum

 

Belysning

 

Ny Tilskuervej

 

Adgang for VIP

 

Fotoet viser koncertpladsen med Ny Tilskuervej. Fotograf Lars Horn.

 

Rigspolitichefen afd A, Kriminalteknisk Afdeling, har efter anmodning foretaget undersøgelse og fotografering af området i Gl. Vrå Enge, Tylstrup, der havde været benyttet i forbindelse med afholdelse af Jean Michel Jarre koncerten den 7. september 2002. Fotoserien er optaget af Kriminalteknisk afdeling i tiden den 6. til den 11. november 2002, efter at området var genetableret efter koncerten.

 

Af Kriminalteknisk erklæring (jfr. 14-1-1), fremgår bl.a.:

Ny Tilskuervej fra øst mod vest. Forløbet er jævn og fast markjord, der formentlig har været græsmark, men nu fastkørt ned til jorden på grund af landbrugsmaskiner og entreprenørmateriale.

Ny Tilskuervej er opmålt til mellem ca. 3,5 meter og ca. 4 meter i bredden.

 

Vedrørende Grøften er det anført, at ved Ny Tilskuervejs afgrænsning mod syd er der en ca. 1,5 m bred græskant indtil en grøft, der er ca. 3 m bred for oven, ca. 1,8 m dyb, ca. 0,5 m bred i bunden, hvor der står ca. 0,1 m vand. Bunden er fast – dog med undtagelse af de første ca. 5 cm. Grøftekanterne er bevokset med græs”

 

 

Den følgende fotoserie viser Ny Tilskuervejs forløb fra  parkeringspladserne 1, 2, 3 og 4 markvejen mellem Gammel Vrå Vej og Skovmarkvej.

 

 

Sydvest

 

Fotoet viser  begyndelsen af Ny Tilskuervej.

Fotoet viser det videre forløb.

 

Fotoet viser det videre forløb ved Mark 8.

Fotoet viser Ny Tilskuervej ved overgangen fra Mark 8 til 8a.

 

Fotoet viser Ny Tilskuervej med anførsel af vej til Skovmarkvej.

Fotoet viser Ny Tilskuervej i retning af koncertpladsen Mark 12

 

Fotoet viser Ny Tilskuervej videre forbi Koncertpladsen i retning af parkeringspladsen af Mark 15.

 

 

 

 

6.2.1 Lyssætning i koncertområdet.

(jfr. 14-15, 14-15-1 og 14-15-2)

 

Det fremgår af en del af afhøringerne af klagere og publikum i øvrigt, at lyssætningen uden for selve koncertpladsen, (mark 12), fandtes mangelfuld, og mange har givet udtryk for, at de ikke har registreret nogen form for belysning af området uden for koncertpladsen. Specielt belysningen ad Ny Tilskuervej fandtes kritisabel.

 

Kortet nedenfor viser den belysning som ifølge leverandøren og den ansvarlige for strømforsyningen har været opstillet på Ny Tilskuervej, - den vej hovedparten af tilskuerne var planlagt at benytte til- og fra koncerten.

 

Ifølge den ansvarlige leverandør bestod belysningen i området omkring pladsen, herunder på/ved adgangsveje og parkeringspladser, af 10 m høje master med halogenbelysning.

På det sydvestlige hjørne af mark 11, tæt ved indgangen, stod belysning, der belyste vejen og indgangspartiet.

På mark 11s nordligste halvdel, tæt ved mark 12, stod belysning, der lyste i retning nord-syd over mark 11.

På mark 9s sydlige begrænsning ved Ny Tilskuervej stod belysning, der belyste i øst-vest retning.

På mark 8s sydlige begrænsning ved Ny Tilskuervej stod belysning, der belyste i retning nord-syd – ind over mark 8a og 8c.

På mark 13s syd-vestlige hjørne ved Ny Tilskuervej stod belysning, der belyste i østlig retning, mod tilskuerindgangen.

På mark 15s nordlige begrænsning, ved vejknæk på Skovmarkvej, var der belysning, der belyste mark 15.

 

 

Vest

 

Lysstander

Mark 11/12 11/1211/12

 

Mark 11

 

Mellem lysstander Mark 11/12 og Mark 9  er af standen ca. 320 meter i luftlinie

 

Mellem lysstander Mark 15 og Mark 13

er afstanden ca. 1050 meter i luftlinie

 

Lyssætning uden for Koncertpladsen

 

Mellem lysstander Mark 9 og Mark 8a er afstanden ca. 450 meter i luftlinie

 

Mellem lysstander Mark 13 og Mark 11/12 er afstanden

ca. 350 meter i luftlinie

 

Lysstander

Mark 15

 

Lysstander

Mark 8a

 

Lysstander

Mark 9

 

Lysstander

Mark 13

 

 

Den ansvarlige for strømforsyningen har endvidere forklaret, at der ikke har været udfald på strømmen, og belysningen af markområderne bestod af 10 meter høje master med halogenbelysning. Det er den ansvarliges opfattelse, at belysningen på Ny Tilskuervej var tilstrækkelig, undtagen på strækningen fra mark 13 til mark 15, strækningen fra koncertpladsen mod vest, som man havde glemt at sætte belysning på.

 

Der var ikke opsat belysning af Skovmarkvej alene af den grund, at den ifølge planerne ikke skulle benyttes som adgangsvej for gående publikum.

 

Der har ikke været opsat belysning på parkeringsarealerne udover det på kortet viste.

 

Det fremgår af Byggetilladelsen udstedt af Aalborg kommune, (jfr. 18-1), pkt. 10, - ”at parkeringsarealerne og adgangsvejene herfra frem til koncertpladsen skal være velbelyste, jfr. bestemmelserne i BR kap. 2.6.3”

 

Det fremgår ved afhøring i Aalborg Kommunes Tekniske Forvaltning, (jfr. 18-1-2), at bestemmelsen  tolkes således, at adgangsvejene og tilkørslerne skal være belyste således, at  publikum kan finde frem til det sted, hvor de skal hen, orienteringsbelysning  er tilstrækkeligt.

 

6.2.2  Flaskehalsproblemer ved indgangspartiet.

 

Det fremgår af afhøringerne, at der op til koncerten opstod kødannelse og flaskehalsproblemer på Ny Tilskuervej – specielt ved mark 9, 10 og 11 og på området ved indgangspartiet.

En stor del af de afhørte klagere og publikum har givet udtryk for, at man stod som ”sild” i en tønde i området. Flere har kritiseret, at der manglede afstandsskiltning på Ny Tilskuervej, således at man vidste, hvor langt der var til koncertpladsen. Sammenholdt med, at jordbundsforholdene blev meget mudrede, og at det på grund af grøfterne ikke var muligt at gøre køen bredere og derved lette trykket, er der mange af de afhørte, som følte, at det var en meget ubehagelig situation. Især fandtes det ubehageligt og farligt at bevæge sig i køen på Ny Tilskuervej, specielt i området fra mark 9 til indgangen.

Af forklaringerne fremgår det endvidere, at udover publikum med billet, var der samlet mange mennesker, der angiveligt ikke havde købt billet, i netop området uden for indgangspartiet.

Det har ikke været muligt at give et realistisk bud på, hvor mange ”gratister”, der reelt opholdte sig i området omkring indgangen.

 

Klagepunkterne kan sammenfattes som:

·        vejen var smal

·        der var en grøft, som ikke var afmærket

·        der var ikke opsat afstandsskiltning til indgangen

·        efterhånden som regnen tog til blev Ny Tilskuervej mudret og farlig at gå på 

·        og da det blev mørkt var Ny Tilskuervej ikke tilstrækkelig oplyst.

·        mange forsøgte at undgå køen ved fra siderne af mase sig ind og snyde foran, hvilket gav en dårlig stemning blandt publikum.

 

 

Det fremgår af forklaringerne afgivet af politiet og Muskelsvindfonden, at man erkendte problemerne ved indgangen omkring kl. 20.00, hvor der afholdtes møde mellem politiet og projektlederen fra Muskelsvindfonden. Det blev besluttet ikke at udsætte koncerten, som var planlagt at begynde  kl. 21.00. I stedet  fjernede man hegnet mellem Ny Tilskuervej og koncertpladsen, således at der i realiteten blev fri adgang til koncertpladsen. Hegnet blev i et vist omfang anvendt som overdækning på grøften ved siden af Ny Tilskuervej.

 

 

 

                                                                                      

 

De viste foto viser publikumstilstrømningen ad Ny Tilskuervej til Indgangspartiet først  eftermiddagen.

 

Det fremgår endvidere  af afhøringerne, at flaskehalsen ved indgangen bl.a. opstod, idet publikum, når de var kommet ind på koncertpladsen, var utilbøjelig til at fylde hele koncertpladsen op. Dette medførte, at publikum, når de var kommet gennem indgangen, havde vanskeligt ved at komme videre ind   koncertpladsen.

 

6.2.3 Sammenfatning af de afgivne forklaringer og indhentede undersøgelser vedrørende indgangspartiet og adgangen til koncertpladsen.

 

På baggrund af de afgivne forklaringer og indhentede undersøgelser vedrørende indgangen og adgangen til koncertpladsen kan følgende lægges til grund:

 

·        at selve indgangspartiet var dimensioneret efter et skøn baseret på tidligere erfaringer fra Grøn Koncert

·        at Ny Tilskuervej var mellem 3 og 4 meter bred og ikke tilstrækkelig belyst

·        at grøfterne langs Ny Tilskuervej ikke var overdækkede og / eller markerede

·        at Ny Tilskuervej i løbet af eftermiddagen blev mudret og derved farlig og ubehagelig at gå på

·        at der ikke var opsat anvisning-  og orienteringsskilte fra parkeringsarealerne og frem til koncertpladsen

·        at flaskehalssituationen først og fremmest må tilskrives Ny Tilskuervejs manglende kapacitet og antallet af ”gratister” i området uden for indgangen, som spærrede for betalende publikum

·        at publikum, når de var kommet ind på koncertpladsen, ikke flyttede sig til ledige pladser på koncertpladsen, men i stort omfang tog opstilling umiddelbart indenfor indgangspartiet

 

 

6.3 Adgang- og tilkørselsvejene til koncertpladsen for publikum uden for koncertområdet.

 

Af (jfr. 17-1) politiets operationsbefaling af 6. september 2002 fremgår vedrørende trafikafviklingen følgende:

 

Koncerten afvikles i et større mose-engområde vest for Tylstup afgrænset mod nordøst af dels Luneborgvej og dels Kæragerholmvej. Mod syd af Kæragerholmvej. Mod vest ad Milbakvej. Mod Nord af Hejbækvej.

Inde i det afgrænsede område befinder der sig dels Skovmarkvej, der forbinder Luneborgvej med Milbakvej, og dels Gammel Vråvej, der er en lukket/blind vej løbende fra Kæragerholmvej og nord/øst ind i området.

Den første del af Skovmarkvej fra Luneborgvej er asfalteret. De øvrige veje er grusbelagte, og nogle er gjort særlig brede af hensyn til koncerten.

Skovmarkvej afspærres dels ved Luneborgvej og dels ved Milbakvej.

Ved indkørslen på Skovmarkvej er hovedindgangen til koncerten, og arrangørerne etablerer her større adgangskontrol med opsætning af hegn og bomme.

Skovmarkvej vil i forbindelse med hele koncerten være Brand- og redningsvej, og Skovmarkvej udvides derfor til en 2-sporet grusbelagt vej, der forinden gøres ensrettet mod vest, og efter koncerten ensrettes mod øst.

Trafik af Skovmarkvej vil blive styret fra hovedindgangen på Luneborgvej.

Skovmarkvej vil i alle tilfælde blive holdt fri for parkerede køretøjer.

Hejbækvej nord for koncertpladsen afspærres ved udkørslen til Milbakvej.

 

Det afspærrede område inddeles jfr. kortet i 14 zoner, som nedenfor vist.

 

                      Busparkering

                      Reserveområde

                      Parkeringsområde øst, incl. handicapparkering 8a-b-c      Produktionsareal/KST/Ambulanceberedskab

Hovedindgang

 
                      Koncertplads

VIP-p.

 
                      VIP-område samt cateringsområde

                      Parkeringsområde vest.

Skovmarkvej

 
 


Nord

 

Busholdeplads

 

Hejbækvej

 

Kæragerholmvej

 

Milbakvej

 

Gl. Vrå Vej

 

Ny Tilskuervej

 

E39

 

 

Til alle zonerne vil der være køreadgang ad Skovmarkvej.

Syd for zonerne 8-13 etableres tilskuervej, hvorfra gæsterne ledes fra parkeringsområderne til koncertpladsen.

 

VIP-gæster, der ankommer til koncertpladsen, ledes ind til VIP-området ad Skovmarkvej. Der etableres umiddelbart vest for koncertpladsen busvendeplads.

 

Øvrige gæster, der ankommer i bus, transporteres ad Skovmarkvej til koncertområdet, hvor gæsterne sættes af bussen ved 2 etablerede stoppesteder umiddelbart vest for koncertpladsen.

 

Gæster, der ankommer med bus, hvor bussen skal forblive i området, bliver sat af i parkeringsområde 1-6.

 

Efter koncerten vil gæsterne i bus blive afhentet samme sted, hvor de blive sat af.

 

Da tilkørselsvejene til hele området bliver afspærret, vil der kun være officiel trafik i området. Koncertgæsterne vil derfor blive henvist til parkering, dels i zone 8a-b-c, og dels i zone 15, og de gæster, der ankommer med bus, til parkering i zonerne 1-6.

 

Fra parkeringsområderne vil adgang til koncertpladsen mv. alene kunne ske til fods.

 

Efter koncerten vil det formentlig forholde sig anderledes, hvor det må formodes at alle frakørselsmuligheder skal bringes i anvendelse.

 

Alle billetter er solgt i forsalg, hvilket betyder et tilskuerantal   omkring 35.000. Der forventes en del tilstrømning af personer uden billet, som vil opleve koncerten uden for koncertpladsen.

Problemfeltet for denne koncert forventes at blive det rent trafikale, hvor specielt frakørslen i forbindelse med koncertens afslutning kan forårsage ventetid og deraf lange køer.

 

Strategi:

Det er den strategiske hensigt, at politiet i samarbejde med såvel politihjemmeværn og militærpoliti roligt og myndigt iværksætter en henholdende indsats, således at trafikken ved såvel til- som frakørsel samt på parkeringsarealerne sker glidende med de stop og de ventetider, der naturligt vil opstå, når så mange mennesker er forsamlet et sted.

Der iværksættes efter nærmere ordre enkelte afspærringer i området, således at uvedkommende bla. hindres adgang til områder, hvor der anvendes fyrværkeri.

I hele koncertområdet vil der i et samarbejde mellem arrangøren og hjemmeværn blive foretaget almindeligt tilsyn og patruljering, således at publikum kan blive vejledt, og at koncerten i øvrigt kan gennemføres i god ro og orden.

 

Ledelse:

Den aktuelle situation taget i betragtning gør, at der på koncertpladsen, zone 11, oprettes KST (Kommandostation) i Beredskabscenter Aalborg kommandovogn, hvor politikommissæren vil være til stede som operativ leder.

Til støtte for politikommissæren vil der i KST befinde sig koordinerende leder fra såvel politihjemmeværn og militærpoliti, samt koordinerende leder for Dansk Røde Kors, der varetager samaritervagt og ambulancetjeneste på koncertpladsen.

Den operative leder træffer herunder afgørelse i alle spørgsmål af overordnet ledelsesmæssig karakter.

 

Operationens mål:

Det er operationens mål at gennemføre en afpasset kontrolleret indsats, således

·        at trafikken til og fra stedet sker så glidende som muligt

·        publikum roligt og myndigt bliver anvist parkeringsplads

·        publikum efter koncerten roligt og myndigt ledes ud fra området

·        risikoområder afspærres myndigt og effektivt

·        brand- og redningsveje holdes frie

·        parkering af biler ikke sker uden for afmærkede områder

·        politiet gennem sin optræden hurtigt og effektivt er i stand til at gribe ind, hvis der skulle opstå isolerede tilfælde af vold og hærværk, samt

·        politiet i samarbejde med arrangør, beredskab i øvrigt, frivillige mv. sikrer en gennemførelse af koncerten med fokus på tackling af problemer hurtigst muligt.

 

Manøvreide:

Operationen opdeles i 2 trin. Trin 1 består af efterretningsfasen og Trin 2 af en indsatsfase.

 

Trin 1 – efterretningsfasen.

Planlægningsafdelingen (Aalborg politi) i samarbejde med politiets leder på stedet indhenter flest mulige oplysninger dels gennem centrale afdelinger og dels ved tæt kontakt til arrangøren og øvrige beredskab, hvilket muliggør nødvendige taktiske overvejelser helt frem til koncertdagen.

 

Trin 2 – indsatsfasen.

(De respektive indsatsområder er benævnt som politiaktioner)

 

Politiaktion 1, som militærpolitiet er ansvarlig for.

·        færdselsregulering fra motorvej via rundkørsler til dels Luneborgvej dels Kæragerholmvej og herunder i tæt samarbejde med politihjemmeværn at forestå til- og frakørsel til parkeringsområderne fra motorvej E39

·        sikring af hovedindgang ved Skovmarkvej og herunder regulering af trafik ved ind- og udkørsel ad Skovmarkvej.

 

Politiaktion 2, som militærpolitiet er ansvarlig for.

·        sikring af fri passage på Luneborgvej i forbindelse med til- og frakørsel og herunder kontrol af ulovligt parkerede biler

·        patruljekørsel ad specielt Hejbækvej men ellers i området omkring koncertpladsen

·        kontrol ved afspærret område (fyrværkeriafbrænding).

 

Politiaktion 3, som militærpolitiet er ansvarlig for.

·        færdselsregulering i krydset Milbakvej og Kæragerholmvej

·        færdselsregulering i krydset Gammel Vrå Vej og Kæragerholmvej og herunder kontrol af presse- og handicapbusser med indkørsel til parkeringsområdet zone 8a

·        sikring af fri passage på Milbakvej i forbindelse med til- og frakørsel.

 

Politiaktion 4, som politihjemmeværn er ansvarlig for.

·        sikring af ind- og udkørsel ved parkeringsområdet zone 8a-b-c

·        etablering af parkeringsområdet, evt. ved hjælp af hjemmeværn

·        sikring af parkeringsplads for handicapkøretøjer i det sydvestlige hjørne af zone 8a

·        sikring af bedst mulig udnyttelse af parkeringsområdet, herunder at sørge for nødvendig plads til kørsel i området

·        i øvrigt at bistå andre aktioner.

 

Politiaktion 5, som politihjemmeværn er ansvarlig for.

·        sikring af ind- og udkørsel ved parkeringsområdet zone 15

·        etablering af parkeringsområdet, evt. ved hjælp af hjemmeværn

·        sikring af bedst mulig udnyttelse af parkeringsområdet, herunder at sørge for nødvendig plads til kørsel i området

·        i øvrigt at bistå andre aktioner.

 

Politiaktion 6, som politihjemmeværn er ansvarlig for.

·        sikring af ind- og udkørsel fra parkeringsområdet 1-6

·        sikring af bedst mulig udnyttelse af parkeringsområdet, herunder at sørge for nødvendig plads til kørsel i området.

 

Politiaktion 7, som Aalborg politi er ansvarlig for.

·        patruljering i og uden for området

·        umiddelbar bistand for operativ leder

·        tilsyn og støtte for øvrige politiaktioner

 

Fælles bestemmelser.

De mange aktører i forbindelse med denne koncert gør, at der for alle gælder, at der skal udvises i stor grad fleksibilitet, og at man under hele forløbet fra start til slut skal være forudseende og operere konsekvent.

 

Taktiske befalinger.

De respektive indsatsledere (politiaktionerne) udfærdiger selv befaling for egen aktion. Befalingen skal være operativ leder i hænde senest freden den 6. september 2002, kl. 1000.

 

Briefing.

Der afholdes briefing i ”Teltet” i zone 11 lørdag den 7. september 2002, kl. 1300. Debriefing vil blive afholdt samme sted efter koncertens afslutning.

 

 

Privatbiler:

Trafikken til koncerten forventes for størstepartens vedkommende at komme fra Motorvej E39, og kun i mindre omfang ad Luneborgvej, Gammel Vrå Vej og Milbakvej.

Ved frakørslen på Motorvej E39, vil trafikken blive fordelt til parkeringsområderne og således ikke på noget tidspunkt komme ind i koncertområdet.

 

Der blev etableret færdselsregulering  i rundkørslerne i retning Luneborgvej.

 

Det fremgår af afhøringen af politiets operative leder (jfr. 17-11) og Muskelsvindfondens trafikkoordinator (jfr. 12-6), at man i planlægningen overordnet opererede med, at man hele tiden havde 2 løsninger. Var der propdannelser det ene sted, kunne der åbnes det andet sted – nærmere kunne trafikken ikke afvikles ad Luneborgvej, blev trafikken afviklet ad Kæragerholmvej og videre ad Gammel Vrå Vej. Forventningen var, at det i virkeligheden ville gå af sig selv, idet militærpolitiets personale, når der var kødannelse, automatisk ville lede trafikken den mest hensigtsmæssige vej.

 

Beredskabscenter Aalborg gav i sin tilladelse, (jfr. 6-1-3) af 28. august 2002 tilladelse på bl.a. følgende vilkår, at

 

·        Brand- og redningsvejen via Skovmarkvej fra henholdsvis Luneborgvej og Milbakvej skal friholdes for køretøjer og oplag af enhver art før, under og til efter koncerten er afviklet. Brand- og redningsvejen omkring koncertpladsen skal friholdes for køretøjer, oplag m.v af enhver art før, under og til efter koncerten. Parkering og oplag m.v. langs Skovmarkvej må ikke finde sted. Brand- og redningsveje skal have en mindste fri bredde på 4 meter.

·        Brand- og redningsveje skal dimensioneres for et hjultryk på mindst 4 tons.

·        Der skal til stadighed føres kontrol med at brand- og redningsvejen er friholdt (se punkt 2) før, under og til efter koncerten er afviklet. Såfremt Skovmarkvej anvendes til transport af publikum i køretøjer frem til koncertpladsen skal denne transport gøres ensrettet og der må højst befinde sig 2 transportkøretøjer på Skovmarkvej samtidig.

 

 

 

Syd

 

Nord

 

De viste foto viser trafikintensiteten på motorvej E-39 mellem kl. 1700 og 1730. Fotograf Hans Ravn.

 

Militærpolitiet regulerede færdslen i krydset Luneborgvej – Skovmarkvej, men der var ikke etableret opsætning af hegn og bomme af arrangørerne, som nævnt i politiets operationsbefalingen (jfr. 17-1, side 1 under punktet Indledning)

 

Politiets operative leder (jfr. 17-11) har forklaret, at det i den indledende planlægningsfase hurtigt stod klart, at det ikke kunne lade sig gøre at etablere parkeringspladser på markerne ved Luneborgvej, hvorfor der i stedet blev etableret parkeringspladser på markerne 7 og 8 med tilkørsel ad Skovmarkvej og Gl. Vrå Vej. Afhørte kørte selv rundt på parkeringspladserne sammen med arrangørerne for at vurdere markernes bæreevne, ligesom landmændene i området oplyste, at de kunne køre på markerne hen i oktober. Da det var umuligt at etablere adgang til parkeringspladerne på mark 7 og 8 uden tilkørsel fra Skovmarkvej, blev beredskabscentrets plan med beredskabscentrets accept ændret således, at der var mulighed for, at der måtte være 2 køretøjer ad gangen på Skovmarkvej. Afhørte mente, at dette kunne overholdes i og med, at der blev etableret adgangskontrol ved indkørslen til Skovmarkvej fra Luneborgvej.

 

Afhørte  har endvidere forklaret, at han orienterede militærpolitiet, der havde  ansvaret for krydset Luneborgvej og Skovmarkvej, om at trafikken på Skovmarkvej skulle begrænses mest muligt. Ensretningen var de bekendt med, idet det ved skiltning  var klart tilkendegivet i planerne. Afhørte har aldrig sagt til dem, at de kun måtte lukke 2 biler ind ad gangen. I øvrigt mente afhørte ikke, at det var et problem, idet Skovmarkvej var ensrettet og bred nok til, at der kunne køre biler forbi hinanden.

Afhørte forklarer endvidere, at omkring kl. 16.30 kom den første byge. Den gav straks megaproblemer, idet man måtte stoppe med at bruge mark 15, som parkeringsplads efter ca. 1 time. Der kunne simpelthen ikke køres på marken. Det medførte, at trafikken gik fuldstændig i stå på Gl. Vrå Vej, og nødparkeringspladserne 1-6 måtte tages i brug med adgangsvej fra Gl. Vrå Vej, der hurtigt blev kørt fuldstændigt op. Den blev brugt i det omfang, den kunne. Den eneste adgang, der således i realiteten var tilbage for privatbiler, var Skovmarkvej, hvor der jo kun måtte være 2 biler ad gangen. Det var umuligt at efterkomme. Afhørte valgte at lade flere biler komme ind på Skovmarkvej ad gangen. Andet var simpelthen umuligt, hvis koncerten skulle afvikles. Afhørte  orienterede ikke Beredskabscentrets repræsentant i KST om denne beslutning. Der var nu kun reelt en adgangsvej til koncertpladsen for privatbiler, og det medførte kaos og anarki hos publikum. Ingen kom nogen vegne, og da det samtidigt gik meget trægt med at fylde parkeringspladserne 7 og 8, og overkørslerne mellem disse marker var brudt sammen, var det en ganske svær situation af tackle.

Afhørte er af den opfattelse, at han ikke havde andre alternativer, end gå på kompromis med beredskabsplanen punkt 4 – og lade flere end 2 biler ad gangen køre på Skovmarkvej.

 

Trafikkoordinatoren ved Muskelsvindfonden har forklaret, (jfr. 12-6 og 12-6-2)), at han var klar over, at Skovmarkvej skulle friholdes som brand- og redningsvej. Han foreslog, at folk skulle kunne køre så tæt på området som muligt, idet han kunne se, at såfremt publikum skulle gå langt fra parkeringsområderne frem til stedet, at var der fare for, at biler, busser og gående blev blandet mellem hinanden på dette begrænsede område. De havde endvidere talt om tilkørslen til mark 8a via Skovmarkvej, og at der måtte accepteres en mindre trafikmængde på Skovmarkvej til denne mark 8a. Politiets operative leder fik løst dette problem – hvordan ved afhørte ikke. Afhørte havde ikke del i den beslutning, idet det var politiets leder, der havde ansvaret.

Afhørte har ikke modtaget et eksemplar af Beredskabscenter Aalborgs tilladelse af 28. august 2002, men han ville ikke afvise, at han på et tidspunkt har fået tilladelsen forelagt.

Trafikkoordinatoren forklarer endvidere, at selvom der var flere køretøjer end bestemt på Skovmarkvej, var det – efter afhørtes opfattelse -  ethvert tidspunkt muligt af få brand- og redningskøretøjer frem ad Skovmarkvej. Der var givet instruks til hjemmeværnet og militærpolitiet om, at brand- og redningskøretøjer under alle omstændigheder skulle reguleres igennem.

 

Beredskabschefen for Beredskabscenter Aalborg, (jfr. 16-2), har forklaret, at pkt. 2 i beredskabscentrets tilladelse, (jfr. 16-1-3), ikke blev overholdt, da Skovmarkvej ikke som bestemt blev friholdt for køretøjer, og at pkt. 4 formentlig heller ikke blev overholdt, da vejen jo ikke blev friholdt som bestemt.

 

Beredskabscenter Aalborgs sagsbehandler, (jfr. 16-4), har forklaret, at oprindelig var Skovmarkvej brand- og redningsvej på den måde, at der overhovedet ikke måtte være kørende færdsel.

Efter ønske fra arrangørerne blev det ændret således, at Skovmarkvej blev ensrettet, og der blev givet tilladelse til, efter en revurdering, at der max. måtte være 2 køretøjer ad gangen på Skovmarkvej, idet der var lommer i tilknytning til Skovmarkvej, som kunne benyttes i tilfælde af et brand- og redningskøretøj skulle benytte Skovmarkvej. Afhørte har ikke ved selvsyn konstateret overtrædelse af dette punkt i tilladelsen.

 

 

6.3.1 Trafikregulering vedrørende det ”ydre vejnet”.

 

Aalborg kommune Teknisk Forvaltning har udleveret  nedenstående kort, hvor færdselsrestriktioner er indtegnet.

Signaturforklaring:

C61               Standsning og parkering forbudt.

C19               Indkørsel forbudt.

E19.1             Ensretning.

E18                Blind vej.

045                Spærrebom.

 

Luneborgvej er i hele sin længde fra rundkørslen fra E39 indrettet med standsning og parkering forbudt skiltning.

 

Hejbækvej er der opstillet indkørsel forbudt og opsat spærrebomme.

Skovmarkvej er markeret med ensretning fra Luneborgvej mod Milbakvej. Ensretningen vendes ved koncertens afslutning. Der var i krydset Milbakvej-Skovmarkvej opsat indkørsel forbudt skiltning

Gammel Vrå Vej er ensrettet fra Kæragerholmvej indtil ca. mark 8b, hvor der var opsat spærrebom for ligeudkørsel.

 

Gammel Vrå Vej er fra Milbakvej forsynet med indkørsel forbudt og spærrebom.

 

Kæragerholmvej er i sin fulde længde forsynet med standsning og parkering forbudt skiltning.

 

Milbakvej er forsynet med standsning og parkering forbudt skiltning fra Kæragerholm´s udkørsel til

Milbakvej og frem til krydset Milbakvej og Skovmarkvej.

 

Nord

 

Hejbækvej

 

E39

 

Skovmarkvej

 

Kæragerholmvej

 

Milbakvej

 

Luneborgvej

 

 

 

 

6.3.2 Sammenfatning af adgangen til koncertpladsen for publikum uden for koncertområdet.

 

På baggrund af de afgivne forklaringer m.v. vedrørende adgang og tilkørselsveje uden for koncertområdet kan følgende lægges til grund:

 

·        der ikke blev etableret en effektiv adgangskontrol ved indkørslen på Skovmarkvej med opsætning af hegn og bomme

·        at politiets operative leder orientere militærpolitiet, der stod i krydset ved Luneborgvej og Skovmarkvej om, at trafikken på Skovmarkvej skulle begrænses mest muligt, men ikke om at der kun måtte lukkes 2 biler ind ad gangen,

·        at politiets operative leder af hensyn til koncertens afvikling kl. ca. 16.30 bestemte at ophæve adgangskontrollen af Skovmarkvej

·        at der var udarbejdet en trafikplan for det ”ydre vejnet”

 

 

6.4 Bus- og transportforhold.

 

Lederen af busselskabet (jfr. 22-1) har forklaret, at koncertgæster, der ønskede at komme med tog, ifølge aftale med DSB skulle køres til Brønderslev station, hvor busser i pendulfart skulle transportere disse til koncertpladsen. Planen var lavet i samråd med Muskelsvindfonden.

 

Muskelsvindfonden havde forinden undersøgt, hvor stort behovet var. Gæsterne var forinden koncerten anmodet om at tilkendegive, hvilke transportbehov de havde. Ca. en uge før koncerten var behovet opgjort til i alt ca. 4500 gæster, der ønskede bustransport, heraf ca. 1500 fra Brønderslev og ca. 3000 fra Aalborg.

 

Der var i alt indsat 68 busser á 50 passagerer fordelt på Brønderslev og Aalborg.

Det blev efterfølgende nødvendigt at indsætte 10 ekstrabusser.

 

Det var væsentligt for busdriften, at den undgik privattrafikken på motorvejen.

 

Ruten forinden koncerten var derfor tilrettelagt således, at busserne fra Brønderslev Station kørte gennem Vildmosen ad Vildmosevej, til venstre ad Luneborgvej og til højre ad Skovmarkvej, som var ensrettet. Gæsterne skulle sættes af på Skovmarkvej, hvorefter busserne kørte tilbage til Brønderslev station.

Der blev transporteret i alt ca. 2400 gæster fra Brønderslev, som alle nåede frem til koncertens start.

Ruten fra Aalborg var tilrettelagt således, at gæsterne blev samlet op på Aalborg Rutebilstation. Derefter ad Limfjordsbroen, videre ad den gamle landevej til Tylstrup, gennem Tylstrup by, via rundkørslerne til Luneborgvej, til venstre ad Skovmarkvej, hvor gæsterne skulle sættes af. Derefter ad Milbakvej tilbage til Aalborg. Busdriften fra Aalborg Rutebilstation skulle begynde omkring kl. 1400 på koncertdagen.

Fra Aalborg, hvorfra den sidste bus kørte kl. 1915,  blev der i alt transporteret ca. 3500 gæster.

Alle, der ønskede at benytte bus fra Aalborg, nåede frem til koncertens start.

 

Busdriften efter koncerten var planlagt således:

De første 15 busser henholdsvis til Brønderslev og Aalborg skulle holde og vente på Skovmarkvej, hvor ensretningen var vendt, senest kl. 2200, således at de var klar til hjemkørsel af gæster kl. 23.00. De resterende busser skulle afvente på Milbakvej, hvorefter de skulle dirigeres ind på Skovmarkvej efter behov.

Ruten var den samme som om eftermiddagen blot omvendt.

 

I busserne  var der skiltet med de forskellige afgange. På pladsen var der tilsvarende skiltet med, hvilke busser gæsterne skulle med. Skiltene i busserne viste følgende: ”Togpassagerer Brønderslev” ”Passagerer Aalborg” ”Almindelig passagerer Brønderslev”. Endvidere var busplanen opsat på koncertpladsen.

 

Afhørte har endvidere forklaret, at bustransporten af VIP-gæster stod Aalborg kommune for. Der var engageret 18 busser til denne del. Disse busser afhentede de forskellige VIP-selskaber fra bl.a. Aalborg Kunstmuseum, forskellige hoteller i Aalborg. De anvendte samme køreplan som busserne fra Aalborg i øvrigt.

 

Muskelsvindfondens trafikkoordinator har forklaret, (jfr.12-6-2), at busserne efter koncerten skulle afvente på Milbakvej og i dråbeform sendes ind på Skovmarkvej og samle gæster op ud for mark 13.

Trafikkordinatoren har endvidere forklaret vedrørende skiltning, at der blev fremstillet vejvisningsskilte, busskilte og markskilte.

Det var hjemmeværnets opgave at opsætte markskilte.

Busskiltene var firkantede skilte, der målte 1 x 1,20 meter gul/hvid med sort skrift. Skiltene – 8 i alt - var skruet fast på store pæle, der var banket i jorden. Afhørte har forklaret, at efter koncerten var de fleste væltet af publikum.

På motorvejen ved Vestbjerg blev der kl. 15.15 opsat et vejskilt, der angav alternativ rute til koncertområdet.

Der, hvor der ikke var skiltet, skulle militærpolitiet regulere færdslen.

 

Det har ikke været muligt at få udleveret den originale busplan til undersøgelsen.

 

6.4.1  Sammenfatning af de afgivne forklaringer vedrørende busplanen.

 

På baggrund af de afgivne forklaringer vedrørende busplanen kan følgende lægges til grund:

 

·        at transportbehovet ca. 1 uge før koncerten var på i alt 4.500 personer, heraf ca. 1.500 fra Brønderslev og ca. 3.000 fra Aalborg

·        at der blev indsat i alt 68 busser à 50 passagerer

·        at der i løbet af koncertdagen blev indsat yderligere 10 busser

·        at der blev transporteret ca. 2.400 gæster fra Brønderslev og ca. 3.500 gæster fra Aalborg

·        at alle, der ønskede at benytte bus, nåede frem til koncertens start

·        at der af kommunen var engageret 18 busser til transport af VIP-gæsterne

·        at der var opsat  8 busskilte i området

·        at det efter koncerten var planen, at de første 15 busser skulle holde på Skovmarkvej senest kl. 22.00, hvorefter de resterende busser skulle ledes ind efter behov.

 

Vedrørende bus- og transportforholdene på koncertdagen henvises endvidere til nedenfor under punkt 7.7.

 

 

6.5 Terrænbeskrivelse, herunder fyrværkeripladsen.

 

Der er til redegørelsen (jfr. 14-1-1) indhentet Kriminalteknisk Erklæring, udarbejdet af Rigspolitichefens Afdeling A, Kriminalteknisk Afdeling,  KTA-Nord.

Der er optaget 68 fotos og 1 skitse over området. Fotos er optaget i tiden den 6. november 2002 til den 13. november 2002.

Hele koncertområdet var genetableret efter koncerten.

 

Det har således ikke været muligt at foretage en præcis sikring af spor mv. på koncertpladsen og omliggende arealer på grund af tidsforskellen mellem koncerten og denne undersøgelse.

 

For at rekonstruere de faktiske forhold, hvor koncerten blev afviklet, blev der hurtigst muligt efter at undersøgelsen var sat i værk, rettet henvendelse til pressefotograf Jens Morten, Nordjyske Stiftstidende, pressefotograf Hans Ravn Nordjyske Stiftstidende, og fotograf Lars Horn, Baghuset Pressefoto, som alle har indvilget i udlevere foto fra før, under og efter koncerten. Samtlige har givet tilsagn om, at de udleverede fotos må anvendes i denne forbindelse.

I denne redegørelse er medtaget fotos, som skønnes relevante.

 

 

Nord

 

Foto: politiet

 

Hejbækvej

 

Skovmarkvej

 

Luneborgvej

 

Kæragerholmvej

 

 

Koncertområdet set mod nordøst

 

Koncertplads

Mark 12

 

Foto: politiet

 

Skovmarkvej

 

Ny Tilskuervej

 

 

 

 

 

 

Koncertområdet set mod vest

 
Foto: politiet
 

Koncertpladsen

 

Skovmarkvej

 

Ny Tilskuervej

 

 

Koncertområdet set mod nordvest

 

Foto: politiet

 

Koncertpladsen

 

 

Koncertområdet set mod nordøst

 

Foto: politiet

 

Milbakvej

 

Koncertpladsen

 

Ny Tilskuervej

 

Mark 15

 

Skovmarkvej

 

 

Indgangen

 

Ny Tilskuervej

 

Skovmarkvej

 

Koncertpladsen set med vest mellem kl. 1700 og 1740. Fotograf Hans Ravn.

Koncertpladsen set mod nord mellem kl. 1700 og 1730. Fotograf Hans Ravn

 

 

Koncertpladsen set mod nordvest mellem kl. 1700 og 1730. Fotograf Hans Ravn.

 

 

Geoteknisk undersøgelse.

(jfr. 14-4-1 og 14-4-2)

Der er til redegørelsen indhentet Geoteknisk Rapport af 19. januar 2002, udarbejdet af GEO, Geoteknisk Institut Aalborg.

 

Der blev stillet følgende krav til undersøgelsen:

 

Baggrund:

Der blev afholdt en koncert med Jean Michel Jarre den 7. september 2002. Koncerten blev holdt ”open air” i en vindmøllepark ved Tylstrup nord for Aalborg og blev overværet af ca. 35.000 tilskuere. Der var problemer med færdsel i området, bl.a. var der store problemer med ”smat og pladder” uden for de befæstede veje. Således er der udsagn om ca. 5 cm pløre ved udgangen. Det regnede før og under koncerten, hvilket forværrede forholdene.

 

Boring 7,

hvortil henvises

 

Kortet er udfærdiget af GEO og viser de foretagne boringer.

 

Formål:

Formålet med undersøgelser er at tilvejebringe et teknisk grundlag for en mulig vurdering af  årsagen(-erne) til de nævnte problemer.

 

Koncertmarken:

·        en afklaring af jordarterne på marken (terrænart).

·        en afklaring af jordens bæreevne i relation til den aktuelle belastning (fodgængere og begrænset med kørsel med f.eks. ambulancer), herunder følsomheden over gentagen påvirkning (”opæltning”).

·        en afklaring af dybden til grundvandsspejlet relevante steder (nu, maksimalt og om muligt på koncerttidspunktet).

·        en afklaring af jordbundens evne til at opsuge og bort dræne vand fra overfladen.

·        en afklaring af mulighederne for en sænkning af grundvandsspejlet og /eller bortledning af regnvand ved hjælp af dræning inden koncerten.

 

Skovmarkvej:

·        en afklaring af beskaffenheden og bæreevnen af rabatterne ved den eksisterende vej.

 

Midlertidig Ny Tilskuervej:

·        en generel beskrivelse af jordbunden og afklaring af bæreevnen for gående tilskuere på den midlertidige vej/sti langs sydkanten af koncertpladsen.

 

 

Konklusioner:

 

Koncertmarken.

Jorden i terræn består af tørvemuld eller gytje (dynd oprindelig eskrementer fra dyr). Disse jordarter er karakteriseret ved at være bløde. Bæreevnen af sådanne aflejringer er beskeden, og ved vandtilskud (nedbør) og mange gentagne, koncentrerede belastninger (gående og evt. kørsel) vil bæreevnen reduceres væsentligt (”opæltning”) og kunne blive ubetydeligt lille. Kørsel med f.eks. ambulance i områder med opæltet terræn vurderes at have været umulig i praksis.

Gytje har en lille permeabilitet (dvs. vand trænger kun langsomt igennem), ligesom underbunden af stærkt siltet sand og silt har en forholdsvis ringe permeabilitet. Tørvemuld vil i våd tilstand også have ringe permeabilitet. Nedbør vil således kun meget langsom kunne sive ned i underbunden (forudsat, at grundvandsspejlet er dybere i lagene herunder). I forbindelse med kraftig nedbør vil der derfor opbygges sekundære vandspejl i terræn, og der vil dannes vandansamlinger i pytter og ”søer”, hvor der lokalt er lavninger. Den eneste måde, som nedbør hurtigt kan bortledes på, er ved effektiv afstrømning i terræn til grøfter, grusfyldte drænrender eller lignende. Der er ikke oplysninger om, at pladsen skulle være drænet (markdræn?)

Opbygningen af sekundære vandspejl nær terræn vil medføre en væsentlig reduktion af bæreevnen.

Såfremt det ikke havde regnet kraftigt umiddelbart før og under koncerten, vurderes forholdene at havde været gunstigere for gående – specielt i eventuelle områder med kraftigt vækstlag, mens der formentligt fortsat ville være risiko for problemer med sporkøring og fastkørsel i forbindelse med bilkørsel i området – særligt i områder med tørvemuld og gytje fra terræn og ved manglende vækstlag.

 

Skovmarkvej.

Rabatten langs vejen består overvejende af sandmuld. Idet hovedbestanddelen udgøres af sand, vurderes bæreevnen af sandmuld at være relativt gunstig. For let trafik (gående og små køretøjer) vil der næppe være afgørende bæreevnesproblemer, forudsat at der ikke står vand i sandmulden. Med et højtstående, sekundært grundvandsspejl, f.eks. pga. langsom nedsivning/bortledning over lavpermeable gytjelag, vil bæreevnen reduceres. Sandmuld vurderes at havde moderat permeabilitet. Forudsat grøfterne langs vejen har kunne bortlede regnvandet, vurderes risikoen for et sådant højtstående grundvandsspejl således at være minimalt. Der vil ved gentagen belastning kunne ske en beskeden opæltning af sandmulden, men dette vil ikke have nær samme omfang som ved forholdene på koncertpladsen.

I boring 7 (se kort) er der truffet 0,5 m grusfyld, hvorfor bæreevnen her må karakteriseres som god.

Under disse forhold skønner vi det muligt at køre med lette køretøjer (ambulancer o.lign.) i vejrabatterne – selv i nedbørsrige perioder – uden væsentlige gener.

 

Ny Tilskuervej.

Der er i terræn overvejende truffet tørvemuld, dvs. forhold stort set svarende til koncertpladsens. Ved gentagne belastninger (gående) og mulighed for lokale vandansamlinger i terræn vil det øvre lag utvivlsomt blive opæltet. Selvom der findes en grøft (”Tyskergrøften”) langs stien, vil tilsivningen til grøften formentlig ske så langsomt (hvor overfladvand ikke kan løbe på terrænet til grøften), at det  næppe kan undgås, at der opbygges sekundære vandspejl i terræn med en væsentligt reduktion af bæreevnen til følge.

 

Lokale landmand må forventes at have en god fornemmelse (erfaring) for under hvilke nedbørsforhold og årstider, det er umuligt at befærde de undersøgte arealer uden væsentlige gener for såvel gående som kørende.

 

Sammenfatning.

I forbindelse med afholdelse af en koncert med Jean Michel Jarre den 7. september 2002 i Gl. Vrå Enge var der store problemer med færdsel i området, formentligt forværret af nedbør under koncerter. Aalborg Politi skal undersøge, om der har været taget fornøden hensyn til jordbundens karakter i planlægningen og gennemførelsen af koncerten.

 

GEO har udført en undersøgelse med 16 korte boringer i området.

 

Undersøgelsen viser:

·        at der på koncertpladsen findes tørvemuld og gytje (dynd oprindelig eskrementer fra dyr), der ved gentagne belastninger (fodgængere) – specielt ved nedbør – vil kunne opæltes og få ringe bæreevne. Jordbunden har desuden ringe permeabilitet (dvs. vand trænger kun langsomt igennem), hvorfor nedbør kun langsomt vil sive ned. En hurtig bortledning af nedbør vil kræve effektiv afstrømning i terræn til f.eks. grøfter eller grusfyldte drænrender. Det må med de fundne forholdet derfor formodes, at der i det overvejende impermeable toplag opbygges sekundære grundvandsspejl i nedbørsrige perioder med en væsentlig reduktion af lagets bæreevne til følge. Kørsel med f.eks. ambulancer vurderes – i nedbørsperioder – at være stort set umuligt.

·        at rabatterne langs Skovmarkvej overvejende består af sandmuld med moderat bæreevne, der umiddelbart vurderes tilstrækkelig for gående og kørsel med lette køretøjer. En risiko for en beskeden opæltning af de øverste centimeter kan dog ikke udelukkes. I den østlige ende af Skovmarkvej er der truffet 0,5 meter grusfyld med god bæreevne.

·        at der for den midlertidige sti syd for koncertpladsen overvejende er tørvemuld, der – specielt ved nedbør – vil kunne opæltes og få ringe bæreevne. Ovennævnte lag underlejres af stærkt siltet sand og silt med moderat permeabilitet. Grundvandsspejlet (primære) er målt 0,6 a>1,0 meter under terræn. På grund af de terrænnære, lavpermeable aflejringer vil der i nedbørsrige perioder opbygges sekundær vandspejl heri, og der vil kunne dannes vandansamlinger i lavninger i terrænet.

 

 

 

Fundering.

Leverandøren af træflis (jfr. 14-7) har forklaret, at der er leveret i alt 340 kubikmeter træflis. Leverandøren har endvidere forklaret, at  under et så usædvanligt voldsomt regnvejr vil selv 2000 kubikmeter flis ikke have hjulpet af betydning på underlagets bæreevne.

 

En maskinstationsejer (jfr. 14-7-1) har forklaret, at han fredag den 6. september 2002 spredte flisen relevante steder på koncertpladsen, specielt i de spor, som tunge køretøjer havde lavet på pladsen, og på enkelte fugtige pletter. Afhørte har endvidere forklaret, at pladsen  den 6. september 2002 og for øvrigt også på koncertdagen om eftermiddagen var ganske tør og fast, men dog bar præg af, at det var en stubmark og ikke en sammengroet græsmark.

 

Jernplader.

Leverandøren af jernplader (jfr. 14-9-1) har forklaret, at der blev leveret og udlagt i alt 876 jernplader. Jernpladerne var overflade glatte og målte 1,5 m x 6 m med en tykkelse på ca. 14 mm, og vejede 912 kg. pr. stk. Hjørnerne var afrundede og kanterne var let afrundede. Der er ikke mulighed for sammenboltning eller anden sammenfæstning.

Efter afhørtes formening flytter pladerne sig ikke i forhold til hinanden på grund af deres betydelige vægt.

 

Vest

 

Busholdeplads

 

Koncertpladsen

 

Udlagte jernplader

 

 

 

 

Det var Muskelsvindfonden, der bestemte, hvor jernpladerne skulle placeres.

 

 

 

 

Hegn.

Den ene leverandør af hegn (jfr. 14-13) har forklaret, at der i alt blev leveret 168 m hegn, lavet af jern, med højden 80 cm med fod i alt 1 m. Hegnet blev leveret i sektioner a´ 3,5 m. Hegnet blev leveret sammen med betonklodser på ca. 15 kg. Maskestørrelse 10 cm x 15 cm.

 

Den anden leverandør af hegn (jfr. 14-14) har forklaret, at der i alt blev leveret ca. 1200 m byggepladshegn med højden ca. 2 m, lavet af metal. Hegnet blev leveret i sektioner á 2 x 3,5 m. Hegnet blev leveret med gummisokler på mellem 25 og 30 kg. Maskestørrelse 10 cm x 15 cm.

Samme leverandør har forklaret, at ved tilbageleveringen var 14 fag bøjede og angivelig anvendt som gangbro.

Vedrørende bæreevne forklarede afhørte, at hegnet formentlig kunne bære en person ad gangen.

 

Elinstallationer.

Leverandøren af strømforsyningen (jfr. 14-15) har forklaret, at el-installationerne på koncertområdet er udført af autoriseret el-installationsfirma, og at  firmaet har stor erfaring med elinstallationer ved koncertarrangementer. Afhørte har endvidere forklaret, at firmaet leverede og installerede den fornødne strøm til scenen, tv, musikdelen, pladsbelysningen, belysning på møllerne samt øvrige belysning på pladser og veje.

Strømforsyningen var planlagt og blev udført dels ved brug af egne dieselgeneratorer og dels ved udtag fra vindmøllerne, der blev strømforsynet af Elsam.

Det var beregnet, at der i alt skulle anvendes 2000 ampere. Der var opstillet materiel, således man var i stand til at levere det dobbelte antal ampere.

Der var således i stort omfang tilsluttet – eller i beredskab – 2 generatorer, hvor den ene alene kunne forsyne elementet med den fornødne strøm.

Alle kabler var gravet ned i 50 cm dybde.

Koncertpladsbelysningen bestod af 8 stk. 12 m høje lystårne. Der var endvidere et større antal projektører sat op på bagkanten af mixertårnet, som var beliggende ca. 70 m fra scenen.

 

Vedrørende belysning uden for koncertpladsen henvises til punkt 6.2.1 Lyssætning i koncertområdet.

 

 

Adgangsveje.

En ingeniør fra Aalborg kommune (jfr. 14-16) har forklaret, at Aalborg kommune forud for koncerten foretog udbedring af Skovmarkvej. Vejen blev raspet og fyldt med grus, i det omfang det ansås nødvendigt. Det var Muskelsvindfonden, der bestilte og betalte kommunen for arbejdet, ligesom det var Muskelsvindfonden, der bestemte, hvor og i hvilket omfang udbedringerne skulle finde sted.

Aalborg kommune foretog endvidere oprydning af diverse grøfter, hvilket ifølge afhørte var helt nødvendigt ellers ville området have været langt mere vådt.

Der blev gravet en ny grøft ved koncertpladsens østlige afgrænsning.

 

Ny Tilskuervej blev etableret på Muskelsvindfondens foranledning.

 


 

Parkeringskapacitet.

Den ansvarlige ved hjemmeværnet for parkeringspladser (jfr. 14-17) har foretaget følgende kapacitetsberegning.

Vest

 

Parkeringskapacitet

 

Parkering 15

4400 biler

 

Parkering 7c

936 biler

 

Parkering 7a

1872 biler

 

Parkering 8c

1820 biler

 

Parkering 8b

1960 biler

 

Parkering 8a

2800

 

Parkering 4

960 biler

 

Parkering 3

960 biler

 

Parkering 2

960 biler

 

 

 

 

Grundlaget for indretning af parkeringspladser var, at hver bil blev tildelt 3 x 6 meter og kørselsvej samme størrelse. Bilerne blev parkeret køler mod køler.

Hver bil er således i beregningen indgået med 25 kvadratmeter i gennemsnit.

 

Det giver en samlet  privatparkeringskapacitet på i alt 16668 biler.

 

 

 

 

 

Fyrværkeri.

Muskelsvindfonden havde engageret et fyrværkerifirma til at forestå fyrværkeriet (jfr. 14-18).

 

Fyrværkeriområde

(ikke målfast)

 

 

Kortet viser det afmærkede fyrværkeriområde.

 

Affyringen af fyrværkeri blev styret af en computer sammen med lyset og musikken, hvilket medførte, at selve affyringen kunne foretages af én mand.

Der blev indhentet de fornødne dispensationer, idet de største luftbomber havde en kapacitet på 400 mm. Der blev stillet krav om en sikkerhedsafstand på 500 – 600 m (jfr. foran under punkt 5.3.5).

 

Fyrværkeren (jfr. 14-18) har vedrørende afspærring af fyrværkeriområdet forklaret, at der var udsat poster af militærpoliti og hjemmeværn, de steder hvor det var nødvendigt. De dybe grøfter i området dannede en naturlig afspærring. Mellem koncertpladsen og Skovmarkvej var der opstillet metalhegn. På enkelte strategiske steder var der opsat minestrimmel.

Der var ikke opsat skilte, da skilte efter afhørtes mening ikke er anvendelige. Det er kun mennesker, der kan foretage en sikker afspærring.

 Det var en forudsætning, at Skovmarkvej inden for sikkerhedszone var afspærret.

 

 

 

Lodsejere.

En lodsejer (jfr. 29-1) har forklaret, at han udlejede følgende marker til Muskelsvindfonden:

 

Marker udlejet til Muskelsvindfonden af en lodsejer

 

 

Lejekontrakten blev underskrevet den 11. juli 2002.

 

Lodsejeren beskriver markerne 11, 12 og 13 som gode marker, som har landbrugskatagori 3-4. Markerne betegnes som eng med husmusjord. Der er mellem 25 og 35 cm muld over hele marken og undergrunden er sand.

Der forelå ikke jordbundsundersøgelse af koncertmarken (mark 12).

Grundvandsstanden ligger normalt 1,5 m under terræn. Der er ikke nedlagt drænrør. I forbindelse med koncertarrangementet blev der gravet nye grøfter i retning syd/nord på markerne 12 og 13.

Der var ikke vand i de gravede grøfter, og vandstanden vurderedes at være normal umiddelbart før koncerten.

På grund af den meget sandfyldte undergrund, dræner koncertmarken sig selv meget hurtigt, og der står sjældent vand på markerne.

Før koncerten var koncertmarken beplantet med byg, som blev høstet et stykke tid før koncerten.

Markerne ved siden af koncertpladsen var beplantet med græs.

Afhørte gjorde arrangøren opmærksom på, at jordens bæreevne, der hvor scenen skulle stå, generelt var meget blød og havde dårlig bæreevne.

Vedrørende markerne 1 til 4 forklarede afhørte, at disse var stub- og græsmarker, der er nedlagt drænrør, og de er gode og kørefaste.

 

Afhørtes vurdering af Skovmark er, at det er en stabil vej, efter at den for et par år siden blev stabiliseret med grus. Vejen blev i forbindelse med koncerten raspet og jævnet af Aalborg kommune.

Afhørtes vurdering af Ny Tilskuervej fra parkeringsarealerne og frem til koncertpladsens indgang er, at reelt er der tale om, at tilskuerne skulle gå for enden af en mark. Der var ikke lagt jernplader eller lignende ud, undtagen ved grøfteovergange, som var markeret med minestrimmel. Gangstien var ikke markeret i sin længderetning med minestrimmel. Afhørte har endvidere forklaret, at kl. 15.00 før koncerten var stien fin at gå på. Efter koncerten kl. ca. 2315 var stien smattet og sjappet, men den var dog ikke at sammenligne med koncertmarken, der var optrådt og pløret.

 

En lodsejer (A) har forklaret (jfr. 29-2), at han udlejede markerne 17, 17 a og 17b.

 

 

 

Lodsejer B

 

Lodsejer C

 

Lodsejer F

 

Gl. Vrå Slot

 

Lodsejer A

 

 

Markerne blev udlejet til brug for fyrværkeri, samt opstilling af generatorer, og til dette brug var der ingen problemer med markerne.

Afhørte har om jordbundsforholdene generelt forklaret, at under normale vejrforhold er jordbundsforholdene gode. Dog skal der ikke falde meget regn, før det kan gå galt.

Afhørte har ikke indtryk af, at arrangørerne forinden koncerten har taget lodsejerne med på råd vedrørende jordbundsforholdene.

 

En lodsejer (B) har forklaret (jfr. 29-3), at han udlejede mark 19 til Muskelsvindfonden til parkeringsbrug. Han gjorde forinden arrangørerne opmærksom, at vejnettet var dårligt, og at parkeringen skulle ske på nogen af de vådeste steder i området.

Der er ikke nedlagt drænrør i marken. Mark 19 blev anvendt som parkering for ca. 45 biler.

 

 

En lodsejer (C) har forklaret (jfr. 29-5), at han udlejede mark 14 til Muskelsvindfonden. Marken blev benyttet til opstilling af teknisk udstyr, omklædningsvogne m.v. Afhørte har forklaret, at mark 14 var en god  stubmark, tør og bæredygtig.

Afhørte har om området forklaret, at generelt står vandstanden højt allerede i september måned.

Afhørte mente i øvrigt, at det var en uheldig disposition, som arrangørerne havde gjort ved at tromle koncertpladsen, hvilket var én af årsagerne til, at koncertmarken blev en stor mudderpøl. Afhørte uddybede dette med, at om foråret tromler landmændene deres marker med det ene formål at presse grundvandet op til rødderne. Ved at tromle koncertpladsen indtil flere gange før koncerten, bliver vandstanden kunstigt presset op.

Det er således afhørtes opfattelse, at koncertmarken uanset regnvejret ville være blevet trådt til pløre bl.a. fordi grundvandstanden for årstiden var høj, og at grundvandsstanden kunstigt var blevet hævet ved vedvarende tromlinger.

Afhørte har vedrørende Gl. Vrå Vej vest for Gl. Vrå Slot forklaret, at denne vej er en meget gammel jordvej, der forinden koncerten blev udbedret med stabilgrus. Vest for mark 8b blev der langs skovhegnet udlagt køre- gåplader således, at der var anlagt en sti fra Gl. Vrå Vej til koncertområdet. Denne jordvej, som førte frem til parkeringsarealer 7, 7a, 8b og 8c var efter koncerten totalt opkørt. Gl. Vrå Vej var i dette område fuldstændig ufremkommelig efter koncerten.

Afhørte mente, at valget af parkeringspladser var forkert, og at det skyldtes, at arrangørerne ville have, at gæsterne parkerede så tæt som muligt på koncertpladsen. Afhørte følte ikke, at lodsejerne blev taget med på råd af arrangørerne.

 

En lodsejer (D) har forklaret (jfr. 29-4), at han udlejede mark 15 og 20 til privatparkering – sidstnævnte som reservemark. Mark 15 var udlagt som græsmark, mens mark 20 var en stubmark.

Markerne er engjord. Afhørte anså, at markerne var i orden som parkeringsareal. Mark 15 blev slået, og der blev lagt stabilgrus i indkørslen samt opsat lys. Der blev etableret en gangvej. Ved grøfteovergangene blev der lagt jernplader og opsat ministrimmel.

Afhørte anslog, at der blev parkeret mellem 2000-2500 biler på Mark 15.

 

En lodsejer (E) har forklaret (jfr. 29-6), at han udlejede et markareal sydvest for Milbakvej til Muskelsvindfonden. Markerne skulle anvendes til privatparkering. Afhørte beskriver disse marker som gode, idet det er sandjord, og der er lagt dræn. Markerne henlå som stubmark.

Lodsejeren fandt det uforståeligt, at alle biler skulle tvinges til at parkere på de mest våde og lavestliggende marker i området.

Lodsejeren var dog ikke betænkelig ved sin egne marker.

Først om eftermiddagen på selve koncertdagen bestemte trafikkoordinatoren ved Muskelsvindfonden, at afhørtes marker skulle benyttes til parkering.

Afhørte anslog, at hans marker blev benyttet af ca. 1000 biler, hvoraf ca. 50 efterfølgende måtte trækkes fri.

Afhørte havde ikke forinden deltaget i nogen planlægningsmøder.

 

En lodsejer (F) har forklaret (jfr. 29-7), at han udlejede markerne 7a og 7b til Muskelsvindfonden.

Markerne var stubmarker. Der var dræn i mark 7a.

Afhørte var ikke betænkelig ved at markerne blev anvendt som parkeringsareal, dog kunne regnvejr ødelægge forholdene. Markerne var meget forskellige, hvad angår jordbund og grundvandsstanden.

Afhørte havde over for trafikkoordinatoren ved Muskelsvindfonden påtalt, at Gl. Vrå Vej – den del, der er af jord – skulle udbedres, hvilket han lovede. Det blev dog ikke gjort.

 

 

 

Lodsejer E

 

Lodsejer D

 

 

 

6.5.1 Sammenfatning vedrørende terrænbeskrivelse herunder fyrværkeripladsen.

 

På baggrund af de indhentede erklæringer og afgivne forklaringer vedrørende terrænet, herunder fyrværkeripladsen, kan følgende lægges til grund:

 

·        at der på koncertpladsen fandtes tørvemuld og gytje, der ved gentagne belastninger (fodgængere) - specielt ved nedbør - kunne opæltes og forringe bæreevnen

·        at kørsel med f.eks. ambulancer vurderedes – i nedbørsperioder – at være stort set umulig på koncertpladsen

·        at rabatterne langs Skovmarkvej overvejende bestod af sandmuld med moderat bæreevne, der umiddelbart vurderedes tilstrækkeligt for gående og kørsel med lette køretøjer

·        at den midlertidige sti syd for koncertpladsen (Ny Tilskuervej) overvejende bestod af tørvemuld, der – specielt ved nedbør – kunne opæltes og forringe bæreevnen

·        at der blev leveret i alt 340 kubikmeter træflis, der hovedsageligt blev spredt ud på selve koncertpladsen

·        at der ligeledes blev udlagt knap 900 jernplader, dels på mark 13, dels på selve koncertpladsen og dels på mark 11

·        at koncertpladsbelysningen bestod af 8 stk. 12 meter høje lystårne, ligesom et større antal projektører var sat op på bagkanten af mixertårnet, der lå ca. 70 meter fra scenen

·        at Skovmarkvej forud for koncerten var udbedret, idet den  var blevet raspet og fyldt med grus

·        at der var foretaget oprydning af diverse grøfter

·        at der var gravet en ny grøft ved koncertpladsens østlige afgrænsning

·        at der forud for koncerten var foretaget en kapacitetsberegning vedrørende parkeringspladser ifølge hvilken, der var plads til i alt 16.668 biler

·        at der var foretaget den fornødne afspærring af fyrværkeriområdet

·        at lodsejerne ikke fandt, at de blev taget med på råd i tilstrækkeligt omfang vedrørende jordbundsforholdene.

 

6.6 Vejrforhold.

(jfr. 21-1 og 21-2).

 

Af indhentede oplysninger fra Dansk Meterologiske Institut fremgår:

Syvdøgnsprognosen – op til koncerten varsler om regn lørdag. Der varsles i dagene op til koncerten mellem 5 og 8 mm regn lørdag den 7. september 2002.

 

Målestation Tylstrup 3,4 km fra koncertstedet har målt 13,7 mm regn på koncertdagen, hvoraf de 11 mm faldt i perioden kl. 14.00 – til kl. 20.00. I perioden fra kl. 20.00 - kl. 02.00 faldt der 2 mm regn.

 

Målestation Sulsted 4,4 km fra koncertstedet har målt 16,2 mm regn på koncertdagen mellem kl. 15.26 og 22.55, hvoraf den 12,6 mm faldt i perioden kl. 17.02 – kl. 19.42.

 

Sammenfattende er der faldet mellem 13,7 mm og 16,2 mm regn under koncerten.

 

Nord

 

Koncertpladsen

 

Målestation

Tylstrup

 

Målestation Sulsted

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De følgende fotos giver et indtryk af vejret og dets udvikling:

 

Optaget i retning nordvest omkring kl. 1500 på koncertdagen. Fotograf Hans Ravn.

 

Optaget omkring kl. 1700 på koncertdagen. Fotograf Hans Ravn.

 

6.7 Falck.

(jfr. 19-1 til 19-1-5).

Der er indhentet resourceforbrug.

 

Falck har ydet 18 ambulanceudrykninger, ca. 100 fritagninger af fastkørte biler, samt ca. 75 starthjælp i tiden lørdag den 7. september kl. 1400 til mandag den 9. september kl. ca. 1300.

 

Ambulancerne blev anvendt således:

Aalborg Sygehus Nord: 1 kvinde kørt til fødeafdelingen.

Aalborg Sygehus Syd: 12 personer kørt til skadebehandling.

Hjørring Sygehus: 1 narkoman kørt til behandling.

Koncertpladsen: 5 tilskadekomne kørt til behandling i Samaritterteltet.

 

Redningsvej

 

Samaritertelt

 

Alternativ standplads

 

Skovmarkvej

Redningsvej

 

Udrykningsleder

 

Ambulance 1 og 2

 

Fotoet, der er optaget i retning nordvest, viser relevante poster i relation til Falck.

 

 

 

 

 

Der er foretaget afhøring af 1 udrykningsleder og 3 ambulanceførere.

 

Det fremgår af forklaringerne, at Falck anvendte i alt 9 personer og 7 køretøjer i beredskabet på koncertpladsen, ligesom der blev benyttet et antal ambulancer fra de omliggende stationer. På koncertdagen blev falckpersonalet briefet om opgaven af lederen af Dansk Røde Kors, der ligeledes var Falcks kontaktperson under koncertforløbet. De fik udleveret beredskabsplanen, kortskitse over området og en ”folder” fra Dansk Røde Kors samt anvist deres standpladser.

 

Fra kl. ca. 21.00 og frem til ca. kl.06.30 ydede Falck 18 ambulanceassistancer. På et tidspunkt under koncerten måtte udrykningslederen hente ekstern assistance af ambulancer, og der var på et tidspunkt 8 ambulancer i gang samtidig.

 

Falck var orienteret om, at Skovmarkvej var redningsvej og ensrettet indtil koncertens afslutning mod vest, derefter mod øst. Der var planlagt og udleveret kort, hvor redningsveje fra ambulancernes standpladser til Skovmarkvej var indtegnet.

Det viste sig efterfølgende, at redningsvejene på markerne rundt om selve koncertpladsen voldte problemer for ambulanceførerne, idet disse ikke var tilstrækkelig funderede, hvilket medførte, at ambulancerne kørte fast, og måtte have assistance for at komme fri. Dette bevirkede endvidere, at der opstod ventetider på op til 1 time, og der var udrykninger, som ikke blev udført.

 

Muligheden for at benytte redningsvejene omkring koncertpladsen blev endvidere vanskeliggjort af, at der var mange mennesker, som dels ikke eller kun nødigt ville flytte sig, og måske heller ikke kunne flytte sig for ambulancerne, selv om ambulancerne anvendte udrykningssignal. Ophobningen ved indgangen bevirkede bl.a., at en ambulance kun med stor besvær kunne komme fra standpladsen ad Ny Tilskuervej, hvorved flere blev skubbet i grøften.

 

Skovmarkvej, der fungerede som redningsvej væk fra koncertområdet, var tilstrækkelig bred og funderet, men benyttelsen af denne blev meget besværliggjort af megen trafik af køretøjer, gående og parkerede biler. Det havde været planlagt, at redningsvejen kun skulle benyttes af ambulancer og andre redningskøretøjer, og ikke som tilfældet af busser, privatbiler og gående. Man fandt det endvidere forkert, at beredskabsplanen foreskrev, at Skovmarkvej ikke måtte benyttes under selve koncerten på den strækning, som koncertpladsen stødte op til, på grund af fyrværkeri. Endvidere fandtes de dybe uafmærkede grøfter, specielt lang Ny Tilskuervej, farlige.

 

Man mente dog ikke, at den langsommelige ambulancekørsel i sig selv har medført en forværring af skaderne på de konkret tilskadekomne.

 

Falck-personalet har udtrykt bekymring for, at de på intet tidspunkt var orienteret om, hvor Muskelsvindfondens læge befandt sig, og hvordan man kunne komme i kontakt med ham.

Det fremgår dog af materialet, at i den folder, som blev udleveret af Røde Kors lederen, at lægen under koncerten befandt sig i nærheden af scenen, og at han kunne hurtigt kunne tilkaldes.

 

Udrykningslederen ved Falck var af lederen af Røde Kors orienteret om, at der måtte påregnes problemer med kommunikationen på mobiltelefonnettet. Kommunikationen mellem udrykningslederen og lederen af Røde Kors måtte i nødstilfælde ske med ordonnans eller via radiokontakt med lederen af Røde Kors`  medarbejdere. Kommunikationen internt Falck imellem blev i et vist omfang ført via private mobiltelefoner med vibratorfunktion. Der manglede i stor udstrækning radioer til intern kommunikation, således at man ikke var afhængig af privat medbragte mobiltelefoner, som endda i en vis grad ikke var fuldt funktionsdygtige, som forventet.

 

Vejret havde en negativ indvirkning, idet vejene blev ujævne og mindre egnede til kørsel, og publikum blev påvirket af regnvejret på den måde, at mange blev frustrerede, mistede tålmodigheden og forståelsen.

 

Man fandt, at arrangørerne og deres medhjælpere, samt politiet og hjemmeværnet gjorde hvad de kunne, men opgaven syntes undertiden håbløs.

 

6.7.1 Sammenfatning vedrørende forklaringer afgivet af Falck.

 

På baggrund af de afgivne forklaringer  vedrørende Falck kan følgende lægges til grund:

 

·        at vejforholdene på og ved koncertpladsen var for dårlige, smalle og bløde til ambulancekørsel.

·        at der manglede afmærkning og lys.

·        at ambulancekørslen på redningsvejen blev vanskeliggjort på grund af anden trafik, parkerede biler og gående.

·        at ambulancekørslen på redningsvejen ud for koncertpladsen var afskåret under fyrværkeriet.

·        at dybe grøfter var uafmærkede og utilstrækkeligt belyst.

·        at publikum i stort omfang blev frustrerede og manglede tålmodighed og forståelse for udrykningskørsler.

 

6.8 Mobiltelefonnettet.

 

Sonofon og Teledanmark, (jfr. 14-8 og 14-8-1) har begge oplyst, at man ikke havde nedbrud, men nedsat kapacitet på grund af overbelastning.

Teledanmark har endvidere oplyst, at opkald til 112 foregår via andre linier i et lukket system, som ikke voldte problemer den pågældende dag.

 

7. Forklaringer vedrørende koncertens afvikling.

 

7.1 Arrangørerne.

(jfr. 12-2 til 12-9).

Der er foretaget afhøring af indsamlingschefen, projektlederen, projektkoordinatoren, sikkerhedschefen, trafikkoordinatoren, økonomichefen, 1 vejleder for frivillige hjælpere og 3 frivillige medhjælpere.

 

Det fremgår af forklaringerne, at Muskelsvindfonden benyttede 600 egne medhjælpere og 400 frivillige fra forskellige foreninger i Nordjylland. Sikkerhedsvagterne og officials var iført gule eller orange veste. Efter forpremieren var man klar over, at der ville blive stor tilstrømning af gratister, men det var meget vigtigt for Muskelsvindfonden, at koncerten kunne gennemføres, når billetterne var solgt.

 

Da adgangen til koncerten var spredt over et stort tidsrum, publikum på forhånd var orienteret om, at det efter koncerten kunne tage lang tid at komme væk, parkeringsforholdene var i orden, trafikafviklingen var overladt til politiet som hovedansvarlig og scenen var indrettet og opbygget således, at koncerten, uanset vejret, kunne gennemføres, fandt man ved starten af koncertdagen, at der var tale om et godt og flot arrangement. Vejrudsigten op til koncerten gav heller ikke anledning til bekymring.

 

Den første store byge sidst på eftermiddagen medførte ikke nogen sikkerhedsmæssige problemer på koncertpladsen.

 

Sikkerhedschefen bevægede sig under hele koncertens afvikling rundt i koncertområdet og i samaritterteltene med bærbar radio og mobiltelefon og foretog tilsyn af de sikkerhedsmæssige forhold, som fandtes i orden. Der var dog problemer med at få ambulancerne ud og ind ad området, uden at der opstod farlige situationer af den grund.

 

De sidste par timer op til koncerten skete der en ophobning af publikum ved indgangspartiet, hvilket medførte en del frustration blandt folk, og Muskelsvindfonden finder, at informationsniveauet fra Muskelsvindfonden og myndighederne ud til publikum var for dårligt.

 

Kort før koncerten startede henvendte beredskabschefen og chefpolitiinspektøren sig i KST, da de fandt forholdene på pladsen uacceptable og farlige. Man drøftede om koncerten burde aflyses, men Muskelsvindfonden fandt ingen grund dertil. Chefpolitiinspektøren, beredskabschefen og sikkerhedschefen blev hejst op i en kran, hvorfra de fik et overblik over koncertpladsen og anskueliggjort, at der var rigeligt med frie områder. Man besluttede at lægge hegnet øst for indgangspartiet ned og lægge det over grøften syd for koncertpladsen for at lette på ophobningen af publikum.

 

På et tidspunkt under koncerten, hvor der opstod en mindre pause, troede en del af publikum øjensynligt, at koncerten var slut og begav sig bort fra koncertpladsen. Publikum skubbede hegnet ud mod Skovmarksvej til side og gik ud på det afspærrede fyrværkeriområde. Den sceneansvarlige og fyrværkerimesteren stoppede derfor straks fyrværkeriet.

Da koncerten var slut, gik chefpolitiinspektøren og sikkerhedschefen på scenen og bad publikum tage det roligt, ligesom de orienterede publikum om, hvordan man skulle forholde sig, når man forlod stedet, herunder hvor man skulle gå hen, hvis man skulle med bus.

 

Muskelsvindfonden havde lagt hegnet ned i det nordvestlige hjørne af koncertpladsen for at skaffe udgang for publikum til jernpladevejen på mark 13, hvorfra busserne skulle afgå. Hjemkørslen blev dog noget kaotisk, bl.a. fordi privatbilerne, som kørte ud fra P-pladsen på mark 8a og ind på Skovmarkvej tilsidesatte hjemmeværnsfolkenes tilrettevisninger og forhindrede busserne i at køre forbi, ligesom en bus med aktører kørte ad Skovmarkvej mod vest mod kørselsretningen, og herved kom til at sidde fast, således at trafikken af busser fra Milbakvej ind ad Skovmarkvej mod øst blev standset. Det blev derfor besluttet, at busserne skulle blive holdende på Milbakvej og tage passagererne op der. Publikum blev derefter vejledt om at gå ud til Milbakvej for at tage bussen. Der blev indsat ekstrabusser og klokken ca. 04.00 var alle gæsterne væk.

 

Efter koncerten gennemgik Muskelsvindfonden koncertpladsen for eventuelle fulde folk, ligesom Muskelsvindfonden holdt øje med VIP-området, idet det var Muskelsvindfondens opgave at servere for VIP`erne efter koncerten og sørge for, at de kom med busserne.

 

Muskelsvindfonden finder at selve koncerten forløb fint, men at serviceniveauet var for dårligt, især vejret taget i betragtning. Analysearbejdet og informationsniveauet internt i Muskelsvindfonden har ikke været tilstrækkeligt.

Der var holdt flere mindre briefinger op til koncerten, men ikke en egentlig storbriefing, hvor alle implicerede ledere, mellemledere m.v. blev orienteret om den endelige plan og de sidste ændringer.

 

Politiet havde i sidste øjeblik ændret planen for Skovmarkvej, men Muskelsvindfonden havde tillid til, at politi og hjemmeværn i fællesskab var i stand til at løse trafikafviklingen, herunder på Skovmarkvej, sikkerhedsmæssigt og praktisk forsvarligt. Der var bl.a. givet instruks til hjemmeværnet og militærpolitiet om, at brand- og redningskøretøjer under alle omstændigheder skulle reguleres igennem, og Muskelsvindfonden fandt også, at dette var tilfældet.

 

Muskelsvindfonden har ikke gået på økonomisk kompromis med noget, og det har medført, at udgiften er blevet langt større end budgetteret. Den 25. august 2002 var der et budgetteret overskud på godt 1 mill. kr., og det foreløbige regnskab pr. 28. januar 2003 viser et overskud på knap 200.000 kr.

 

7.1.1 Sammenfatning af forklaringer afgivet af arrangørerne vedrørende koncertens afvikling.

 

På baggrund af de afgivne forklaringer fra arrangørerne kan det lægges til grund:

 

·        at Muskelsvindfonden anså det for vigtigt, at koncerten kunne gennemføres, da billetterne var solgt.

·        at Muskelsvindfonden ikke fandt vejrmeldingerne alarmerende.

·        at Muskelsvindfonden efter forpremieren forventede en stor tilstrømning af ”gratister”.

·        at Muskelsvindfonden var bekendt med betingelserne for brand- og redningsvejen.

·        at Muskelsvindfonden ikke protesterede mod beslutningen om at ændre betingelserne for kørsel på brand- og redningsvejen.

·        at Muskelsvindfonden anså politiet for hovedansvarlig for trafikafviklingen.

·        at Muskelsvindfonden løbende vurderede sikkerhedsforholdene på koncertpladsen.

·        at Muskelsvindfonden på grund af ophobning ved indgangspartiet nedlagde en del af hegnet med fri adgang til følge.

·        at fyrværkeriet straks blev afbrudt, da publikum bevægede sig ind på affyringsområdet.

·        at selve koncerten forløb godt.

·        at hjemtransporten efter koncertens afvikling blev kaotisk.

·        at de kaotiske forhold tildels skyldtes parkeringsarealer med udkørsel på brand- og redningsvejen, publikums manglende respekt for tilrettevisninger af hjemmeværnet, og en bus, der kørte mod ensretningen og skred ud, og derved blokerede for andre bussers afhentning af publikum.

·        at det var et problem at få ambulancerne ud og ind af området.

·        at de voldsomme regnbyger var medvirkende årsag til de opståede problemer.

·        at serviceniveauet ikke var tilstrækkeligt.

·        at Muskelsvindfondens analysearbejde og informationsniveau ikke har været tilstrækkeligt.

·        at man ikke var gået på kompromis med nogen løsninger af økonomiske grunde.

 

7.2 Politi.

(jfr. 17-3 til 17-11-1)

Der er foretaget afhøring af chefpolitiinspektøren, der deltog som VIP-gæst, den operative leder og seks politiassistenter.

Det fremgår af forklaringerne, at der deltog 4 politiassistenter til ordensmæssige og 3 motorcykelbetjente til trafikmæssige opgaver.

 

Den operative leder holdt den 7. september 2002 kl. 13.00 en overordnet briefing på koncertpladsen og uddelte kort over området. Politifolkene følte sig velorienterede med kendskab til deres opgaver. Den operative leder befandt sig herefter i KST på mark 11, hvor han blev assisteret af de koordinerende ledere fra politihjemmeværnet og militærpoliti.

 

Kl. ca. 16.30 kom den første byge, som straks gav store problemer, da mark 15 herefter ikke kunne bruges til parkering på grund af ælte. Dette medførte, at trafikken gik helt i stå på Gl. Vrå Vej. Nødparkeringspladserne på mark 1-6 måtte tages i brug med tilkørsel fra Gl. Vrå Vej, der imidlertid hurtigt ligeledes blev opkørt. Herefter var den eneste adgang for privatbiler i realiteten Skovmarkvej. Politiets operative leder så sig derfor nødsaget til at beslutte, at Skovmarkvej blev benyttet til mere end 2 biler ad gangen. I modsat fald ville det efter hans skøn have været umuligt at afvikle koncerten. Dette bevirkede, at der under hele koncertforløbet kørte privatbiler og befandt sig gående på Skovmarkvej.

 

I løbet af efterdagen tog trafikken til på motorvejen, hvor der opstod kødannelse og på et tidspunkt trafikstop. Det var militærpolitiet, der stod for trafikafviklingen i rundkørslerne ved Luneborgvej, og det hjalp på afviklingen, når motorcykelbetjentene assisterede, idet folk generelt ikke udviste tilstrækkelig respekt, når anvisningerne blev givet af militærpolitiet og hjemmeværnet.

 

Kl. ca. 20.00 kom der endnu en voldsom byge og arrangøren overvejede at udsætte koncerten, idet der udover de trafikale problemer, også var problemer med kødannelse ved indgangspartiet. Det blev i stedet besluttet at lægge hegnet ved indgangen ned, således at der blev fri adgang til koncertpladsen og lade koncerten starte som planlagt kl.21.00.

 

Kl. ca. 21.15 anmodede chefpolitiinspektøren og beredskabschefen om at få Muskelsvindfondens sikkerhedschefs vurdering af situationen, og de var i den forbindelse oppe i en kran for at skaffe sig et overblik over, om koncertpladsen var underdimensioneret. Dette fandtes dog ikke at være tilfældet, men publikum benyttede blot ikke hele pladsen på grund af mudder og våde områder. Man besluttede at dække grøfterne ved Ny Tilskuervej til ud for indgangspartiet, således at det var muligt for publikum at komme over grøfterne, hvis presset blev for stort. Man overvejede endvidere at aflyse koncerten, men fandt, at dette ville give større problemer, hvis alle skulle væk på samme tid. På dette tidspunkt var publikum begyndt at sive væk og man mente, at denne udvikling var bedre. Man besluttede i stedet, at chefpolitiinspektøren og sikkerhedschefen straks efter koncertens afslutning fra scenen skulle orientere publikum om de trafikale problemer bl.a. med fastkørte biler, og om, hvorledes publikum fandt frem til busserne. Endvidere besluttede man at sætte mere lys på Ny Tilskuervej og ved udgangen.

 

Efter koncerten gik trafikafviklingen stort set i stå. Der var problemer med at få bustransporten til at fungere, bl.a. fordi en del af bilisterne ikke respekterede den prioritering af trafikken, som hjemmeværnspersonalet forsøgte at gennemføre. Endvidere blev politiets escortkørsel for ambulancerne under og efter koncerten besværliggjort af, at folk på Skovmarkvej ikke efterkom politiets anvisninger.

 

De ordenspolitirelaterede opgaver gav ikke anledning til større problemer.

 

7.2.1 Sammenfatning af forklaringer afgivet af politiet vedrørende koncertens afvikling.

 

På baggrund af de afgivne forklaringer fra politiet m.v. kan følgende lægges til grund:

 

·        at politikommissæren under koncerten befandt sig i KST oprettet i beredskabscentrets kommandovogn på mark 11, hvorfra politikommissæren fungerede som operativ leder assisteret af koordinerende leder fra såvel politihjemmeværnet som militærpolitiet og Dansk Røde Kors

·        at militærpolitiet forestod trafikreguleringen

·        at hjemmeværnet forestod parkeringsanvisningerne

·        at politiet dels varetog ordensmæssige opgaver, dels assisterede militærpolitiet og hjemmeværnet

·        at politiets operative leder af hensyn til koncertens afvikling åbnede brand- og redningsvejen for almindelig kørsel

·        at en aflysning umiddelbart før eller under koncerten efter de kraftige regnbyger ville have haft uoverskuelige konsekvenser

·        at den overvældende publikumstilstrømning, mangelfulde skiltning, belysning og information tillige med de voldsomme regnbyger bevirkede, at forholdene efter koncertens afslutning delvis kom ud af kontrol

·        at politiet assisteret af hjemmeværnet og militærpoliti desuagtet fik trafikken afviklet om end med stor forsinkelse

·        at der ikke på noget tidspunkt efter politiets opfattelse var egentlig fare for publikums sikkerhed.

 

 

7.3  Beredskabscenter Aalborg.

(jfr. 16-2 til 16-3).

Der er foretaget afhøring af beredskabschefen, der var til stede som VIP-gæst, viceberedskabsinspektøren og beredskabsmesteren, der opholdt sig i KST-vognen, som radiooperatør med beredskabsforvaltningens eget radioanlæg, foruden politiradio og falckradio.

 

Det fremgår af forklaringerne, at der tillige var en holdleder og 2 brandmænd, som befandt sig ved et terrængående slukningskøretøj placeret nord for Skovmarkvej ud for mark 13.

Der var kun ganske ringe korrespondance på beredskabsforvaltningens radioanlæg, som fungerede upåklageligt. Der var på intet tidspunkt optræk til panik eller lignende i KST-vognen, om end der i perioder var meget travlt.

Omkring kl. ca. 21.15 bemærkede beredskabschefen og chefpolitiinspektøren, der befandt sig på VIP-området, at der var betænkeligt mange mennesker på koncertpladsen, specielt med en sammenhobning omkring indgangspartiet på Ny Tilskuervej. Som følge heraf holdt man et møde i KST-vognen, hvortil arrangørens repræsentant blev tilkaldt, og man drøftede, om koncerten burde stoppes. Beredskabschefen og chefpolitiinspektøren var oppe i en mobilkran for at få et overblik, og man blev enige om, at det var mest forsvarligt at gennemføre koncerten, fremfor at alle på én gang forsøgte at komme væk.

 

For at sikre en god flugtvej og for at løse problemet omkring ophobning af tilskuere bad beredskabschefen og politiet arrangøren om at nedlægge hegnet mellem mark 11 og indgangsslusen og i stedet lægge hegnet over grøften, der løb parallelt  med Ny Tilskuervej ud for koncertpladsen.

 

Man havde kontrolleret skiltningen m.v., der vedrørte beredskabsplanen forud for koncerten og fundet alt i orden. Beredskabschefen har ikke nogen tilsynspligt under koncertens afvikling, men da beredskabschefen var til stede fandt han, at det var hans pligt at påtale overtrædelse af vilkårene for lejlighedstilladelsen overfor arrangøren, hvilket skete under mødet i KST-vognen.

 

7.3.1 Sammenfatning af forklaringer afgivet af Beredskabscentret vedrørende koncertens afvikling.

 

På baggrund af de afgivne forklaringer fra beredskabscentret kan det lægges til grund:

 

·        at radiooperatørens opgaver forløb planmæssigt

·        at beredskabschefen på et tidspunkt under koncerten overvejede at standse koncerten på grund af ophobning af publikum ved indgangspartiet

·        at det efter rådslagning med arrangøren og politiet blev besluttet, at det var mindst risikabelt at lade koncerten fortsætte

·        at man i stedet besluttede at nedtage noget af  hegnet og lægge det over grøften ud for indgangs-partiet for at mindske presset ved indgangen og for at sikre en flugtvej.

 

7.4  Dansk Røde Kors.

( jfr. 20-1-1 til 20-1-7)

 

Der er foretaget afhøring af vagtchefen for Dansk Røde Kors, der var projektleder på Dansk Røde Kors’ indsats i forbindelse med koncerten. Der foreligger endvidere 2 skriftlige redegørelser fra henholdsvis vagtchefen og vagtlederen i ”hovedvagten” (samarittertelt).

 

Det fremgår heraf, at Dansk Røde Kors planlagde og koordinerede førstehjælpsindsatsen under koncertens afvikling. Vagtchefen opholdt sig under hele koncerten i KST-vognen, hvorfra han koordinerede  opgaverne. Der blev ført en ”radio-døgnrapport” fra kl. 12.38 til kl. 22.12, hvori skader og andre dispositioner er anført (jfr. 20-1-4). Efter kl. 22.12 var der ikke længere tid til at føre døgnrapport.

 

Der blev behandlet skønsmæssigt 100-150, der er journaliseret 89 behandlinger, men på et tidspunkt ophørte registreringen til fordel for behandling. Den sidste tilskadekomne blev behandlet kl. 06.30.

 

De forskellige skader bestod i store træk af berusede mænd, heraf én til observation, en psykisk uligevægtig, en med for højt blodtryk, en med kraftnedsættelse og føleforstyrrelse, en gravid med mavesmerter, et astma anfald, 3 personer med ildebefindende, en med forvridning af tidligere ankelbrud, to med formentlig brud efter fald, et epileptisk anfald, to knæskader, to med forvredet fod, en fødsel, der var gået i gang, en mand der havde slået hovedet alvorligt samt diverse småskader som f.eks. rifter, vabler og lignende, som blev behandlet i scenevagten.

 

Enkelte af skaderne kunne relateres til det voldsomme mudder, men en stor del af sygdomstil-fældene kunne være opstået hvor som helst.

 

Endvidere var der en del skader og udrykninger uden for koncertområdet, bl.a. èn alvorligt syg i en fastkørt bil, som der blev sendt ambulance til.

 

Alle livstruende og i øvrigt alvorlige skader blev behandlet hurtigt og korrekt, og mindre alvorlige skader blev nedprioriteret i fornødent omfang.

 

Ventetiden medførte, at folk blev utilfredse og utålmodige, nogle direkte aggressive.

 

Der blev foretaget i alt 16 ambulanceudrykninger. Der var et par ambulancekørsler til skadestuebehandling inden kl. 22.00, derefter fik man efter aftale med Falck sendt yderligere en ambulance til området, da tilkørselsforholdene langsomt blev mere og mere kaotiske med ekstra lang tid til afvikling af ambulanceturene til følge. Da publikum var aldeles uforstående over for ventetiden, blev det besluttet at afvikle så mange sygeture som muligt med ambulance, og på grund af det trafikale kaos, besluttedes det at afvikle alle ambulancekørslerne med blå blink og udrykningssignal, uagtet at det kun i to tilfælde var berettiget på grund af patientens tilstand.

 

Selve kommunikationen var velfungerende på pladsen, herunder til cheflægen, hvorimod der var mange udfald på radioen, når man skulle i forbindelse med Falcks vagtcentral i Brønderslev, hvilket forsinkede dispositionerne betydeligt.

 

Der var et utrolig godt samarbejde både med politiet, Falck og arrangøren. Hovedparten af de opståede problemer skyldtes regnvejret.

 

7.4.1 Sammenfatning af forklaringer afgivet af Dansk Røde Kors vedrørende koncertens afvikling.

 

På baggrund af de anførte forklaringer m.v. fra Dansk Røde Kors kan det lægges til grund:

 

·        at Dansk Røde Kors forestod førstehjælpsindsatsen under koncertens afvikling i samarbejde med Muskelsvindfondens cheflæge og Falck

·        at aktivitetsniveauet fra kl. ca. 18.00 var stigende og efter kl. ca. 22.00 steg markant

·        at ambulanceturene efter kl. 22.00 blev afviklet langsomt på grund af, at til- og frakørsels-forholdene blev mere og mere kaotiske

·        at radiokontakten til Falckcentralen i Brønderslev faldt ud ved opkaldene, hvilket forsinkede dispositionerne yderligere

·        at ambulancerne anvendte blå blink og udrykningssignal på grund af de trafikale forhold, bortset fra i to tilfælde, hvor det var nødvendigt på grund af patientens tilstand

·        at publikums utålmodighed og opførsel bevirkede, at ambulancekørslerne blev forcerede

·        at mange af de opståede sygdomstilfælde ikke var specielt relaterede til forholdene i koncertområdet

·        at Dansk Røde Kors’ beredskab fungerede tilfredsstillende.

 

 

7.5 Hjemmeværnet.

(jfr. 19-2 – 19-2-20)

Der er foretaget afhøring af lederen af Hjemmeværnsdistrikt Aalborg, lederen af den overordnede planlægning for hjemmeværnet, 6 kompagnichefer og 6 repræsentative hjemmeværnsmænd – i alt 14 personer.

 

Det fremgår af forklaringer, at det var Hjemmeværnets opgave at tilrettevise publikum, herunder publikum, der ikke havde løst billet, at tilrettevise køretøjer ind på parkeringspladserne, samt foretage afspærring af fyrværkeriområdet – herunder Skovmarkvej under selve koncerten. Hjemmeværnets opgave var formuleret således: ”Opgaven var bevogtning af fyrværkeriområdet og i den forbindelse også afspærring af Skovmarkvej ved koncertmarken under koncerten, samt anvisning- og tilrettevisning i forbindelse med parkeringsarealerne og tilskuervejene”.

 

Hjemmeværnet skulle ikke foretage egentlig færdselsregulering, hvilket personalet heller ikke er uddannet til. Efter beregning blev behovet opgjort til 95 hjemmeværnsfolk.

 

Man var i ledelsen af Hjemmeværnet betænkelig ved området, hvor koncerten skulle afvikles. Bekymringen gik på kapaciteten af det tilstødende vejnet, men da tilkørslen til koncerten var planlagt over mange timer, gik de største betænkeligheder på trafikken efter koncerten, hvor mange mennesker på samme tid skulle væk fra området. Man gjorde også lederen af trafikafviklingen ved politiet opmærksom på disse betænkeligheder.

 

Hjemmeværnet havde ikke betænkeligheder ved en eventuel evakuering i tilfælde af en storulykke, idet hegnet omkring koncertpladsen kunne lægges ned og publikum således kunne søge tilflugt i de frie områder.

 

Hjemmeværnet var orienteret om, at Skovmarkvej var udlagt som brand- og redningsvej, og at såfremt der skete en storulykke, hidrørte denne under det civile beredskab.

 

Udgangspunktet for parkeringen var mark 19 med adgang fra Luneborgvej og mark 15 med adgang fra Milbakvej. De øvrige marker var alternative marker, der først skulle tages i brug, når mark 19 og 15 var fyldte. Planerne blev dog flere gange lavet om af Muskelsvindfondens trafikkoordinator og politiet. Det var derfor vanskeligt for hjemmeværnet at planlægge endeligt.

 

Der er lavet beregning af parkeringspladsernes kapacitet, hvorefter der var plads til i alt 16.668 køretøjer (jfr. 14-17).

 

Muskelsvindfonden havde ansvaret for afmærkningsmateriellet, der skulle benyttes, men det blev opstillet af hjemmeværnet.

 

På selve koncertdagen mødte det tilsagte hjemmeværnspersonale som planlagt, og de planlagte briefinger med underledere og hjemmeværnspersonale blev afviklet efter planen. Hjemmeværnet medbragte sin egen KSN-vogn, hvor ledelsen befandt sig, ligesom der befandt sig en leder i KST.

 

På selve koncertdagen blev parkeringsplanerne endnu engang ændret af Muskelsvindfondens trafikkoordinator. Mark 19 kunne ikke benyttes til parkering, da den var for blød, og det var derfor nødvendigt at tage de alternative parkeringspladser i brug.

Afspærringen af fyrværkeriområdet blev opprioriteret med ekstra bevogtning op mod Hejbækvej.

Sidst på eftermiddagen, da regnen satte ind, løb hjemmeværnets personale ind i store problemer. Regnen medførte, at vejnettet begyndte at give efter med det resultat, at afviklingen af trafikken gik langsommere end forventet. På parkeringspladserne var det vanskeligt at få bilerne frem. Det medførte ophobning af trafik på de tilstødende veje – primært Skovmarkvej. Visse steder manglede der overkørsler til parkeringspladserne og 2 steder på Ny Tilskuervej manglede der plader over grøften. Hjemmeværnet måtte derfor bruge tid på at fremskaffe overkørselsmateriel m.v., hvilket medførte yderligere forsinkelser for publikum.

 

Hjemmeværnsmændene måtte endvidere fremskaffe halmballer og lignende for at udbedre kørevejene så godt, som det var muligt.

Det fremgår ligeledes af forklaringerne, at der var mange, som var kørt forkert, eller eventuelt var anvist forkert kørevej af Militærpolitiet. Der var eksempelvis trafikanter, der ikke skulle til koncert, men blot til Blokhus, og som var anvist at køre ad Skovmarkvej, hvilke man ligeledes brugte tid på at vise vej.

 

Der var VIP-gæster, der var anvist parkering på en bestemt parkeringsplads. Disse parkeringstilladelser var i sidste øjeblik ændret, hvilket hjemmeværnet ikke var orienteret om. Det medførte en del problemer for hjemmeværnet, idet presset på Skovmarkvej blev væsentlig forøget. Flere busser satte endvidere publikum af på mark 1, hvorefter mange på grund af manglende skiltning valgte at gå ad Skovmarkvej.

 

Hjemmeværnets ledelse forklarede endvidere, at der op til koncerten opstod trafikkaoslignende situationer, men da det ikke var muligt at få kontakt med Muskelsvindfondens trafikkoordinator, kunne man ikke få koordineret trafikken.

 

Der manglede skiltning på parkeringspladserne, således at publikum havde svært ved at finde vej til koncertpladsen, og der var ikke opsat tilstrækkelig belysning på parkeringspladserne og på de veje, som publikum skulle benytte, ligesom grøfter og lignende ikke var afmærket med minestrimler.

 

I flere tilfælde respekterede publikum ikke de anvisninger, der blev givet af hjemmeværnspersonalet. Ofte måtte de have assistance af politiet. Der var eksempler på, at publikum i flere tilfælde truede hjemmeværnsmændene, og i et tilfælde fik en hjemmeværnsmand en lussing af en gæst.

 

Vedrørende fyrværkeridelen fremgår det af forklaringerne, at der var posteret dobbeltposter på Skovmarkvej ca. 300 meter på hver side. Der var endvidere posteret poster omkring fyrværkeriområdet.

 

Under koncerten standsede fyrværkeriet pludseligt. I det samme strømmede publikum i tusindvis ud på Skovmarkvej fra koncertpladsen og videre ud på markerne. Hjemmeværnet forsøgte at skaffe assistance via KSN, men der var ikke personale dertil. Det var derfor umuligt for hjemmeværnsmændene at dæmme op for folkemængden.

Det var besluttet, at busserne efter koncerten skulle have fortrinsret til kørsel på Skovmarkvej, og at bilerne, der holdt på parkeringspladsen ud til Skovmarkvej, skulle ledes ud på Skovmarkvej, når der var plads hertil. Bilisterne fulgte imidlertid ikke hjemmeværnets anvisninger og kørte afspærringen ud mod Skovmarkvej ned, således at Skovmarkvej blev fyldt op med privatbiler, der spærrede for busserne. Først da politiet kom til stede, lykkedes det at få styr på frakørslen.

 

Hjemmeværnet har endvidere givet udtryk for, at Muskelsvindfondens ledelse efter koncertens afslutning beordrede hjemmeværnsfolkene til andre opgaver end planlagt, hvilket medførte, at man risikerede at miste radioforbindelsen og styringen af personalet, og da endvidere noget af personalet følte sig truet af publikum, besluttede hjemmeværnets ledelse kl. ca. 01.00 at kalde personalet til KSN. Dette meddelte man til politiets indsatsleder, og kl. ca. 02.00 var alt hjemmeværnspersonale samlet.

 

7.5.1 Sammenfatning af forklaringer afgivet af Hjemmeværnet vedrørende koncertens afvikling.

 

På baggrund af de afgivne forklaringer fra hjemmeværnet kan det lægges til grund:

 

·        at Hjemmeværnet var underlagt Muskelsvindfonden og Politiet afhængig af opgavens art

·        at Hjemmeværnet var underlagt politiet, hvor det opererede på offentlig vej og officielle parkeringspladser, mens det i øvrige sammenhænge var underlagt Muskelsvindfonden

·        at Hjemmeværnets opgave var bevogtning af fyrværkeriområdet og anvisning og tilrettevisning ved parkeringsarealerne og tilskuervejene og i den forbindelse med reference til Muskelsvindfondens praktiske koordinator

·        at Hjemmeværnet ikke blev tilstrækkeligt informeret om ændringerne i parkeringsplanerne

·        at der ikke var tilstrækkeligt med skiltning og belysning på parkeringsarealerne og adgangsvejene, samt at der manglede afmærkning af grøfterne i området

·        at Hjemmeværnets opgave udviklede sig til at omfatte egentlig trafikregulering m.v.

·        at publikum i flere tilfælde ikke respekterede Hjemmeværnets tilrettevisninger, og i flere tilfælde direkte truede Hjemmeværnets personale

·        at regnvejret ødelagde forholdene på stedet, men at vejnettet under alle omstændigheder var for lille og den midlertidigt anlagte tilskuervej for smal

·        at brand- og redningsvejen ikke blev friholdt, idet gående og kørende publikum blev blandet mellem hinanden på vejen

·        at Hjemmeværnet ikke havde tilstrækkelig med folk til de yderligere opgaver, som de blev pålagt i løbet af dagen og aftenen.

 

 

7.6  Militærpolitiet.

(jfr. 19-3 til 19-3-6)

Der er foretaget afhøring af lederen af militærpolitiet på Aalborg Kaserne, en militærpolitikaptajn, en næstkommanderende i militærpolitiet og 2 militærpoliti-soldater.

 

Det fremgår af forklaringerne, at Militærpolitikompagniet var underlagt politiet og deres opgave bestod i trafikregulering på det offentlige vejnet frem til parkeringsmarkerne, hvorfra hjemmeværnet skulle tage over. Der blev brugt 35 mand til opgaven.

 

Militærpolitiet havde egen kommandovogn, som blev betjent af en oversergent. Der var Militærpolitiposter ved rundkørslerne fra motorvejen, ved Gl. Vrå Slot/Kæragerholmvej, ved Milbakvej/Kæragerholmvej, Luneborgvej/Skovmarkvej samt Milbakvej/Skovmarkvej. Yderligere er sektion skulle holde vejnettet fri for parkerede biler i vejsiderne. Hver post medbragte en bil med fast radio, ligesom hver post havde en sektionsfører med radioforbindelse til KSN. Alle fik udleveret kort over området.

De blev alle briefet af politiets indsatsleder kl. 1300. De blev herunder instrueret om, at Skovmarkvej var brand- og redningsvej og skulle friholdes. De blev ikke instrueret om, at der måtte køre busser på Skovmarkvej.

 

Afviklingen af trafikken forløb planmæssigt frem til kl. ca. 1600 – 1700, men efter den første store regnbyge blev der meget travlt. Omkring kl. 19.00 var markerne 8b, 8c og 7a så opkørte, at Gl. Vrå Vej vest for slottet måtte afspærres i ca. 1 time med stor kø til følge, der forplantede sig helt op til rundkørslerne og motorvejen. Der opstod ligeledes kø af biler på Skovmarkvej ned mod bl.a. mark 8a. Der blev lavet ekstra indkørsler til disse marker, hvilket lettede trykket noget. Presset på motorvejen tog til og det var derfor ikke længere muligt for militærpolitiet  fortsat at udskille folk med særlige VIP-billetter og folk, som slet ikke skulle til koncerten. Det besluttedes, at alle biler måtte følge med strømmen ind i koncertområdet.

Da kompagniet mødte op, var man instrueret om, at mark 18 ved Luneborgvej/Skovmarkvej skulle være VIP-parkering, og at VIP’erne skulle køres derfra i busser til koncertpladsen. Først senere på dagen fandt man ud af, at dette ikke var tilfældet. Det viste sig også, at mange VIP’er havde fået udstedt kort med speciel kørselsvejledning til mark 18, som VIP-parkeringsmark, og da den var inddraget, kørte disse VIP’er forvildet rundt. På et tidspunkt måtte militærpolitiet have assistance af politiets motorcykelbetjente ved rundkørslerne, fordi folk ikke efterkom anvisningerne fra militærpolitiet. Det blev endvidere besluttet, at markerne 18, 2-4 og 7c skulle tages i brug til parkering, da Gl. Vrå Vej og indkørslerne til mark 7a, 8b og 8c var helt opkørte, ligesom mark 15 måtte lukkes på grund af regnvejret.

 

I løbet af dagen var der problemer på Skovmarkvej, idet gående, biler og busser var blandet mellem hinanden. Da koncerten startede, blev der nogelunde roligt, og militærpolitiet fik vendt skiltene på de veje, der skulle ensrettes i den anden retning.

 

Før koncerten sluttede, begyndte folk at køre hjem, og der blev igen travlt.

 

Efter koncertens afslutning gik en stor del af publikum op på Skovmarkvej for at få en bus. Omkring kl. 22.00 opstod der imidlertid kaos på Milbakvej og Kæragerholmvej. Der holdt så mange busser og biler i vejsiderne, at det var umuligt at komme frem. Kort før kl. 23.00 kørte to busser fast på Skovmarkvej, som derefter var spærret i ca. 3 kvarter. Busplanen brød sammen og publikum vidste ikke, hvor de skulle gå hen for at få fat i en bus. Der manglede skiltning og belysning og orienteringslystavler. Man henviste publikum til at gå til henholdsvis Milbakvej og Luneborgvej for at finde en bus der. Omkring kl. 02.00 begyndte trafikken at lette, således at der var mulighed for at lede flere busser ned af Skovmarkvej.

 

Efter koncerten trak arrangøren sig tilbage og overlod bushjemkørslen til Militærpolitiet, politiet og hjemmeværnet. Det fremgår ligeledes af forklaringerne fra flere af militærpolitiet, at flere af arrangørernes hjælpere var berusede.

 

7.6.1  Sammenfatning af forklaringer afgivet af Militærpolitiet vedrørende koncertens afvikling.

 

På baggrund af de afgivne forklaringer fra militærpolitiet kan det lægges til grund:

 

·        at militærpolitiets opgave var trafikregulering

·        at militærpolitiet var orienteret om, at brand- og redningsvejen skulle friholdes

·        at der i løbet af dagen opstod kødannelse på motorvejen og tilkørselsvejene på grund af, at flere af parkeringsarealerne og tilkørselsvejene blev opkørte og måtte lukkes

·        at VIP-gæsterne var fejlinformeret om parkeringsforholdene

·        at der i løbet af dagen opstod problemer med gående, busser og biler blandet mellem hinanden på brand- og redningsvejen

·        at bushjemkørslen ikke var tilstrækkelig organiseret.

 

7.7 Buschauffører.

 

Lederen af busselskabet (jfr. 22-1 og 22-1-3) har forklaret, at aftalen om bustransport blev indgået i begyndelsen af august måned 2002. Det er afhørtes opfattelse, at selve planlægningsdelen gik udmærket. Der var foretaget kapacitetsberegninger, der i stort omfang viste sig at holde.

Der henvises til punkt 6.4 – bus og transportforhold.

 

Afhørte har endvidere forklaret, at busdriften fungerede upåklageligt indtil kl. ca. 1600. Det gik galt, da man begyndte at lede privatbiler ind ad Skovmarkvej. Busserne kunne derved ikke overholde busplanen, og det var nødvendigt at sætte passagerer af på Luneborgvej og fortsætte derfra mod Brønderslev. Det er afhørtes opfattelse, at der manglede trafikregulering i rundkørslerne – busserne blev ikke prioriteret i forhold til privatbiler.

 

Efter koncerten skulle busserne køre i modsat retning på Skovmarkvej. Busserne var forsynet med skilte i forruden, der angav bestemmelsesstedet for hver enkelt bus.

Omkring kl. 2200 skulle 15 busser holde og vente på Skovmarkvej, og de resterende busser skulle hold på Milbakvej, og afhørte skulle herefter dirigere busserne ind på Skovmarkvej efter behov.

De første 5 busser skulle køre til Brønderslev, de næste 10 til Aalborg og derefter 16 VIP-busser.

På grund af de kaotiske forhold, bestemte afhørte sig for, at VIP-busserne først skulle køre ind på Skovmarkvej, parkere på de udlagte jernplader ved Mark 13, og derefter busserne til Brønderslev og Aalborg.

Omkring kl. ca. 2200 havde afhørte i alt dirigeret 31 busser ind på Skovmarkvej.

 

Det viste sig at være umuligt at få busserne på Skovmarkvej i drift, idet privatbilerne fra mark 1, 2, 3 og 4 og 6 benyttede Skovmarkvej på samme tidspunkt. Nogle forsøgte at regulere færdslen, men det lykkes ikke. Bustrafikken på Skovmarkvej gik i stå og blev stærkt forsinket.

 

Afhørte havde dagen forinden aftalt med DSB, at det var muligt at holde toget tilbage fra Brønderslev station. Toget, der oprindeligt skulle være afgået kl. 0100, kom først af sted kl. ca. 0345. Alle – undtagen 2 – kom med, som oprindeligt planlagt.

 

Afhørte traf aftale med ekspeditionssekretæren ved Aalborg Kommune om, at busserne til VIP-gæsterne også blev anvendt til almindelig bustransport. Den sidste VIP-gæst kom fra pladsen kl. ca. 0415.

 

Der blev endvidere kørt mange mennesker væk fra Milbakvej, hvor gæster efter koncerten i stort omfang havde søgt til. Den sidste gæst her blev kørt kl. 0350.

Endelig havde mange gæster søgt til Tylstrup, hvor sidste gæst blev kørt kl. 0240 enten til Brønderslev eller til Aalborg.

 

Afhørte har vedrørende  anvendelsen af Skovmarkvej som brand- og redningsvej forklaret, at han på et tidligt tidspunkt i planlægningen gjorde Muskelsvindfondens ledelse opmærksom på, at så var det fuldstændig umuligt for ham at fuldføre opgaven. Spørgsmålet blev ikke berørt siden.

Afhørte tænkte herefter  ikke derpå ved sin planlægning, og han har aldrig hørt om tilføjelsen med, at der maximalt måtte 2 køretøjer på Skovmarkvej ad gangen.

 

Afhørte har vedrørende eventuel fjernparkering forklaret, at det indgik i planlægningen, og det kunne have ladet sig gøre under forudsætning af, at busserne havde fri adgang til koncertområdet, og al anden kørsel i området var forbudt.

Afhørte stillede sig dog tvivlende overfor, om publikum ville have benyttet sig af den mulighed. I forbindelse med Cutty Sark og Formel 1 i Aalborg var der etableret fjernparkering med busdrift. Ingen benyttede sig af denne mulighed – folk ville køre så tæt til arrangementet som muligt.

 

 

Buschauffør 1 har forklaret, (jfr.22-2) at transporten af VIP-gæster til koncerten forløb uden problemer. Han havde forinden modtaget relevant information af sin leder af busdriften.

Afhørte skulle afvente på stedet på de udlagte træplade, og han var klar til at køre kl. ca. 2330 fra Skovmarkvej. På grund af, at de parkerede biler med udkørsel til Skovmark fik fortrinsret, kom afhørte først af sted kl. 0300. Han var den 2. sidste i rækken af busser, som ventede på Skovmarkvej.

Der blev kørt så langsomt, at kørslen skete i ryk på 2 –3 meter ad gangen, hvilket skyldtes, at der var gående mennesker overalt.

Folk var meget forvirrede. De vidste ikke, hvor de skulle stige på busserne, og hvilke busser de skulle køre med.

 

Busschauffør 2 forklaret, ( jfr.  22-3), at han forinden havde modtaget relevant information af sin leder af busdriften. Han forestod transport af gæster fra Brønderslev station til koncertpladsen.

Da afhørte første gang kom med gæster fra Brønderslev fik han af én fra Muskelsvindfonden at vide, at gæsterne skulle sættes af en andet sted end planlagt.

Vedrørende hjemkørslen forklarede afhørte, at kørslen frem til Skovmarkvej ad Milbakvej var meget vanskelig, ligeledes på grund af parkerede biler, som ikke respekterede parkeringsrestriktionerne. Han blev således meget forsinket, og da han nåede frem til Skovmark, holdt der ca. 30 busser foran ham. Han blev oplyst om, at en bus var kørt i grøften, som det tog ca. 2½ time at få trukket fri.

 

 

Buschaffør 3 har forklaret (jfr. 22-4), at han forinden havde modtaget relevant information fra sin leder af busdriften. Han forestod transport af gæster fra Aalborg Rutebilstation til koncertpladsen.

Kørslen op til koncerten fungerede udmærket indtil kl. ca. 1715, hvor al trafik i Tylstrup lå stille. Der var parkerede biler overalt, og det var næsten umuligt at komme igennem byen. Afhørte blev da orienteret om, at han ikke kunne benytte Skovmarkvej og måtte ændre plan, således at gæsterne blev sat af i rundkørslen, hvorefter han retunerede til Aalborg efter et nyt læs.

Efter koncerten kørte han frem til Milbakvej, og først da mange af de parkerede biler var kørt, var det muligt at komme frem til Skovmarkvej. Det var afhørtes vurdering, at eksempelvis en ambulance ikke kunne komme igennem på daværende tidspunkt. Da han var kommet ind på Skovmark var der masser af gående og sammenholdt med, at vejen var bladret, oplevede han det som en farlig situation. Der blev kørt så langsomt, at der kunne standses øjeblikkeligt, men det var ikke muligt at se, hvad der foregik på siderne af bussen. Publikum var sure, og der blev bl.a. smidt en havestol mod bussen.

På det tidspunkt var Skovmarkvej bestemt ikke egnet til bustransport, simpelthen fordi den var for smal. Det var uforsvarligt, og han kunne ikke forstå, hvem der havde godkendt en sådan fremgangsmåde. Det var hans opfattelse, at Skovmarkvej på det tidspunkt ikke kunne benyttes som redningsvej.

Da han skulle køre fra koncertpladsen med fuld bus, blev han mødt af en ambulance, der kørte modsat. Det lykkes den med besvær at komme forbi.

 

Buschauffør 4  har forklaret, (jfr. 22-5) at han kørte VIP-gæster fra forskellige hoteller i Aalborg til koncertpladsen. Han ankom til koncertpladsen omkring kl. 2000, hvor han kørte ad Skovmarkvej til Mark 1, hvor han satte sin gæster af og afventede samme sted indtil koncertens afslutning.

Da bussen var fyldt op efter koncerten, forlod afhørte pladsen. Det var forbundet med vanskeligheder, da pladsen efterhånden var kørt op. Det tog ham ca. 3 kvarter, før han kom ud på Skovmarkvej og væk fra området. Der var en del trafik på Skovmark, og der blev ikke reguleret færdsel. Først da en anden chauffør tog sagen i egen hånd, skete der noget.

 

 

7.7.1 Sammenfatning af forklaringer afgivet af buschauffører vedrørende koncertens afvikling.

 

På baggrund af de afgivne forklaringer fra buschaufførerne kan følgende lægges til grund:

 

·        at det lykkes meget fint at ramme den kapacitet, der var behov for

·        at den indledende planlægning fungerede udmærket – opfyldning af veje, klipning af grene mv. blev foretaget

·        at skiltningen var for dårlig – de var for små, og skiltene i området blev væltet af publikum

·        at der manglede trafikregulering efter koncerten

·        at instruktionen givet fra scenen var upræcis, idet der blev sagt, at busserne enten holdt til højre eller til venstre for scenen – gæsterne kom i tvivl, om det var set fra scenen eller set fra publikums side, hvilket bevirkede, at gående på Skovmarkvej først gik den ene vej og så den anden vej

·        at vejrforholdene havde mindre betydning for busafviklingen

·        at der manglede politi til at færdselsregulering især efter koncerten

·        at der ingen færdselsregulering var ved udkørsel fra parkeringspladserne

·        at Hjemmeværnet ikke var tilstrækkeligt instrueret

·        at der holdt privatbiler overalt uden for koncertområdet på sidevejene, herunder på Milbakvej,

·        at der  ikke var tilstrækkeligt politi til at håndhæve parkeringsrestriktionerne

·        at det var vanskeligt for redningskøretøjer at køre på Skovmarkvej i tiden fra kl. ca. 2330 til kl. 0300.

 

7.8 Sponsorer.

 

7.8.1 NEG-Micon.

(jfr. 13-1-3, 13-2 og 13-2-1)

Repræsentanten for NEG-Micon har forklaret, at man fra B&O i Paris-afdelingen i marts måned 2000 modtog en henvendelse fra Michel Jarre, at han ønskede at afholde en koncert, der relaterede sig til vedvarende energi. NEG-Micon fandt projektet spændende set ud fra en markedsføringværdi, og koncerten havde nogle spændende visioner.

 

Der blev indtil april måned 2001 arbejdet videre med projektet – hvor skulle det være, financering, sponsering mv.

Valget faldt på Gammel Vrå Enge, hvor firmaet havde opstillet en vindmøllepark, og de umiddelbare logistiske krav, var til stede.

Det var muligt at etablere ca. 8000 parkeringspladser, som man forventede, der var behov for. Man støttede sig til erfaring fra Herning-hallerne.

Der fandtes en mark som skønnes egnet med hensyn til stabilitet og kapacitet, hvor man kalkulerede med 50000 gæster, der hver skulle have 1 kvadratmeter til rådighed. Man støttede sig i den forbindelse til erfaring fra Roskildefestivalen.

 

I april måned 2001 tog NEG-Micon kontakt til en planteavlskonsulent for ad officiel vej at få kontakt med lodsejerne i området og få endelig fastslået, om projektet logistisk var realistisk.

 

Det var klart for NEG-Micon, at firmaet alene ikke kunne stå for projektet. Dels kunne man ikke alene financere de ca. 20 millioner kroner, som der blev budgetteret med, og dels kunne man ikke logistisk i firmaet løfte byrden alene.

 

Efter at have forelagt sine planer for Michel Jarres repræsentant, rettede man henvendelse til Muskelsvindfonden i eftersommeren 2001, som man vidste arrangerede Grøn Koncert mv. Muskelsvindfonden var interesseret, og der blev indgået aftale, om at Muskelsvindfonden arbejdede videre med projektet.

 

Den 11. september 2001 blev koncertprojektet offentliggjort ved et møde afholdt i Kulturministeriet.

 

I november måned 2001 blev der skabt og indgået aftale med Aalborg kommune og Elsam, der begge indgik som medsponsorer.

 

Muskelsvindfonden overtog aleneansvaret for projektet i begyndelsen af juli måned 2002. NEG-Micon havde herefter intet med projektet at gøre – udover at være sponsor.

 

Der var fra NEG-Micons side fuld tillid til, at Muskelsvindfonden kunne løfte opgaven med hensyn til beliggenhed mv.

 

Afhørte udtaler vedrørende VIP-arrangementerne, at disse forløb tilfredsstillende.

 

7.8.2 Elsam.

(jfr. 13-2)

En repræsentant for Elsam har forklaret, at firmaet havde 400 VIP-gæster og 2000 medarbejdere inviteret med som gæster. Firmaet var fuldt tilfreds med sponsoratet, og med enkelte kritikpunkter var man tilfreds med VIP-arrangementerne.

 

Elsam havde en del servicefolk på arbejde i området. Internt havde man drøfter, at såfremt der blev regnvejr, ville stedet blive godt mudret. Generelt havde man ikke betænkeligheder ved afviklingen af koncerten i Gammel Vrå Enge.

 

 

7.8.3 Aalborg kommune.

(jfr. 13-3, 15-1 og 15-2)

Borgmesteren i Aalborg har forklaret, at han blev præsenteret for projektet af sin servicechef lige efter, at det nye byråd var samlet, (efter årsskiftet 2001/2002).

 

Der blev arrangeret et møde, hvor borgmesteren og det nye byråd mødtes med Jean Michel Jarre personligt og indsamlingschefen fra Muskelsvindfonden på Aalborg Kunstmuseum, hvor de blev præsenteret for projektet. Da afhørte i forbindelse med præsentationen blev klar over, at der med stor sikkerhed var politisk flertal for projektet, gav han sin servicechef tilladelse til at arbejde videre hermed.

Kommunen har i forvejen afsat en sum penge til såkaldte brands – arrangementer som er beregnet på at promovere Aalborg kommune.

 

Det var Jean Michel Jarre, der havde bestemt datoen den 7. september 2002, idet koncerten skulle afvikles i en periode, hvor der var chance for godt vejr, ligesom man tog hensyn til ferieperioden i Danmark og Frankrig.

 

Afhørte havde herefter ikke mere med selve arrangementet at gøre, udover at afhørte på et tidspunkt kontaktede forsvarsministeren i forbindelse med planer om, at koncertpladsen under koncerten skulle overflyves af F16-fly, hvilket forsvarsministeren imidlertid afviste.

 

Afhørte bemærkede, at Aalborg kommune gerne ville have koncerten afviklet, men at dette på ingen måde indebar, at der blev lagt et politisk pres på politiet, beredskabscentret eller teknisk forvaltning.

 

Afhørte oplyste, at han ikke personligt på noget niveau havde været involveret i selve planlægningen, og han afviste, at han skulle have dikteret beredskabschefen, at koncerten skulle finde sted under alle omstændigheder.

 

Afhørte var af den opfattelse, at den helt overvejende årsag til, at koncerten udviklede sig, som den gjorde, var det voldsomme regnvejr, og at der var for lidt politi til at regulere færdslen på grund af de ekstreme vejrforhold.

 

Servicechefen ved Aalborg kommune har forklaret, at Aalborg kommune blev opmærksom på projektet omkring årsskiftet 2001-02, hvor det blev annonceret i medierne. Borgmesteren i Aalborg blev forelagt projektet. Borgmesteren synes det var en god ide, og Aalborg kommune kontaktede Muskelsvindfonden. Der blev straks indledt et samarbejde, om at skaffe det økonomiske grundlag for koncerten.

Den 28. januar 2002 forelå en magistratbeslutning, der gjorde det muligt for afhørte at indgå i et reelt samarbejde med Muskelsvindfonden.

 

Aalborg kommune ønskede ikke at indgå som arrangør, men udelukkende at være sponsor på lige fod med NEG-Micon og Elsam. Aalborg kommune kunne endvidere være Muskelsvindfonden behjælpelig med at henvise til relevante samarbejdspartnere.

 

Afhørte forklarede, at hun arrangerede et møde den 5. juli 2002 på Aalborg Rådhus, hvor relevante samarbejdspartnere var indkaldt.

Det var åbenbart for alle, at der var meget kort tid til planlægning, men alle var enige om, at planlægningen skulle ske i en positiv dialog.

 

Afhørte afviser, at der på noget tidspunkt i forløbet fra Aalborg kommunes side har været lagt politisk pres på Muskelsvindfonden, politiet eller Beredskabscenter Aalborg, for at koncerten skulle afvikles.

 

I tiden herefter koncentrede afhørte sig om VIP-arrangementet på Aalborg Kunstmuseum, som Aalborg kommune havde påtaget sig at afholde. Afhørte var hver dag op til selve koncertdagen på koncertpladsen og fulgte op hos arrangørerne på de forhold som vedrørte VIP-arrangementet. Når afhørte spurgte specifikt, oplyste Muskelsvindfonden, at det nok skulle blive lavet. Det skete bare ikke.

Det resulterede i, at afhørte følte det meget utilfredsstillende at stå med op til 700 VIP-gæster, som ikke fik det, der var lovet dem.

 

 

Ekspeditionssekretæren ved Aalborg kommunes serviceafdeling har forklaret, at man i Aalborg kommune var betænkelig ved koncertstedet, men Muskelsvindfonden så ingen problemer hermed. Aalborg kommune støttede sig til Muskelsvindfonden som arrangør af Grøn Koncert mv.

 

På et tidspunkt foreslog Aalborg kommune, at der blev etableret fjernparkeringspladser ved Gigantium i Aalborg, Varehuset OBS nord for Nørresundby, Hvorup Kasserne nord for Nørresundby og på Rutebilstationen. Derfra skulle gæster i busser køres til koncertpladsen.

Afhørte kender ikke grunden til, at planerne om fjernparkering blev opgivet.

 

Vedrørende parkering for VIP-gæster forklarer afhørte, at man udsendte nedenstående kort, (jfr. 15-1-1) til samtlige VIP-gæster, bl.a. med anvisning på, hvor der var mulighed for parkering på pladserne 18-19 – markerne nærmest Luneborgvej.

Fra parkeringspladserne ved Luneborgvej skulle der herefter være mulighed for bustransport frem til koncertpladsen.

 

Aalborg kommune har efterfølgende fået mange klager fra VIP-gæster over, at disse planer var ændret, og resulterede i, at VIP-gæster i privatbiler ikke vidste, hvor de skulle parkere.

 

Afhørte har forklaret, at han i dagene før koncerten var i koncertområdet. Der var masser af trafikanter, såvel gående som kørende. Allerede på disse dage var der trafikkaos, især  Skovmarkvej og Milbakvej, der var fuldstændig spærret.

Allerede da burde Muskelsvindfonden og politiet have sagt sig selv, at det simpelthen ikke gik. Afhørte gjorde projektlederen ved Muskelsvindfonden opmærksom på disse forhold. Denne slog det hen og tilkendegav, at det havde de styr på.

 

 

 

 

 

Mark 18 og 19

 

Bilag 15-1-1

 

Kort udsendt til VIP-gæsterne forud for koncerten.

 

Afhørte gjorde endvidere Muskelsvindfondens projektlederen opmærksom på den manglende belysning udenfor koncertpladsen. Der var simpelthen så mørkt, at det var umuligt at orientere sig. Projektlederen udtalte, at der på koncertdagen ville komme mere lys. Der blev ikke etableret mere lys i området.

 

Ekspeditionssekretæren tilkendegav vedrørende politiets rolle, at det for ham virker uforståeligt, at man til en koncert med 35.000 mennesker nøjedes med at sende 8-9 mand, mens der til en fodboldkamp med AAB og Silkeborg (max. ca. 10.000) sendes det samme, og til en rockerbegravelse sendes 25 mand til ca. 100 rockere.

 

Ekspeditonssekretæren har om VIP-arrangementet i øvrigt forklaret,

·        at der var inviteret ca. 700 mennesker af Aalborg kommune på Aalborg Kunstmuseum, hvor alt forløb tilfredsstillende

·        transporten fra Aalborg Kunstmuseum fungerede tilfredsstillende

·        ved ankomsten til koncertområdet, blev VIP-gæsterne ikke sat af, hvor det var planlagt

·        der var ingen officials fra Muskelsvindfonden til at udlevere vip-skilte

·        at Aalborg kommune har fået fuld valuta for sin sponsorpenge, hvilket konkrete målinger har vist

·        der var ingen officials fra Muskelsvindfonden til at lede gæsterne til restaurationsteltene

·        VIP-tribunen var ikke sektionsopdelt som aftalt, hvilket medførte at respektive sponsorgæster ikke kom til at  sidde på de rigtige pladser

·        der var ikke udlagt jernplader i det omfang, som var lovet

·        området bag VIP-tribunen var ikke tørlagt, hvilket gjort det umuligt for VIP-gæster at komme tørskoet ind i tribune

·        der blev ikke gjort noget, da problemerne blev påpeget overfor Muskelsvindfondens ledelse.

·        da koncerten var slut, var det planen at VIP-gæsterne skulle ledes til et aflukket område, hvor der skulle holde busser og vente, hvilket ikke skete

·        først efter 2 –3 timer lykkes det at få VIP-gæsterne med busserne.

 

 

7.8.4 Sammenfatning af forklaringer afgivet af sponsorerne.

 

På baggrund af de afgivne forklaringer fra sponsorerne kan følgende lægges til grund:

 

·        der manglede trafikkoordinering

·        der manglede uniformerede politifolk med autoritet til at afvikle trafikken

·        at hjemmeværnet og militærpolitiet ikke kunne løfte opgaven, set ud fra den betragtning, at folk ikke fulgte deres anvisninger

·        at området ikke var afspærret for almindelig trafik i periferien. Allerede inden generalprøven kørte der masser af personbiler på Skovmarkvej og de nærliggende veje

·        at der var etableret parkeringsplads for privatbiler i kendte vådområder

·        at turen fra indskrivningen af VIP-gæster  gik ad meget smalle træplader bag teltene

·        at turen fra teltet (bespisningsstedet) gik ad smalle træplader med dyb mudder på begge sider, til trods for aftale om jernplader i hele VIP-området

·        at turen efter koncerten tilbage til teltet var endnu vanskeligere end turen fra teltet til tribunen på grund af kørestole, der sad fast eller kæmpede for at holde sig på de smalle, fedtede træplader, som gled fra hinanden

·        at der manglede belysning fra pladsen til parkeringsarealerne

·        at publikum gik op og ned ad busser i fart

·        at forholdene fra koncertpladsen og frem til parkeringspladserne efter koncerten var kaotiske

·        at Muskelsvindfondens organisation ikke fungerede med hensyn til opfølgning og kontrol af indgåede aftaler

·        at der manglede generel information og kommunikation

·        at det var et sikkerhedsmæssigt problem, at der var så megen trafik på Skovmarkvej før, under og efter koncerten, og især, at der blev blandet gående og kørende trafikanter.

 

 

7.9  Tilskadekomne.

(jfr. 26-1)

Ved undersøgelsens begyndelse blev der rettet henvendelse Aalborg Sygehus Syd med henblik på at få skabt et overblik over antallet af tilskadekomne og skadernes art.

Efter aftale tilskrev Aalborg Sygehus Syd de tilskadekomne med anmodning om at rette henvendelse til politiet i Aalborg med henblik på at få klarlagt under hvilke omstændigheder og i hvilket omfang pågældende var kommet til skade. Der blev vedlagt  introduktionsskrivelse fra politiet, (jfr. 26-1-2). Der blev udsendt ca. 20 skrivelser, hvorpå 8 reagerede.

Styregruppen bestemte, at der ikke skulle gøres yderligere tiltag for at komme i kontakt med det samlede antal tilskadekomne.

 

I det følgende er der på kort angivet, hvor hver enkel tilskadekomst skete samt gennemgang af hver enkelt tilskadekomst.

 

 

 

 

Koncertpladsen

Mark 12

 

Ny Tilskuervej

 

Tilskadekomne 8

 

Tilskadekomne 7

 

Tilskadekomne 6

 

Tilskadekomne 5

 

Tilskadekomne 4

 

Tilskadekomne 3

 

Tilskadekomne 2

 

Tilskadekomne 1

 

 

Tilskadekomne 1 (jfr. 26-3 og 26-3-1), der er en ca. 52-årig mand, har forklaret, at han kl. ca. 02.30  gik fra VIP-tribunen på nogle jernplader på vej til de ventende busser. Jernpladerne var våde og glatte, hvorfor afhørte ikke løftede fødderne ret højt. Pludselig stødte den ene fod mod kanten af en jernplade og han faldt forover. Han blev i ambulance bragt til Aalborg Sygehus Syd, hvor det konstateredes, at han havde brækket venstre lårben på langs.

Efter faldet fik en bekendt hurtigt fat i en samarit, som i en slags moon-car kørte afhørte til samarittervagten. Efter ca. ½ time blev afhørte bragt til Aalborg Sygehus Syd i ambulance.

Han var iført kraftige snøresko og støvfrakke.

Afhørte anså uheldet for hændeligt, men mente dog, at vejret og føret samt for dårlig belysning har spillet ind.

Han var ikke påvirket af spiritus.

 

Tilskadekomne 2 (jfr. 26-4 og 26-4-1), der er en ca. 53-årig mand, har forklaret, at han umiddelbart efter koncerten forlod stedet ad Ny Tilskuervej mod nord. Der var stor kødannelse, og da køen begyndte at bevæge sig, hang hans højre fod fast i mudderet, og der lød et smeld fra foden. Afhørtes samlever hentede hjælp hos samaritterne, der kom efter nogle få minutter og hjalp ham ind i samaritterteltet. Her ventede han i ca. 1½ time, inden han i ambulance blev kørt til Aalborg Sygehus Syd, hvor det konstateredes, at en knogle i fodens yderside var revnet.

Afhørte havde i juli måned 2002 beskadiget samme knogle, men undersøgelser havde vist, at knoglen var ved at vokse sammen. Af samme grund havde afhørte medbragt krykker.

Afhørte angiver, at hans tilskadekomst skyldtes den megen mudder, samt måske skubben og masen i køen, ligesom der manglende belysning udenfor koncertpladsen hen til P-pladsen.

Afhørte var iført kraftige sko og regntøj.

(Ingen oplysninger om spiritusindtagelse).

 

Tilskadekomne 3 (jfr. 26-5 til 26-5-2), der er en 31-årig kvinde, har forklaret, at hun var ifølge med sin mand og forældre, hvoraf faderen var dårligt gående. De gik efter koncertens afslutning ad den Ny Tilskuervej, der var meget pløret og glat, i retning Milbakvej. Der var meget mørkt, og de blev nærmest ført af folkemængden. Afhørte fornemmede, at de gik over en grøft på en jernplade, og kort efter gik de over endnu en grøft. Hun var bange for at blive skubbet uden for pladen, som der var meget mudder på. Hun gled på jernpladen og vred om på foden. Afhørte blev herefter støttet af sin mand og mor, og med nogle pauser nåede de frem til deres bil. Bilen sad fast, men for 100 kr. trak landmanden, der ejer jorden, dem fri. De kørte til Aalborg Sygehus Syd, hvor det blev konstateret, at hun havde pådraget sig brud på ydersiden af højre ankel omkring knysten.

Afhørte, der var gravid i 8. mdr., var iført gummistøvler og regntøj.

(Ingen oplysninger om spiritusindtagelse)

 

Tilskadekomne 4 (jfr. 26-6 til 26-6-2), der er en 42-årig mand, har forklaret, at han forlod koncertpladsen ved indgangspartiet før koncerten var slut sammen med en masse mennesker. Afhørte gik ad Ny Tilskuervej i retning parkeringspladserne i nordlig retning. Afhørte var i forvejen dårligt gående på grund af en arbejdsskade – hans ben bliver stive at gå på i koldt vejr. Afhørte var varmt klædt på. På det anviste sted ud for mark 11 blev han presset af de øvrige gæster, således at han faldt ned i grøften, der går  langs med stien. Afhørte blev våd fra top til bund. Han råbte om hjælp – men ingen hjalp ham. Folk var hadske og egoistiske. Afhørte fortsatte videre i grøften, til han kom til et sted, hvor der var en gren, han kunne kravle op ad. Afhørte var nu i en skov, hvor han mavede sig frem til han kom til en lysning, hvor han kom op at stå. Afhørte gik herefter til en parkeringsplads, hvor han fik hjælp og blev bragt til samaritterteltet, hvor han fik tørt tøj på. Han blev derefter bragt til Aalborg Sygehus Syd.

Afhørte karakteriserede de sikkerhedsmæssige forhold som dybt uforsvarlige, og mener, at han var i livsfare, da han lå i grøften og mavede sig frem i skoven. Han var meget træt i skoven og overvejede at tage et hvil, eventuel sove lidt – men turde ikke, idet han var bange for at fryse ihjel. I skoven havde han nærmest været i chok og var ved at gå i panik.

Afhørte oplyste, at han var noget spirituspåvirket, idet han havde fået en del at drikke – men dog ikke mere end han hele tiden var klar over, hvad han lavede, og hvor han var.

 

Tilskadekomne 5 (jfr. 26-7), der er en 42-årig mand, har forklaret, at han under koncerten handlede i én af boderne på koncertpladsen. Efter at have handlet drejede han rundt, men venstre fod var sunket så dybt ned i mudderet, at foden hang fast, og han pådrog sig brud i en knogle i anklen. Han fik straks hjælp af andre gæster, og efter ca. 5 minutter var han under behandling i samaritterteltet. Ca. en time efter blev han bragt til Aalborg Sygehus Syd i ambulance.

Afhørte anser uheldet for hændeligt og har ingen kritik af arrangørerne. Det store problem var den megen regn.

Afhørte var iført gummistøvler.

Afhørte oplyser, at han var lettere påvirket af spiritus.

 

 

Tilskadekomne 6 (jfr. 26-8), der er en 32-årig mand, har forklaret, at han efter koncerten forlod koncertpladsen ad Ny Tilskuervej i retning mod de nordlige parkeringspladser. Der var masser af mennesker. Afhørte ville skyde genvej ind over en mark hen til P-pladsen. Efter at have gået ca. 200 meter faldt afhørte ned i en ca. 2 m dyb grøft, som han ikke havde set på grund af mørket. Han kunne ikke komme op ved egen hjælp, men hans bror trak ham op. Da afhørte begyndte at gå, fik han smerter i sin venstre fod. På en parkeringsplads fik de kontakt med en person, der ringede efter en ambulance. Det blev oplyst, at der kun var 2 ambulancer på stedet, så man vidste ikke, hvor lang der ville gå. Efter ca. 45 minutter fik de kontakt med et militærkøretøj, som kørte afhørte på Aalborg Sygehus Syd.

En røntgenfotografering viste, at venstre fod var forstuvet.

Afhørte var iført regntøj og kraftige lædersko.

Han var ikke påvirket af spiritus.

 

 

Tilskadekomne 7 (jfr. 26-9), der er en 47-årig kvinde, har forklaret, at hun  efter koncerten forlod koncertpladsen, og på mark 10 faldt hun i en grøft og forstuvede sin venstre fod. Afhørte blev af andre gæster kørt hen til deres bil, hvorefter hun af sin mand blev kørt på Aalborg Sygehus Syd, hvortil de ankom kl. 03.15 efter at have holdt i kø.

Afhørte var iført varmt tøj og lange vinterstøvler.

Hun var ikke påvirket af spiritus.

 

Tilskadekomne 8 (jfr. 26-10), der er en 30-årig kvinde, har forklaret, at hun var gravid i ca. 20. uge. Afhørte og hendes mand ankom til koncertpladsen omkring kl. 19.00. De opholdt sig på koncertpladsen til ca. ½ time før koncerten sluttede. Afhørte og hendes mand havde svært ved at orientere sig, da det var meget mørkt og ingen afmærkning eller anvisninger. Afhørte mente, de gik rundt fra kl. 23.00 til ca. kl. 02.00, hvor de søgte hjælp i et VIP-telt, idet afhørte var blevet meget træt, kold og udmattet. Der blev formidlet kontakt til samaritterne, hvorefter hun blev bragt til Aalborg Sygehus Syd, hvor hun blev undersøgt og udskrevet uden behandling.

Afhørte var iført regntøj og tennissko.

Hun var ikke spirituspåvirket.

 

7.9.1 Sammenfatning af forklaringer afgivet af tilskadekomne.

 

Følgende kan på baggrund af de afgivne forklaringer m.v. fra tilskadekomne lægges til grund:

 

·        at i følge Aalborg sygehus er der indbragt 19 tilskadekomne personer i forbindelse med koncerten.

·        at efter opfordring har 8 personer af disse kontaktet politiet.

·        at 6 af disse har fået konstateret skader, heraf 4 brud samt 2 forstuvninger.

·        at disse 6 skader til dels må anses for at være en følge af forholdene på og omkring koncertpladsen.

 

 

7.10    Kunstnere.

 

7.10.1 Aalborg Symfoniorkester.

Aalborg Symfoniorkesters leder (jfr. 28-1), har forklaret, at orkestret ankom til koncertpladsen kl. ca. 19.00 med bus og lastbil. I første omgang blev bilerne nægtet adgang af militærpolitiet, da Skovmarkvej var afspærret på grund af fyrværkeri. Først efter en forhandling med Muskelsvindfondens leder fik orkestret adgang.

Orkestret stoppede sin medvirken før koncerten var slut, da instrumenterne ikke tålte regn.

Afhørte var orienteret om, at ensretningen af Skovmarkvej var ændret, således at bussen skulle køre ad Skovmarkvej mod Luneborgvej.

Chaufføren havde fået den modsatte besked og bussen kørte således ad Skovmarkvej i retning Milbakvej.

Det resulterede i, at orkestrets bus mødte modkørende busser og gående, og orkestrets bus kørte i grøften, så det var nødvendigt at tømme bussen.

Det var ikke muligt umiddelbart at få trukket bussen fri, og orkestrets medlemmer måtte på anden måde forlade koncertområdet.

 

7.10.2  Jean Michel Jarre.

Der er til redegørelsen rettet e-mailhenvendelse til Jean Michel Jarre, (jfr. 28-4).

 

Jean Michel Jarres manager har til redegørelsen udtalt, (jfr 28-4-2), således:

 

”Dear Sir,

 

I acknowledge reception of your mail in Mr. Jarre’s adsence abroad.

 

As the artist’s representative and having being very involved with the organisation of the concert in Aalborg and also through my 16 years of experience of project management for Jean Michel Jarre, allow me to confirm that the unfortunate inconvenience caused by the exceptional weather conditions towards the end of the concert is truly a case off  ”force majeur” and entirely independent of any normal concert production preparations.

 

I must say that, in the name of Jean Michel Jarre and of my company, we were very impressed with the overall organisation and professionalism of the Danish production and organisation; we have rarely experienced such professionalism on our past performances over the continent throughout Mr. Jarre’s career.”

 

 Uautoriseret oversættelse.

”Jeg anerkender modtagelsen af Deres mail i hr. Jarre´s fravær i udlandet.

Som kunstnerens repræsentant og som involveret med organisationen af koncerten i Aalborg, og tillige gennem min 16-årige erfaring med projekter for Jean Michel Jarre, tillad mig at bekræfte, at de uheldige omstændigheder forårsaget af de ekceptionelle vejrforhold hen mod slutningen af koncerten helt sikkert er en force-majure situation, og helt uafhængig af en normal koncertforberedelse.

Jeg må sige på vegne af Jean Michel Jarre og mit eget firma, at vi var meget imponerede af den danske organisations produktion og professionalisme. Vi har sjældent oplevet sådan en professionalisme på kontinenterne under hr. Jarre´s karriere”

 

Manageren har siden telefonisk forklaret (jfr. 28-4-3), at organisationen bag Jean Michel Jarre var meget tilfreds med Muskelsvindfonden som arrangør. De var gennemført professionelle og alt blev udført til den planlagte tid. At koncerten udviklede sig som tilfældet, må betegnes som en force-majure situation.

 

7.11  Anmeldelser og klagere.

(jfr. 23-1 til 23-1-3 og 24-1 til 24-9)

 

7.11.1  Anmeldelsernes og klagernes art.

 

Der er modtaget følgende anmeldelser og klager:

 

2 skriftlige anmeldelser af arrangørerne for uagtsomt at have bragt tilskuernes liv og lemmer i fare,

 

2 skriftlige anmeldelser af politiet for at have givet tilladelse til koncertens afholdelse under de givne forhold, tildels for ikke at have stoppet godkendelsen eller skærpet kravene i løbet af den 7. september 2002,

 

6 skriftlige klager over, at sikkerhedsforholdene ikke var i orden.

 

Herudover er der i dagspressen fremsat kritik af forhold af sikkerhedsmæssig karakter.

 

De skriftlige anmeldelser og klager vedrører først og fremmest følgende forhold:

·        at adgangsvejene til koncertpladsen var for få og for dårlige og at dette bl.a. medførte en sammenblanding af gående og kørende

·        at indgangspartiet var underdimensioneret, hvilket medførte ekstreme kødannelser, uden nogen form for vejledning eller anvisning om adgangsveje

·        at der langs adgangsvejen til indgangspartiet var en dyb uskærmet og uafmærket grøft

·        at publikumsarealet var mudret og tilsølet med stor risiko for fald- og vridskader

·        at der ikke var tilstrækkelig afspærring af fyrværkeriområdet

·        at der efter koncertens afholdelse på ny ingen adskillelse var mellem gående og kørende, herunder adskillige busser

·        at der manglede information om bl.a. bustransporten

·        at der ikke var tilstrækkelig skiltning og belysning

·        at ambulancerne ikke kunne køre til og fra koncertpladsen

·        at der generelt manglede information og anvisninger fra arrangørerne, ligesom der ikke var tilstrækkeligt med politi og hjemmeværnsfolk til at tilrettevise folk.

 

Herudover har en hjemmeværnsmand indgivet anmeldelse om vold i forbindelse med, at han under sit arbejde med at regulere færdslen efter koncerten blev tildelt et slag i ansigtet med flad hånd af en bilist, der bad ham hjælpe med at få hans bil fri.

 

Yderligere en hjemmeværnsmand har anmeldt, at hun på jernpladevejen anlagt langs det østlige hegn til koncertpladsen blev påkørt af et motorredskab, en højdeløfter af mrk. Bobcat, hvorved hun og en del andre fodgængere blev puffet med i en dyb grøft øst for jernpladevejen.

 

7.11.2 Afhøringer af anmeldere og klagere.

 

Der er foretaget afhøring af i alt 11 anmeldere/klagere.

 

En anmelder (0-1 og 23-1 og 23-2-3) har i forbindelse med sin afhøring henvist til en fremsendt totalbeskrivelse, hvori han specielt har fremhævet sikkerhedsaspekterne. Det fremgår bl.a. af beskrivelsen, at anmelderen og hans gruppe ankom til Aalborg Rutebilstation kl. 15.35 og efter at have stået i kø indtil kl. 16.45 kom med en bus, der uden trafikale problemer kørte til Gl. Vrå Enge. Bussen forlod herefter asfaltvejen og kørte på en smal grusvej, hvor der var mange gående i samme retning. Anmelderen anfører, at denne sammenblanding mellem bus og gående skønsmæssigt stod på ca. 1 kilometer. Da buschaufføren tilsyneladende ikke præcist vidste, hvor passagerne skulle sættes af, resulterede det i, at flere passagerer sprang af og på bussen, mens den var kørende.

Ved indgangspartiet var der kl. ca. 17.30 total pløre, således at der efter anmelderens skøn allerede på det tidspunkt var stor risiko for faldulykker. Det samme var tilfældet på selve koncertpladsen, hvor publikum stred sig igennem i decideret søle, som efterhånden udviklede sig til en tykkelse på ca. 5 cm, og lige før koncerten skulle i gang var totalt tilsølet overalt.

Anmelderen beskriver, at han bemærkede en el-crosser med en ældre gangbesværet dame, der forgæves forsøgte at blive bugseret hen mod indgangen, og en ældre gangbesværet herre, der stred sig med sin stok igennem sølet ned mod scenen, og som efter anmelderens skøn burde have været afvist ved indgangen, da det på dette tidspunkt var åbenbart, at pladsen kun var for folk, der havde et godt bentøj.Anmelderen var selv ved at miste orienteringen i det begyndende mørke i forbindelse med et toiletbesøg.

Anmelderen fandt selve koncerten flot og betagende.

Umiddelbart efter koncerten beskriver anmelderen, hvorledes der fra scenen blev givet en sikkerhedsmeddelelse, hvoraf det bl.a. fremgik, at der var mange privatbiler, der var kørt fast, og man opfordrede folk til at tage bussen i stedet, og de, der skulle med bussen, skulle gå ned mod scenen til venstre, hvor der ville være udgang, men der var ingen besked om, hvor man skulle finde busserne.

Ved udgangen til venstre for scenen var der lavet et ca. 4 meter bredt hul i hegnet og her var tilsølingen størst, ligesom der skulle forceres en ca. 20 meter bred bræmme, hvis overflade var særdeles sølet. Efter at være kommet ud på den 3 meter brede vej (Skovmarkvej) beskriver anmelderen, hvorledes han stod imellem tusinder af mennesker, vejen var uoplyst, der sås ingen synlige skilte, der var ingen officials og der blev ikke givet nærmere informationer fra scenen. Anmelderen  beskriver detaljeret, hvorledes han og hans selskab i flere timer forgæves forsøgte at komme med en bus, og hvorledes der var en sammenblanding af gående og busser på vejnettet. Kl. ca. 02.40 lykkedes det anmelderen og hans selskab, som havde begivet sig til fods mod Sulsted, at blive taget op af en bus, hvorefter de ankom til Aalborg kl. godt 03.00.

 

Anmelderen er efterfølgende afhørt og henviste til den fremsendte beskrivelse. Afhørte oplyste på forespørgsel, at han ikke på noget tidspunkt overværede episoder, som gav anledning til panik eller oplevede mennesker, der rent faktisk var gået i panik. Det er dog afhørtes klare opfattelse, at var der opstået en paniksituation, ville publikum have været i livsfare. Afhørte mente, at arrangørerne ikke havde arbejdet ud fra et forsigtighedsprincip, nemlig at forsøge at eliminere de risici, som det var muligt at forudse til et absolut minimum.

 

En anmelder (0-2-1 og 24-1) har forklaret, at han ankom med bus fra rutebilstationen i Aalborg kl. ca. 18.00 og blev sat af på Luneborgvej. Der var ikke opsat skilte, der viste vejen, så han fulgte med strømmen af gående og kørende. Afhørte gik videre ad Ny Tilskuervej, og da han kom ud for ca. mark 9, begyndte køen til indgangen. Der var godt smattet og propfyldt med mennesker ved indgangen, og afhørte var blandt de sidste, der skulle vise billet, hvorefter der fra fri adgang.

I forbindelse med at afhørte kom ind på koncertpladsen, stod der masser af mennesker, der blev stående lige indenfor indgangen, og da man fortsatte med at lukke mennesker ind bagfra, opstod der en farlig og ubehagelig situation, idet folk blev ved med at skubbe på bagfra. Situationen var fuldstændig som på Roskildefestivalen, hvor den tragiske situation netop opstod, fordi folk blev ved med at skubbe på bagfra. Afhørte bemærkede ingen kort eller anvisningsskilte, således det var muligt at orientere sig.

Afhørte overværede koncerten i ca. 1 time, hvorefter han forlod koncertpladsen samme vej, som han var kommet. Det var meget vanskeligt at komme væk, fordi der stod mennesker udenfor hegnet og spærrede for passagen, således at der i realiteten kun var ca. 1 meter at gå på. Afhørte oplevede det som farligt at gå ved siden af grøften, hvor han så, at enkelte faldt i grøften, dog uden at komme til skade. På et tidspunkt blev der lagt noget hegn over grøften, men hegnet var uegnet at gå på grund af, at de var maskede.

Da afhørte nåede frem til mark 10, besluttede han at gå op over denne  til Skovmarkvej. Ca. midt på marken stod der 2 hjemmeværnssoldater og diskuterede, hvorledes de skulle forhindre folk i at gå der. Der blev affyret fyrværkeri på en mark, der lå umiddelbart foran afhørte. Afhørte så ingen form for afspærring i form af minestrimmel eller lignende af området, hvor der blev affyret fyrværkeri. Afhørte gik videre over mark 10 og videre ad Skovmarkvej mod Luneborgvej, hvor det for alvor var kaotisk. Afhørte så ingen synligt politi.

Afhørte finder ikke, at det var vejrets skyld, at koncerten forløb, som den gjorde. Det var et pænt publikum, og det var udelukkende deres fortjeneste, at der ikke skete alvorlige ulykker.

 

En klager (0-4 og 24-2) har forklaret, at han ankom i bil kl. ca. 18.00 og parkerede på plads nr. 7, der ikke var markeret med nummer eller lignende. Der var ingen vejledning i form af skiltning eller lignende til koncertpladsen, men afhørte fulgte strømmen og gik ad den midlertidige anlagte tilskuervej frem til indgangen. Afhørte var fuldt tilfreds med selve koncerten, der fuldstændig levede op til hans forventninger. Under koncerten så afhørte flere, der faldt på grund af den megen mudder, men alle kunne hjælpe sig selv. Afhørte forlod koncertpladsen, før koncerten sluttede, gennem et hul i området bag VIP-området. Afhørte gik meget langsom fremad på Skovmarkvej. På grund af de mange mennesker oplevede han det som ubehageligt, idet der blev skubbet, og der tillige manglede lys og afspærring. På et tidspunkt blev der råbt, at en ambulance skulle igennem, men ambulancen måtte opgive og vende tilbage udelukkende på grund af de mange mennesker, der simpelthen ikke kunne flytte sig. Afhørte finder, at arrangørerne i stedet for at give vejret skylden, burde være taknemmelig over, at vejret artede sig som tilfældet var, idet det var stærkt medvirkende til, at publikum forlod koncertpladsen spredt over et længere tidsrum. Publikum opførte sig eksemplarisk. Det virkede som om folk virkelig beherskede sig for ikke at gå i panik.

 

 

En klager (0-5 og 24-3) har forklaret, at han opholdt sig på marken på den østlige side overfor den østlige indgang til det indhegende koncertområde. Afhørte finder, at den generelle sikkerhed omkring den østlige indgang til koncertpladsen ikke var i orden forstået således, at såfremt alle gæsterne i panik skulle ud, ville det have været meget vanskeligt, idet området efter afhørtes vurdering var meget lille. Dette resulterede bl.a. i, at mange efter koncertens afslutning efter at være kommet ud fra det indhegnede koncertområde, sprang over eller forsøgte at springe over bækken. Afhørte så 6-7 falde i bækken. Han så dog ingen, der kom til skade. Der var ingen official til at assistere og vejlede i forbindelse med udgangen, da koncerten sluttede. Afhørte finder således, at såfremt der var opstået en paniksituation, ville det have været umuligt at få folk evakueret hurtigt nok, fordi området var for lille og adgangsvejene for smalle, ligesom det ikke var muligt for ambulancer at benytte den østlige vej, som var propfyldt med mennesker. Afhørte bemærkede dog ingen ambulancer på stedet.

 

En klager (0-6-1 og 24-4) har forklaret, at da han gik ad Ny Tilskuervej, var der en gigantisk kø af mennesker, og han stod i kø i ca. 1 time, før han nåede frem til koncertpladsen kl. ca. 20.30. Han så ingen officials under turen i køen frem til indgangen, og der var heller ikke nogen form for vejledning eller styring på køen. Afhørte så mange gå i den modsatte retning på vej hjem og flere udtalte, at man måtte opgive og gå hjem, da alt var kaos og farligt på pladsen.

Da afhørte nåede frem til indgangen, var billetkontrollen nedlagt. Afhørte og hans selskab gik kun ca. 10 meter ind på koncertpladsen. Der var intet lys og ingen officials på stedet, flere personer faldt på grund af jordbundsforholdene.

Afhørte og hans selskab gik over hegnet, der var lagt over grøften tæt ved indgangen og tog opstilling på marken, men da de dårligt kunne høre fra denne position, forlod de stedet efter de første 3 numre. På vej væk fra stedet bemærkede afhørte bl.a., at der tæt på deres vej var et betydeligt nedfald af diverse gnister og glødende genstande fra omkring mark 9 og 10. Afhørte så en mor med et mindre barn i området, hvilket virkede uforsvarligt. Området var tillige uoplyst og uafmærket. Afhørte og hans selskab bemærkede ingen officials på deres vej væk. Først på Luneborgvej så de sådanne, formentlig hjemmeværnsfolk. Afhørte havde set et par mennesker falde ned ad kanterne til grøften ved Ny Tilskuervej, mens de var på vej væk fra koncertpladsen, men ikke bemærket nogen skadede personer, ligesom afhørte heller ikke havde bemærket ambulancer.

Afhørte finder, at der generelt var for lidt lys, ingen eller for få skilte med anvisninger, mangelfuld afmærkning, manglende vejledning og regulering af færdslen, manglende politifolk med faglige egenskaber og autoritet, ligesom afhørte finder, at pladsen i sig selv under de foreliggende omstændigheder var farlig, hvis der udbrød panik ved f.eks. en ulykke.

 

 

En klager (0-8 og 24-6) har forklaret, at hun og hendes kæreste parkerede på Luneborgvej og gik ad den midlertidige anlagte vej til indgangen ved koncertpladsen, hvilket forløb problemløst. Det tog dog lang tid, fordi for mange mennesker skulle ind ad den samme indgang. Selve koncerten forløb fint og nok var der mudder på pladsen, men det gik. De forlod koncertområdet kl. ca. 22.45 og gik til venstre for at gå ad samme vej tilbage. Afhørte oplevede det nu sådan, at der straks opstod en flaskehalssituation, og da der var masser af mennesker, gik det meget langsomt. Arrangørerne havde ikke orienteret folk om, at dem, der skulle med bussen, skulle gå til højre, og dem, der skulle med bil, skulle gå til venstre, hvilket bevirkede, at masser af mennesker gik den forkerte vej og måtte vende om. Lige inden afhørte kom til den egentlige flaskehals, bemærkede hun, at der kom en ambulance med blåt blink. Alle ville give plads, men det var ikke muligt på grund af hegnet til koncertpladsen og grøften. Afhørte så ingen, der faldt i grøften, men hun så i hvert fald 2, der vrikkede om og faldt, ligesom hun selv faldt og slog ansigtet mod trådhegnet, dog uden at komme til skade. Der var ikke noget hjælp at hente fra officials. Afhørte bemærkede endvidere, at belysningsforholdene var dårlige på den midlertidige anlagte vej. Der gik således lidt over 2 timer, før de var fremme ved deres bil.

Afhørte fremhævede specielt, at hun fandt, at indgangspartiet var for lille, at til- og afgangsvejen var for smal og ikke ordentlig belyst, at der var for få officials til at hjælpe og tilrettevise. Hun finder ikke, at vejret havde væsentlig betydning i relation til disse forhold.

En klager (0-9 og 24-7) har forklaret, at han ankom med bus til koncertstedet kl. ca. 20.10 og gik ad bl.a. Ny Tilskuervej frem mod indgangsstedet. Da de nåede frem til omkring mark 9-10, startede en uafbrudt kø af gående. Det var begyndt af blive mørkt, og afhørte blev urolig bl.a. på grund af den megen dybe grøft på den sydlige side, som ikke var afmærket eller belyst eller havde nogen form for afskærmning. Afhørte røg selv i grøften en enkelt gang, men kom dog ikke til skade. Afhørte så ingen skilte med anvisninger af nogen art på sin vej frem mod indgangen, og der var heller ingen officials at se, før de stod ved indgangen og fik kontrolleret deres billetter.

Da afhørte og hans selskab havde hørt de første 4-5 numre af koncerten, besluttede de sig for at forlade stedet, idet de følte, at det kunne være farlig at forblive der, ligesom afhørte var bange for, at der skulle opstå problemer eller farlige situationer, når alle på et senere tidspunkt samtidig skulle ud. Afhørte og hans selskab begav sig i retning ad busholdepladsen på mark 1 ad Ny Tilskuervej og op ad slaggervejen i retning mod Skovmarkvej, hvor de imidlertid blev stoppet af formentlig nogle hjemmeværnsfolk, som oplyste dem om, at vejen fra dette sted var spærret på grund af fyrværkeri. Efter forgæves at have spurgt om vej til busserne, lykkedes det for afhørte selv at finde frem til busserne på mark 1.

Den bus afhørte og hans selskab kom med, kørte ca. 15 minutter efter musikkens ophør. Bussen sad fast et par gange på vej ud fra marken, men det lykkedes passagererne at få den skubbet fri. Da de kom ud på Skovmarkvej, befandt de sig straks i en lang kø af biler på vejen, og det gik kun langsomt fremad. Herunder bemærkede afhørte, at der bagfra kom en ambulance med blåt blink, som i hvert fald i ca. 1 kvarter ikke kunne komme frem. Afhørte bemærkede ingen form for færdselsregulering, før de nåede frem ved krydset Skovmarksvej/Luneborgvej.

Afhørte finder, at problemerne hovedsagelig bestod i dårlige lysforhold på koncertpladsen, dårlige bundforhold på koncertpladsen, mangelfuld anvisning med skilte på og ved pladsen, manglende orientering ved indgangsstedet og manglende afskærmning ved grøften syd for indgangen.

 

En klager (0-10 og 24-8) har forklaret, at han sammen med 5 andre rejste med tog fra Sjælland til Aalborg, hvortil de ankom kl. 17.30. Efter at have stået i kø i 1 ½ time kom de med en bus til koncertstedet, hvor de blev sat af på Skovmarkvej. Afhørte gik herefter skråt over mark 10, så de kom ind bagerst i den kø af mennesker, som stod i nærheden af indgangen. Der var ingen skilte langs vejene frem til området og heller ingen officials med anvisninger, så afhørte og hans selskab fulgte blot strømmen af mennesker. Afhørte fandt vejbelægningen på vejen hen til indgangsstedet fast og ufarlig, men med vandpytter, dog var der en ret dyb grøft til venstre for dem i gangretningen, hvilken grøft ikke var afspærret på nogen måde.

Afhørte var fremme ved indgangen kl. ca. 20.30, hvor deres billetter blev kontrolleret. Der var en del mudret omkring indgangspartiet, ligesom selve pladsen var meget mudret. Det var på et tidspunkt svært at orientere sig, og afhørte og hans selskab måtte bruge mobiltelefoner for at finde hinanden. Der var kun lidt lys på pladsen, og afhørte så ingen skilte med angivelse af nødudgange eller andet. Han så heller ingen officials på pladsen.

Afviklingen af selve koncerten gik godt, og han så ikke nogen uheld eller tilskadekomne.

Efter koncertens afslutning kl. ca. 23.15 begav afhørte og hans selskab sig bort fra koncertpladsen. De gik mod vest ind over hjørnet af mark 13 og ud på Skovmarkvej. Der var på dette tidspunkt givet nogen anvisninger over højttaleren, noget om busserne. Afhørte og hans selskab ville tage med bus tilbage til Aalborg, men de så ingen vejledning, ingen officials og ingen skiltning ved deres afgang fra pladsen. De gik på Skovmarkvej mod vest. Der var en del kørende busser ud for mark 13, og dette gav efter afhørtes mening nogen farlige færdselsforhold, idet en masse gående tilskuere samtidig myldrede ud på Skovmarkvej mellem busserne. Da afhørte og hans selskab havde gået et stykke vej, satte de sig ned og afventede en bus, men på et tidspunkt blev der råbt, at en bus var gået i stå, og at de skulle fortsætte med at gå mod vest, hvor der skulle være ledige busser. De begav sig herefter videre ad Skovmarkvej mod vest. Der var grøfter langs vejen, ingen afskærmning eller afmærkning og intet lys. Afhørte mener dog ikke, at grøfterne ved vejen var specielt dybe. På Milbakvej kom afhørte og hans selskab med en bus. På vejstrækningen mellem koncertpladsen og opsamlingsstedet på Milbakvej, havde afhørte ikke set nogen officials eller nogen form for færdselsregulering.

Afhørte så ikke nogen tilskadekomne i forbindelse med arrangementet.

Afhørte mener, at de væsentligste problemer ved koncertens afvikling, var de smalle adgangsveje, manglende skiltning, manglende belysning, for få udsalgssteder for drikkevarer og for få indgange (sluser) for publikum.

 

En klager (jfr. 24.10.1 – 2410.3)  har dels anmodet om aktindsigt i beredskabsplanerne og dels i medierne udtrykt misbilligelse af, at politiet undersøgte sig selv. Klageren har forklaret, at han ikke var til stede under koncerten.

Afhørte fandt det imidlertid kritisabelt, at indgangspartiet kun var indrettet med maximalt 10 sluser, hvilket ifølge afhørtes beregninger med 20 sekunders visitation til hver gæst ville medføre, at det ville tage godt 16 timer at lukke 30.000 mennesker ind.

Afhørte var af den opfattelse, at Jean Michel Jarre i sin kontrakt havde krævet, at gæsterne blev visiteret forinden adgangen til koncertpladsen.

 

Afhørte fandt det ligeledes kritisabelt, at arrangørerne ikke forinden koncerten havde undersøgt jordbundsforholdene. Arrangørerne burde have sagt sig selv, at det var problematisk at arrangere en koncert i en eng, og at man måtte påregne, at der kunne forekomme regn.

Afhørte mente, at det var meget problematisk, såfremt Beredskabscentret i Aalborg først dagen før koncertens afholdelse blev inddraget i godkendelsesforløbet og samme dag godkendte arrangementet, men at det var  i orden, såfremt Beredskabscenter Aalborg havde været inddraget i hele planlægningsprocessen.

Afhørte gav udtryk for, at det var et udbredt rygte i Aalborgs kulturliv, at borgmesteren havde dikteret, at koncerten skulle finde sted under alle omstændigheder.

Afhørte var af den opfattelse – efter hvad han hørt fra gæster, der var til stede – at belysningen uden for koncertpladsen ikke var god nok, og han stillede sig tvivlende overfor, om arrangørerne havde sørget for panikbelysning på de omliggende veje og parkeringspladser, om  tilgangsvejen var befæstet godt nok, ligesom han mente, at koncertpladsen ikke i tilstrækkeligt omfang var belagt med flis.

Afhørte mente ikke, at informationerne fra arrangørernes side havde været gode nok, og han var af den opfattelse, at Muskelsvindfondens reelle formål havde været at tjene penge, og ikke – som det havde fremgået af pressen – at indhøste erfaringer som arrangører af en koncert i denne størrelse.

 

 

 

7.11.3  Sammenfatning af forklaringer afgivet af anmeldere og klagere.

 

På baggrund af de afgivne forklaringer fra anmeldere og klagere kan følgende lægges til grund:

 

·        at indgangspartiet til koncertpladsen var for lille og med for få ”sluser”

·        at til- og afgangsvejene var for smalle

·        at der var utilstrækkelig belysning og manglende anvisningsskilte på koncertpladsen og adgangsvejene

·        at grøften langs Ny Tilskuervej ikke var afmærket og afspærret

·        at der var for få officials til at tilrettevise publikum

·        at der manglede information fra scenen

·        at der manglede synligt politi med autoritet

·        at afspærringen af fyrværkeriområdet var mangelfuld

·        at selve koncertpladsen på grund af bundforholdene var farlig

·        at der var en sammenblanding af gående, biler og busser på brand- og redningsvejen

·        at det var umuligt eller vanskeligt for ambulancerne at passere på brand- og redningsvejen og den midlertidigt anlagte tilskuervej

·        at vejret ikke var hovedårsagen til de kritisable forhold

·        at der i Aalborgs kulturliv gik et rygte om, at borgmesteren havde dikteret beredskabschefen, at koncerten skulle finde sted under alle omstændigheder

·        at arrangørerne ikke forinden havde undersøgt jordbundsforholdene tilstrækkeligt.

 

 

 

7.12  Lodsejere.

(jfr. gruppe 29, 1-9)

Der er foretaget afhøring af 8 lodsejere, som overværede koncerten som gæster.

 

Det fremgår af forklaringerne, at de alle fandt, at selve koncerten var flot og en kæmpe oplevelse, men de har flere kritikpunkter af forløbet.

Flere af lodsejerne har forklaret, at der om aftenen opstod kaos ved indgangspartiet bl.a. fordi der stod mange ”gratister”, og først efter, at hegnet var blevet lagt ned, kunne folk komme ind. Koncertpladsen var på dette tidspunkt et stort mudderhul.

 

Det fremgår endvidere af forklaringerne, at de fandt belysningen og skiltningen i hele området mangelfuld, at fyrværkerimarken ikke var forsvarligt indhegnet, ligesom der ikke var belysning på Ny Tilskuervej vest for mark 8b.

 

Efter koncerten har flere af lodsejerne forklaret, at Skovmarkvej var helt fyldt op med biler og gående. En af lodsejerne bemærkede, at en ambulance med udrykning, der kørte ad Skovmarkvej og videre ad Milbakvej, var ca. 1 time om at komme ud af området.

 

Samtlige lodsejere har forklaret, at den trafikale afvikling var uacceptabel bl.a. fordi gående og bilister blev blandet sammen.

 

Der manglede politifolk, ligesom der heller ikke var tilstrækkeligt med hjemmeværnsfolk og militærpoliti til at dirigere færdslen.

 

Flere af lodsejerne har endvidere forklaret, at valget af parkeringsarealer var forkert, og at vejnettet generelt var for lille. Lodsejerne fandt ikke, at de var blevet taget med på råd i tilstrækkeligt omfang.

 

En af lodsejerne har forklaret, at han havde 6 mand på tre traktorer kørende indtil kl. 06.00 om morgenen, som hjalp med at slæbe fastkørte biler fri, først i området ved Milbakvej, senere i området omkring Gl. Vrå Vej ved markerne 7, 7a og 8a og 8b.

 

Flere af lodsejerne oplevede ligeledes, at publikum optrådte respektløs overfor hjemmeværnsfolkene, og lod hånt om de anvisninger, som de fik af hjemmeværnet. Der blev parkeret i vejsiderne på Luneborgvej, Milbakvej og Engvej med store trafikale problemer til følge, ligesom flere bilister fjernede opsatte vejtavler med P-forbud og smed dem i grøfterne.

Ingen af lodsejerne bemærkede folk, der kom til skade eller var i slagsmål, eller i det hele taget folk, der var i panik, hvorimod der var en del fulde folk.

 

7.12.1  Sammenfatning af forklaringer afgivet af lodsejere, som overværede koncerten som gæster.

 

På baggrund af de afgivne forklaringer fra lodsejerne, der tillige deltog som publikum, kan det lægges til grund

 

·        at indgangsforholdene var kritisable

·        at den trafikale afvikling ikke var tilfredsstillende

·        at der var utilstrækkelig belysning og skiltning i området

·        at flere af parkeringsområderne var uegnede dertil

·        at lodsejerne ikke i tilstrækkeligt omfang var taget med på råd ved udfindelse af P-arealer

·        at brand- og redningsvejen ikke blev friholdt for gående og bilister

·        at der ikke på noget tidspunkt var optræk til panik

·        at man ikke bemærkede tilskadekomne

·        at selve koncerten var en stor oplevelse.

 

7.13  Publikum i øvrigt.

(jfr. 25, 1-11)

Der er foretaget afhøring af i alt 11 personer i denne gruppe. 5 af personerne var tillige involveret i koncertens forberedelse, én som konsulent, én i forbindelse med planlægning af hjemmeværnets indsats og tre som leverandører af materiale og/eller arbejdskraft.

To af personerne er afhørt på grund af deres indlæg i dagspressen og en på grund af sin skriftlige kommunikation til politimesteren i Aalborg.

Derudover er afhørt en frivillig medhjælper fra en idrætsforening og to almindelige gæster.

 

Landbrugskonsulenten (jfr. 25-1),  har forklaret, at han ankom i egen bil kl. ca. 15.00 og parkerede på mark 15 ved Milbakvej, hvorefter han og hans selskab gik ad Ny Tilskuervej, som var tør og fast ved ankomsten. Der var ingen afskærmning eller rækværk ved grøfteoverførslen. De kom frem til koncertpladsen uden problemer.

 

Der var i starten ca. 5 cm mudder, som frem til koncertens start blev forværret til ca. 25 cm’s dybde. Belysningsforholdene på koncertpladsen var i orden og selve koncerten gik godt. Efter koncerten blev publikum over højttaleren opfordret til at gå i god ro og orden, og opfordret til at lade personbilen stå til næste dag, ligesom der blev givet anvisning om busser.

 

Afhørte gik samme vej tilbage, men Ny Tilskuervej var nu pløret og optrådt, de udlagte stålplader var fedtede og glatte og ikke længere i niveau med underlaget, og der var kun ringe belysning. Udkørselsforholdene fra P-pladsen var noget kaotisk, fordi der gik mange fodgængere mellem biler og busser på vejen.

 

En af leverandørerne (jfr. 25-3) har forklaret, at han og hans selskab kom kl. ca. 18.15 til fods fra Luneborgvej ad Skovmar